Охтирська міська рада                                                                                   

ЗАТВЕРДЖУЮ

Охтирський дошкільний навчальний заклад  Директор  ДНЗ «Казка»
(ясла-садок) «Казка»  
Охтирської міської ради ____________    О. ГОРОБЕЦЬ
Сумської області  

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

на 2020 рік

Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частини) Строк зберігання справи Примітка  
1 2 3 4 5  
  01 – Директор  
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
01-01 Закони, накази Міністерства освіти і науки України, відділу освіти Доки не мине потреба ст.  3б    
01-02 Розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету та Охтирської міської ради з основних питань діяльності До ліквідації закладу ст. 16а    
01-03 Накази з основної діяльності До ліквідації закладу ст.16а    
01-04 Накази з адміністративно – господарської діяльності 5 р. ст. 16в    
01-05 Накази з кадрових питань тимчасового строку зберігання 5 р. ст.16в    
01-06 Накази з кадрових питань тривалого строку зберігання 75 р. ст.166    
01-07 Книга реєстрації наказів з основної діяльності До ліквідації закладу ст. 121 а    
01-08 Книга реєстрації наказів з  адміністративно-господарської діяльності 5 р. ст. 121 в    
01-09 Книга реєстрації наказів кадрових питань тимчасового строку зберігання 5 р. ст. 121    
01-10 Книга реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання 5р. 12 б    
01-11 Методичні вказівки та рекомендації, інструкції Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, комунального закладу «Сумський обласний інститут  післядипломної педагогічної освіти»   До заміни новими ст. 20б      
01-12 Установчі документи  закладу (витяг з Держреєстру, Статут тощо) До ліквідації закладу ст. 30    
01-13 Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Постійно ст. 87    
01-14 Протоколи загальних зборів колективу До ліквідації закладу  ст. 12а    
01-15 Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі   75 років ст. 528    
01-16 Документи (картки контролю, акти, доповідні записки, довідки) перевірок навчального закладу з основних питань діяльності 5 р. ст.77      
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
01-17 Протоколи виробничих  та адміністративних нарад 5 р. ст. 13    
01-18 Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу 10 р.  ст.14а    
01-19 Стратегія розвитку закладу 5 р. ст.150    
01-20 План роботи директора  закладу 1 р. ст. 157а    
01-21 Документи (заяви батьків, соціальний паспорт на дітей закладу) з питань взаємодії з батьками вихованців 5 р. ст.540    
01-22 Журнал виконання управлінських  рішень До ліквідації закладу  ст. 121а    
01-23 Журнал вхідних документів   3 р. ст.122    
01-24 Журнал  вихідних документів   3 р. ст.122    
01-25 Документи статистичної звітності (копії)   До ліквідації закладу ст.296б    
01-26 Контрольно – візитаційна книга закладу   3 р. ст. 122    
01-27 Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу. Положення про преміювання   До ліквідації організації ст. 395а    
01-28 Правила внутрішнього розпорядку   1р. ст.397 1 Після заміни новими  
01-29 Табель обліку використання робочого часу   1 р. ст. 408    
01-30 Документи (довідки, доповідні записки, звіти, акти, приписи) з питань охорони праціта техніки безпеки   3 р. ст. 442    
01-31 Інженерно-технічна документація (технічний паспорт закладу, поетажний план приміщеньтощо)   До ліквідації організації ст. 541    
01-32 Документи (інструкції, плани, звіти) з правил пожежної безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності   3 р. ст. 1148 5 р. ст. 1177    
01-33 Журнал виходу працівників на роботу   3 р. ст. 122 б    
01-34 Журнали реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків   45р. ст.477 1Після закінчення журналу  
01-35 Журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці   10 р. ст. 482 1Після закінчення журнал    
01-36 Журнал відбитків   печаток та штампів   До ліквідації організації ст.1033    
01-37 Документи зі звернень громадян     5 р. ст.124    
  02. РОБОТА  З  КАДРАМИ  
02-01 Приймально-здавальні акти при зміні керівника закладу     До ліквідації організації ст.45      
02-02 Особові справи працівників закладу. Облік військовозабов’язаних   75 р. ст. 493б   2Після Звільнення    
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
02-03     Трудові книжки працівників закладу     До запитання, не затребувані не менше 50 р. ст. 508    
02-04 Документи (графіки, заяви, відомості) про надання та використання щорічних,  соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати   1 р. ст. 515    
02-05 Заяви про надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням   1 р. ст. 515 Після закінчення закладу  
02-06 Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них   50 р. ст. 530а    
02-07 Книга обліку особового складу працівників   75 р. ст.121б    
02-08 Списки кандидатів на висування за посадою (резерв)   5 р. ст. 538б    
  03.  ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ  
03-01 Документи (протоколи, рішення, доповіді, аналітичні записки, таблиці) засідань  педагогічної  ради 5 р. ст. 563    
03-02 Документи (довідки, доповідні записки) з перевірок напрямків діяльності закладу 10 р. Наказ МОН молодь спорту України від 01.10.2012 №1059  
03-03 План роботи. Матеріали до плану роботи 3 р. ст. 557    
03-04 Документи з обліку дітей дошкільного віку 3 р. ст. 122    
03-05 Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників 5 р. ст.638    
03-06 Документи (плани, графіки, доповідні записки) проведених семінарів, звіти творчих, проблемних, профільних груп, консультативного центру, конспекти занять. Програми святкових заходів, розваг, театральних вистав 5 р. ст.537 5 р. ст. 540          
03-07 Картотека документів, обладнання, публікацій періодичних освітніх видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, передового педагогічного досвіду 5 р. ст.121 в    
03-08 Книги обліку посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо 5 р. ст.809    
03-09 Журнал реєстрації консультацій 1 р. ст. 634    
03-10 Списки рекомендованої літератури 1 р. ст. 564    
  04.  ВИХОВАТЕЛЬ  
04-01 План роботи 1 р. ст.161    
04-02 Картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми  тощо) До заміни новими ст. 20б    
04-03 Листок здоров’я дітей 5 р. ст. 722а    
04-04 Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми 1 р. ст.1037    
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
04-05 Книга відомостей про дітей та їхніх батьків 3 р. ст. 491    
  05.  ІНСТРУКТОР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
05-01 План роботи 1 р. ст.161    
05-02 Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії спортивних заходів) До заміни новими ст. 20б 5 р. ст. 796    
05-03 Листок здоров’я дітей 5 р. ст. 722а    
05-04 Графік роботи, затверджений керівником закладу 3 р. ст. 391 Після заміни новими  
  06.  КЕРІВНИК МУЗИЧНИЙ  
06-01 План роботи 1 р. ст.161    
06-02 План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу 1 р. ст.161    
06-03 Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії музичних свят тощо), музично-дидактичних ігор До заміни новими ст. 20б    
06-04 Графік роботи, затверджений керівником закладу 3 р. ст.391 Після заміни новими  
  07.  КЕРІВНИК ГУРТКА  
07-01 Програма гуртка 5 р. ст. 542б    
07-02 Картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо) До заміни новими ст. 20б 5 р.ст. 796    
07-03 Журнал планування та обліку гурткової роботи 3 р. ст.122    
  07-04 Графік роботи, розклад занять, список дітей, затверджений керівником закладу 3 р. ст.391 Після заміни новими  
  08. ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД  
08-01 План роботи  (річний, індивідуальний, занять у підгрупах) 1 р. ст.161    
08-02 Документи (корекційно-відновлювальної роботи: витяги, списки, облікові картки, характеристики, хронометражі, звіти, результата обстежень) на дітей 5 р. ст.722а    
08-03 Графік роботи, затверджений керівником закладу 3 р. ст.391    
  09.  СЕСТРА МЕДИЧНА СТАРША  
09-01 Закони, постанови, накази, розпорядження МОЗ України Доки не мине потреба ст. 3б    
09-02 Документи (плани, доповіді, звіти) санітарної профосвіти працівників 5 р. ст. 540    
09-03 План роботи сестри медичної старшої 1 р. ст. 161    
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
09-04 Комплексна система оздоровлення дітей 5 р. ст. 1576    
09-05 Документи (приписи) за результатами  перевірки  Лабораторним  центром 10 р. ст. 76 а    
09-06 Документи ( заяви, накази, направлення) дітей групи компенсуючого типу та інклюзивних 3 р. ст. 494б Після закінчення або вибуття дитини  
  09-07 Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. 030/о) 5 р. ст.722а    
09-08 Журнал  обліку диспансерних дітей 3 р. ст.122б    
09-09 Річний план профілактичних щеплень 1 р. ст. 745    
09-10 Карта профілактичних щеплень (ф. 063-1/о), індивідуальні карти      дітей (ф. 063-1/о). 5 р. ст. 722а    
09-11 Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о) 3 р. ст.745    
09-12 Журнал обліку тривалих і постійних відходів від профілактичних щеплень 3 р. ст. 122б    
09-13 Журнал обліку дітей, які підлягають обстеженню на туберкульоз після масової туб діагностики   3 р. ст. 122б       3р. ст. 122б  
09-14 Журнал обліку відмов від R – манту 3 р. ст. 122б    
09-15 Журнал взяття на «Д» облік у фтизіатра 3 р. ст. 122б    
09-16 Листок реєстрації t холодильника /медпункту/ 3 р. ст.122б    
09-17 Амбулаторний журнал 3 р. ст. 122б    
09-18 Журнал аварійних ситуацій 3 р. ст. 122б    
09-19 Журнал роботи ізолятора 3 р. ст. 122б    
09-20 Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, отруєння, незвичайну  реакцію на щеплення (ф. 058/о) 3 р. ст.745    
09-21 Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о)   3 р. ст.745    
09-22 Журнал спостереження за контактними дітьми 3р. ст.745    
09-23 Журнал обліку карантинів 3 р. ст. 122б    
09-24 Журнал огляду дітей на педикульоз, коросту   3 р. ст. 122б    
09-25 Журнал обліку обстеження дітей на я-глистів 3 р. ст. 122б    
09-26 Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/о) 3 р. ст. 122б    
09-27 Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей 3 р. ст. 122б    
09-28 Журнал обліку дітей по групам 3 р. ст. 122б    
09-29 Журнал перепису дітей за роками народження 3 р. ст. 122б    
09-30 Табель відвідування дітьми закладу 3 р. ст. 408    
09-31 Журнал аналізу захворюваності та відвідуваності дітей 3 р. ст. 122б    
09-32 Журнал обліку довідок по хворобі 3 р. ст.122б    
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
09-33 Журнал контролю за фізичним розвитком дітей 3 р. ст.122б    
09-34 Журнал антропометрії 3 р. ст. 122б    
09-35 Журнал огляду персоналу на гнійничкові захворювання 3 р. ст.122б    
09-36 Журнал обліку проходження м/о персоналом         Після закінчення журналу  
09-37 Журнал обліку отримання і використання деззасобів і проведення дезінфекційних робіт з профілактичною метою 3 р. ст. 122б    
09-38 Зошит обліку видачі деззасобів 1 р. ст. 122б    
09-39 Звітність за рік 3 р. ст. 122б    
09-40 Зошит обліку прогулянок-походів за межі закладу 3 р. ст. 122б    
10.  ДОКУМЕНТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ  
10-01 Нормативно – правова документація з організації харчування До заміни новими ст. 20б    
10-02 Документи з організації дієтичного харчування (накази, рекомендації та висновки лікаря, список дітей тощо) 5 р. ст.44    
10-03 Документи (довідки, доповідні записки) з контролю за організацією харчування 10 р. ст. 76а    
10-04 Документи (приписи, розпорядження) з перевірки Держпродспоживслужбою 5 р. ст.77    
10-05 Примірне двотижневе меню 1 р. ст. 161    
10-06 Накладні по харчуванню, корекція харчування 3 р. ст. 336 За умови завершення перевірки  
10-07 Звіт з виконання норм харчування (квартальний) 3 р.1 ст.296 в За умови завершення перевірки  
10-08 Журнал обліку дітоднів   1 р. ст.1037    
10-09 Журнал обліку відходів 3 р. ст.122 б    
10-10 Журнал t0 режиму холодильника на харчоблоці 1 р. ст.122 б    
10-11 Журнал чергування на харчоблоці   1 р. ст.122 б    
10-12 Книга контролю за закладкою основних продуктів 3 р. ст.123    
10-13 Журнал обліку виконання норм і калорійності харчування 3 р. ст. 123    
10-14 Журнал розрахунку енергетичної цінності їжі 3 р. ст.123    
10-15 Картотека страв закладу, адаптована до системи НАССР 3 р. ст.123    
10-16 Книга складського обліку 3 р. ст. 351 За умови завершення перевірки  
10-17 Журнал реєстрації медичних оглядів працівників харчоблоку 5 р. ст. 722а    
10-18 Журнал бракеражу сирої продукції 3 р. ст. 999    
Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
  10-19   Журнал бракеражу готової продукції   3 р. ст. 999    
10-20 Документи з впровадження програм-передумов системи НАССР (план проведення моніторингу картки контролю критичних точок, блок-схеми виробництва, таблиці аналізу ризику, план коригувальних дій) 3 р. ст.123    
                         11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ    
11-01 Положення про бухгалтерську службу До ліквідації закладу  ст. 33    
11-02 Штатний розпис 75 р. ст. 37а    
11-03 Бухгалтерські звіти, баланси та пояснювальні записки до них: б) річні в) квартальні До ліквідації закладу 3 р. ст. 31б    
11-04 Особові рахунки працівників 75 р. ст. 317а    
11-05 Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки, заяви, довідки) про виплату допомо­ги, оплату листків непрацездатності з фонду соціального страхування 3 р. ст. 320    
11-06 Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для записів у реєстрах бухгалтерського обліку та податкових записах (касові, банківські документи, виписки банків, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.) 3 р. ст. 336 За умови завершення ревізії  
11-07 Документи (плани, звіти, протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних ревізій, перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності, контрольно-ревізій­ної роботи, у тому числі перевірок каси, правильності стягнення податків тощо 5 р. ст. 341    
11-08 Документи (протоколи засідань інвен­таризаційних комісій, акти інвентаризації, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості) про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів, матеріальних цінностей 3 р. ст. 345 За умови завершення  ревізії  
11-09 Листування з фінансовими органами та державним казначейством 3 р. ст. 349    
11-10 Облікові реєстри (головна книга, журнали, меморіальні ордери, оборотні відомості, інвентарні картки, картки отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків 3 р. ст. 351 За умови завершення  ревізії  
11-11 Документи (протоколи, звіти,договори, угоди) роботи тендерного комітету 3 р. ст. 219 За умови завершення  ревізії  
11-12 Кошторис.  Розрахунки до кошторису 10 р. ст. 193    
11-13 Акти, доповідні записки про перевірку дотримання штатно-кошторисної дисципліни 5 р. ст. 341    
11-14 Посадові (робочі) інструкції працівників закладу 5 р. ст.43    
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
11-15 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України 75 р. ст. 678    
11-16 Тарифікаційні відомості (списки) 25 р. ст. 415    
11-17 Протоколи засідань тарифікаційних комісій 10 р.  ст. 14а      
11-18 Документи (протоколи, рішення, переліки стандартів і норм, висновки, акти) про атестацію робочих місць 75 р. ст. 451    
11-19 Акти обстеження умов праці працівників 75  р. ЕПК ст. 450    
11-20 Журнал реєстрації видачі посадових (робочих) інструкцій 3р. ст.122 б    
    12. Практичний психолог  
12-01 План роботи   1 р. ст. 161    
12-02 Форми статистичної звітності   5 р. ст. 722а    
12-03 Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування дітей   5 р. ст. 722а    
12-04 Журнал індивідуальних консультацій   1 р.    
12-05 Протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми   5 р. ст. 722а    
12-06 Матеріали психолого-педагогічних консиліумів, семінарів, тренінгів, опитувальники, анкети,  тести тестових методик, бланки тощо   5 р. ст. 722а    
12-07 Графік роботи, затверджений керівником   3 р. ст. 391    
  13. Завідувач господарства  
13-01 Нормативно – правова документація з питань охорони праці та техніки безпеки, нормативно-правові акти відповідно до вимог Кодексу Законів України про працю   3 р. ст. 391    
13-02 Протоколи  атестації працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності   75 р. ст.450    
13-03 Інвентарні  книги, відомості   До ліквідації закладу    
13-04 Акти  документальних ревізій фінансово-господарської діяльності організацій, податкових та інших перевірок; документи (довідки, доповідні записки) до них   5 р. ст. 341    
13-05 Листування  про фінансово-господарську діяльність (про облік фондів, накладення і стягнення штрафів, прийом, здачу, списання матеріальних цінностей та інші)   3 р. ст. 1007      
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
13-06 Документи (протоколи, акти, тощо) перевірок захисного заземлення, ізоляції електромережі, випробування засобів індивідуального захисту   3 р. ст. 1048    
13-07 Документи (протоколи засідань інвентаризаційних  комісій, акти інвентаризації, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію   3 р. ст. 345 За умови завершення ревізій за сукупними фінансово-господарськими показниками  
13-08 Документи (акти, свідоцтва, звіти) про точність ваг і засобів вимірювальної техніки   5 р. Після зміни матеріально-відповідальних осіб  
13-09 Договори про повну матеріальну відповідальність   3 р. ст. 332 Після звільнення матеріально-відповідальної особи  
13-10 Журнал обліку показників лічильника теплової енергії   3 р. ст. 122    
13-11 Журнал обліку показників лічильника холодної води   3 р. ст. 122    
13-12 Журнал обліку показників лічильника електроенергії   3 р. ст. 122    
13-06 Документи (протоколи, акти, звіти, відомості-переоцінки й визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних фондів, нематеріальних активів, незавершеногобудівництва   10 р.    
13-07 Графіки роботи обслуговуючого персоналу   3 р. ст. 391    
  14. Діловодство (Архів) Організація діловодства та архівного зберігання документів  
14-01 Протоколи експертної комісії 10р. ст.14а    
14-02 Положення про архів До ліквідації закладу  ст. 20а    
14-03 Положення про експертну комісію До ліквідації закладу  ст. 20а    
14-04 Документи (акти, довідки) про перевірку стану діловодства у структурних підрозділах навчального закладу 5 р. ст.77 Після наступної перевірки  
14-05 Номенклатура справ 5р. ст.112а 1Після заміни новими  
14-06 Описи справ з кадрових питань (особового складу) 3 роки ст. 137б    
14-07 Описи справ постійного зберігання До ліквідації закладу ст.137а    
14-08 Акти про вилучення документів для знищення, не внесених до Національного архівного фонду До ліквідації закладу ст. 130    

Директор                                                                                                            

дошкільного закладу «Казка»                                                                                    О. ГОРОБЕЦЬ

СХВАЛЕНО Протокол засідання  
ЕК ДНЗ «Казка»  №  3 від 12 листопада 2020  
 

Освітні програми, що реалізуються в закладі


Зміст освітнього процесу в закладі визначається завданнями:
Базового компонента дошкільної освіти (наук. Керівник Богуш А.М., наказ МОН молодьспроту від 22.05.2012 р. №615
Комплексних програм:
«Я у Світі». Програма розвитку дітей від народження до шести років (наук. Керівник Кононко О.Л., наказ МОН від 24.06.2014 р. № 750
«Впевнений старт». Освітня програма розвитку для дітей старшого дошкільного віку (Гавриш Н.В., Піроженко Т.О., Хартман О.Ю., шевчук А.С., Рогозянський О.С., Лист МОН від 01.08.2017 №1/11-7684) – працюють педагоги з дітьми охопленими соціально – педагогічним патронатом
Парціальних програм:
«Дитяча хореографія» Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. (Шевчук А. С., Лист ІІТЗО від 05.05.2015 №14.1/12-Г-255) – працює хореографічний гурток «Віночок» для дітей старшого дошкільного віку, керівник Сухорукова О.А.
«Англійська мова для дітей дошкільного віку» (Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., Лист ІІТЗО від 28.07.2015 №14.1/12-Г-952) – працює гурток «Вивчаємо англійську» для дітей старшого дошкільного віку, керівник Почепцова Н.О.
Рішення про вибір програм схвалено педагогічною радою Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка» від 30.08.2019 р., протокол №1.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зміст освітньої програми

Загальні положення.

Розділ 1. Особливості організації освітнього процесу.

Розділ 2. Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність.

Розділ 3Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Розділ 4. Інструменти забезпечення якості освіти.

Розділ 5. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу.

Розділ 6. Основні показники реалізації освітньої діяльності.

Загальні положення

Мета та завдання освітньої програми

Мета: Становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості через активізацію мовленнєвої діяльності та реалізацію творчих нахилів і здібностей у соціумі шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій та прогресивного педагогічного досвіду.

Завдання

 • цілісний і загальний розвиток дитини, як важливе закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь
 • засвоєння  змісту дошкільної освіти як завершеного етапу, розрахованого на весь період дошкільного дитинства;
 • сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі;
 • формування в дітей дошкільного віку життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе;
 • організація освітнього процесу, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей;
 • надання системи спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

            Розділ 1. Особливості організації освітнього процесу.

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Казка» Охтирської міської ради Сумської області – заклад дошкільної освіти, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

 Освітня програма розроблена на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», на  основі Базового компонента дошкільної освіти,  чинних освітніх програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання (набуття компетентностей):

Режим роботи Групи Кількість дітей у групах   Кількість груп
5-ти денний робочий тиждень режим роботи: 6:30 – 18:30 12 год. – 1 група; 10,5 год. – 2 групи; 9 год. – 8 груп; Група раннього віку (від 1 до 3 років) 18 11
Група раннього віку (від 1 до 3 років) 17
Група раннього віку (від 1 до 3 років) 17
Молодший дошкільний вік (від 3 до 4 років) 28
Молодший дошкільний вік (від 3 до 4 років) 28
Середній дошкільний вік (від 4 до 5 років) 29
Середній дошкільний вік (від 4 до 5 років) (інклюзивна) 18
Старший дошкільний вік (від 5 до 6(7) років) 28
Старший дошкільний вік (від 5 до 6(7) років) 31
Старший дошкільний вік (від 5 до 6(7) років) (інклюзивна) 15
Старший дошкільний вік ( компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення) 12

         Мова навчання – українська.

            Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти:

 • задовольняти потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
 • забезпечити відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • сформувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяти збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
 • здійснювати соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;
 •  поширювати серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;
 • додержуватися фінансової дисципліни, зберігати матеріально-технічну базу;
 • здійснювати інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній дитині для успішної життєдіяльності, розвитку фізичного, психічного та морально-духовного здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, ціннісної етичної орієнтації з формування навичок практичного життя, емоційної сприйнятливості та сприяння розвитку індивідуальності дитини.

Основним засобом реалізації призначення закладу дошкільної освіти  є спрямування зусиль батьків, педагогів, психолоа на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої особливості у дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки

Орієнтовну кількість занять на тиждень за віковими групами визначають з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446).

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
групи раннього віку групи молодшого дошкільного віку групи середнього дошкільного віку групи старшого дошкільного віку
Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків 3 4 5
Максимальна кількість занять на тиждень 10 14 16 20

          Для дітей віком від 1 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин. 
            Тривалість одного заняття: у молодшій групі – не більше 15 хвилин;у середній – 20 хвилин; у старшій – 25 хвилин. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей  проводити фізкультурні хвилинки. Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності проводити переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Вони поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури. 

            Освітній процес здійснювати за блочно-тематичним принципом на засадах інтеграції.  При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 хвилин. 

            Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.

            Після денного сну діти можуть відвідувати гуртки. Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей. 

            Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки. 

            Визначаючи обсяг рухової активності дітей,  враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводяться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років – 20-25 хвилин; від 5 до 6(7) років – 25-30 хвилин. Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. 

            У дні, коли немає занять з фізкультури, проводять фізкультурні комплекси на свіжому повітрі  під час денної прогулянки.

Форма перспективного плану – за блочно-тематичним принципом із зазначенням видів діяльності та за освітніми лініями, зазначеними в Базовому компоненті дошкільної освіти із перспективою – на 1 місяць; форми календарного плану – із зазначенням освітніх ліній, мети, змісту та форм роботи з дітьми, з перспективою  на 2-3 дні.

Організація освітньої роботи в закладі протягом 2020-2021 навчального року буде здійснюватись відповідно до Статуту дошкільного закладу за пріоритетним напрямком – «Мовленєво-творчий розвиток особистості на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського». 

Профільне спрямування груп:

Група раннього віку  «Дюймовочка» – сенсорного розвитку

Група раннього віку «Курчатко» – сенсорного розвитку

Група раннього віку «Колобок» –          сенсорного розвитку

Група молодшого дошкільного віку  «Веселка»– літературно-фольклорного спрямування

Група молодшого дошкільного віку «Теремок» – театрально-творчого спрямування

Група середнього дошкільного віку «Заїнька» – мовно-творчого спрямування

Група середнього дошкільного віку (інклюзивна)  «Капітошка» –   літературно-фольклорного  спрямування

Група старшого дошкільного віку «Сонечко» –            мовно – творчого спрямування

Група старшого дошкільного віку «Джерельце» –      театраль-творчого спрямування

Група різновікова (середнього та старшого дошкільного віку, інклюзивна) «Усмішка»     – літературно-фольклорного спрямування

Група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами (група дітей старшого дошкільного віку) «Зернятко»  – літературно-фольклорного спрямування.

       Характеристика освітньої моделі закладу дошкільної освіти:

 • організація освітнього процесу на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського ;
 • орієнтир на гармонійний і всебічний розвиток особистості;
 • гуманно-особистісний, індивідуальний, суб’єктно-об’єктний підхід до дитини (співпраця);
 • пріоритетний спосіб освітньої діяльності – проблемно-пошукова діяльність, творча, діалогічна, ігрова технології;
 • диференційована організація освітнього процесу: індивідуально – групова, індивідуальна, підгрупова,фронтальна;
 • блочно-тематичний підхід до освітнього  процесу

До освітнього процесу введені:

 • уроки мислення «художнього та «логічного» типу;
 • «подорожі на хмаринках»;
 • заняття на «екологічних стежинках»;
 • морально-етичні бесіди на основі творів В.О. Сухомлинського;
 • складання казок, загадок, оповідань;
 • поетична творчість.

Гурткова робота:

 • «Вивчаємо англійську», керівник Почепцова Н.О.
 • «Віночок» (хореографічний, керівник Сухорукова О.А.)
 • «Казкарик» – театральний, Шарамко Ю.Ю. (для дітей старшого дошкільного віку);
 •  «Народна скарбничка» – літературно – фольклорний, керівник Копил Н.П. (для дітей середнього дошкільного віку);
 • «Пластилінові фантазії» – образотворчого мистецтва керівник Жила А.О (для дітей старшого  дошкільного віку);
 •  «Степ – аеробіка» – фізкультурно – спортивний керівник Козачок І.В. (для дітей старшого  дошкільного віку);
 • «Співаночка» – вокальний, (для дітей молодшого та старшого  дошкільного віку);
 •  «Щебетушечки» – мовленнєво – творчий, керівник Ясковець С.І. (для дітей старшого  дошкільного віку).

Розділ 2. Пріоритетні завдання на 2020-2021 навчальний рік

Враховуючи аналіз освітньої та методичної роботи у 2020-2021 н.р., педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання пріоритетних завдань:

 1. Формувати загально здоров’я збережувальну компетентність дітей, через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання.
 • Активізувати роботу спрямовану на формування життєвих компетенцій в дітей дошкільного віку, збагачення їх соціального досвіду через ефективну організацію трудового виховання.
 • Удосконалити форми, зміст та методи формування математичної  компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик та технологій в світлі сучасних вимог дошкільної освіти .
 • Продовжити роботу по забезпеченню наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти та батьківською громадськістю щодо формування фізичної та психологічної готовності дошкільників до нової соціальної ролі в контексті НУШ.

Шляхи реалізації завдань:

 • організація процесу  на засадах педагогічної спадщини в.о. сухомлинського;
 • орієнтир на гармонійний і всебічний розвиток особистості;
 • гуманно-особистісний, індивідуальний, суб’єктно-об’єктний підхід до дитини (співпраця);
 • пріоритетний спосіб освітньої діяльності – проблемно-пошукова діяльність, творча,  діалогічна, ігрова технології;
 • диференційована організація освітнього процесу: індивідуально-групова, індивідуальна, під групова, фронтальна;
 • блочно-тематичний підхід до освітнього процесу.

 Педагогічний колектив з метою удосконалення освітнього процесу використовуватиме елементи інноваційних технологій та педагогічні технології, а саме:

 • системна робота у поєднанні з спадщиною В.О.Сухомлинського та Базовим компонентом дошкільної освіти спираючись на інноваційні, сучасні види роботи (всі педагогічні працівники)
 • психолого – педагогічного проектування – вихователь Ясковець С.І.;
 • інноваційна технологія «Палички Кюїзенера» (Почепцова Н.О., Зуза Т.В., Ясковець С.І., Дорошенко О.В., Васильченко Т.О., Василенко І.М., Страхова А.М., Диська І.О.);
 • «музейна педагогіка» (Шарамко Ю.Ю., Марченко А.В., Зуза Т.В., Сергієнко Н.М., Ясковець С.І., Копил Н.П., Васильченко Т.О., Страхова А.М., Василенко І.М., Дорошенко О.В.)
 • мнемотехніка (Ясковець С.І.,Копил Н.П., Дорошенко О.В., Василенко І.М., Почепцова Н.О., Васильченко Т.О., Нестеренко Н.С., Вальченко А.М., Шарамко Ю.Ю.)
 • методика використання коректурних карт Н Гавриш (Ясковець С.І.,Копил Н.П., Дорошенко Р.В., Василенко І.М., Шарамко Ю.Ю., Васильченко Т.О.);
 • степ-аеробіка (Козачок І.В.);
 • кольоротерапія, піскотерапія (Макаренко В.Б., Лисенко О.М.).

Розділ 3

Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Освітній процес в закладі дошкільної освіти здійснювати за:

 • Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція)
 • «Я у Світі». Програма розвитку дитини від народження до шести років (за загальною науковою редакцією Олени Кононко)
 • «Впевнений старт». Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку (автори — Наталія Гавриш, Тамара Піроженко, Олена Хартман, Антоніна Шевчук, Олексій Рогозянський) з дітьми охопленими соціально-педагогічним патронатом.
 • Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (авт. Скрипник та ін.) для роботи з дітьми які мають особливі освітні потреби.
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.) – групи дошкільного віку;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Шкваріна Т.М.) – гурток «Вивчаємо англійську», керівник Почепцова Н.О.
 • Дитяча хореографія. Навчально-методичний посібник (авт. С. Шевчук гурток «Віночок» (хореографічний, керівник Сухорукова О.А.)

            Продовжити роботу гуртків за авторськими програмами:

 • «Казкарик» – театральний, керівник  Шарамко Ю.Ю. (для дітей старшого дошкільного віку);
 • «Народна скарбничка» – літературно – фольклорний, керівник Копил Н.П. (для дітей середнього дошкільного віку);
 • «Пластилінові фантазії» – образотворчого мистецтва керівник Жила А.О (для дітей старшого  дошкільного віку);
 • «Степ – аеробіка» – фізкультурно – спортивний керівник Козачок І.В. (для дітей старшого  дошкільного віку);
 • «Співаночка» – вокальний, керівник Заікіна В.В.  (для дітей молодшого та старшого  дошкільного віку);
 • «Щебетушечки» – мовленнєво – творчий, керівник Ясковець С.І. (для дітей старшого  дошкільного віку).

            Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу керуватися навчальною та методичною літературою, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та відповідно до листа МОН «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» від 22.07.2020 № 1/9-394.

Розділ 4. 

Інструменти забезпечення якості освіти

Кадрове забезпечення:

вихователь-методист – 1

практичний психолог – 1

вчитель-логопед – 1

керівник гуртка – 2

керівник музичний – 3

інструктор з фізкультури – 2

вихователі – 22

асистент вихователя – 2

 Аналіз за освітнім рівнем:

Всього педагогічних працівників Закінчили ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації Закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Всього дошкільна педагогічна інша      педагогічна непедагогіч на Всього дошкільна педагогічна інша педагогічна непедагогічна
кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
30* 16 53% 12 40% 4 13% 0 0 14 47% 13 43% 1 4% 0 0

Аналіз за атестаційним рівнем

Всього педагогічних працівників з них проатестовані на категорію тарифний розряд молоді спеціалісти Присвоєно педагогічні звання «вихователь-методист»
вищу «спеціаліст першої катюго рії» «спеціа ліст другої категорії» «спеціа ліст» 9 розряд 10 розряд 11 розряд
кількі сть % кількі сть % кількі сть % кількі сть % кількі сть % кільк ість % кількі сть % кількі сть % кількі сть %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
29* 1 3% 2 7% 5 17% 7 24% 4 14% 2 7% 8 27% 1 3% 0 0

На території дошкільного закладу для дітей облаштовано:

 • 11 ігрових майданчиків, які дообладнано новим ігровим обладнанням;
 • спортивний майданчик, обладнаний фізкультурними снарядами.

Ефективність навчання забезпечують спеціально обладнані кабінети і зали:

 • музично-спортивна зала;
 • фізіотерапевтичний кабінет;
 • методичний кабінет;
 • кабінет практичного психолога;
 • кабінет образотворчого мистецтва
 • кабінет вчителя – логопеда.

Розділ 5. 

Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу..

            Для моніторингу компетенцій дітей використовується Херсонська діагностична модель за освітніми лініями,  згідно освітньої програми «Я у Світі»,  Базового компоненту дошкільної освіти. В групах раннього віку проводиться аналіз нервово-психічного розвитку дітей.       

            Мета моніторингу – виявлення ступеня відповідності результатів діяльності Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка»  стандартам і вимогам дошкільної освіти.

            Завдання моніторингу :

 • отримання об’єктивної інформації про якість освіти вихованців, прогнозування її розвитку;
 • оцінювання стану системи освіти відповідно до завдань державної політики в галузі освіти;
 • підвищення мотивації співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;
 • залучення батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти в закладі дошкільної освіти.

              Основними методами, що дають змогу виявити ступінь реалізації програмових завдань та оцінити рівень компетентності дітей, є:

 • спостереження за дітьми
 • вивчення результатів продуктивної діяльності дітей
 • проведення — нескладних експериментів у вигляді доручень кожній окремій дитині
 • дидактичних ігор
 • бесід.

            Для відстеження динаміки змін якісних показників кожної конкретної дитини та групи дітей у цілому моніторингове обстеження проводиться двічі на рік: на початку навчального року — у перші два тижні вересня; наприкінці навчального року — в останні два тижні квітня. Для отримання якомога повнішої картини, крім вихователів, залучаються до моніторингу інші фахівці дошкільного закладу:

              в обстеженні рівня художньо-естетичного та креативного розвитку дітей бере участь музичний керівник, який, керуючись досвідом діяльності у своєму напрямі, допомагає вихователю відстежити досягнення дітей за низкою критеріїв;

 до вивчення рівня соціально-морального розвитку дітей обов’язково долучається практичний психолог.

              Результати моніторингового обстеження кожної дитини вносяться у картку результатів моніторингу сформованості основних компетенцій. Форма і зміст карток оптимізовані, аби забезпечити: зручність заповнення економію часу педагога наочність отриманих результатів. Комплексний моніторинг дає змогу  відстежувати динаміку формування компетентності дошкільників й оперативно корегувати педагогічний процес. Це забезпечує ефективність освітньої роботи педагогічного колективу, спрямованої на «кінцевий продукт» — випускника, що досягнув дошкільної зрілості й набув відповідного рівня життєвої компетентності.

              Показники за кожним критерієм умовно розподілено на чотири рівні для диференційованого аналізування компетентності дитини. Шкала оцінювання містить від 0 до 3 балів. Зазвичай усі діагностичні завдання педагоги розробляють в ігровій формі, залежно від теми завдання, його специфіки і, звичайно, від індивідуальних особливостей конкретної дитини.

            На початку року, отримані результати першої експертизи моніторингу, розглядаються на засіданні психолого-медико-педагогічного консиліуму Вихователі для наочності: представляють діаграми обстеження дітей порівнюють результативність роботи паралельних груп тощо. Практичний психолог виокремлює для себе дітей із критичним рівнем розвитку (якщо такі є). На такому засіданні також ухвалюють рішення про організацію подальшої роботи з дітьми, зокрема: об’єднання дітей у підгрупи з метою оптимізації навчального навантаження забезпечення диференційованого підходу — визначення подальшого розвитку дітей з високим рівнем сформованості компетенцій планування й організація індивідуальної роботи — для дітей з низьким рівнем сформованості певних компетенцій. Під час аналізування результативності освітнього процесу в поточному навчальному році беруться до уваги результати другої експертизи моніторингу

Розділ 6. 

Основні показники реалізації освітньої діяльності.

            Головна мета і результат освітньої роботи Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка» –зріла особистість. Особистісний розвиток – важлива умова гармонійного входження дитини у шкільне життя, її оптимістичного самопочуття, відкритості новим науковим знанням, досягнення нею успіхів у навчанні, задоволеності своїм шкільним буттям.

Основні показники компетентності як інтегральної характеристики особистості:

 • уміння орієнтуватися в найістотніших характеристиках довкілля та самого себе;
 • уміння практично освоювати раніше невідоме в природному, предметному, соціальному оточенні та світі власного “Я”;
 • уміння пристосовуватися до незвичного, знаходити задоволення у поповненні власного досвіду;
 • уміння конструктивно впливати на природу, предмети, людей, власне “Я”; радіти позитивним результатам своїх активних дій;
 • уміння застосовувати набутий досвід у нових умовах, збагачувати його різноманітними життєвими враженнями; відчувати задоволення від власної спроможності;
 • уміння адекватно оцінювати різні життєві ситуації, події, вчинки людей та відповідно поводитися;
 • уміння виявляти гнучкість; у разі потреби змінювати стратегію власної поведінки; вчиняти доцільно;
 • уміння прагнути до успіху, самостійно долати труднощі, досягати поставленої мети, не кидати розпочате на півдорозі.
 • Фізично розвинений дошкільник має добре здоров’я, характеризується умілістю (м’язовою та предметно-практичною), вправністю, здатністю визначити свою стать та подбати про свою власну безпеку.
 • Емоційно розвинена дитина вирізняється оптимістичним самопочуттям, розуміється на основних емоціях і почуттях, емоційно сприйнятлива, здатна утримуватися від негативних проявів, регулювати свій настрій.
 • Соціально розвинений дошкільник добре адаптується до нових умов, вміє налагодити з іншими взаємодію, орієнтується у проявах схвалюваної та неприйнятної поведінки, поводиться відповідально.
 • Морально розвинена особистість диференціює поняття “добро” і “зло”, характеризується правильно доцільною поведінкою, толерантністю, здатністю допомагати іншим, правдивістю, совісністю.
 • Дитина, в якої сформована довільна поведінка, має набір таких основних вольових якостей, як самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, організованість, сміливість.
 • Пізнавальний розвиток засвідчує здатність дошкільника проявляти допитливість, уміння спостерігати, аналізувати, міркувати, збирати інформацію, знаходити відповіді на незрозумілі
 • Мовленнєвий розвиток характеризується уміннями правильно вимовляти звуки, активно спілкуватися з допомогою мови, грамотно будувати речення, мати збалансований лексичний запас з кожної сфери життєдіяльності.
 • Математичні вміння дошкільника полягають у здатності лічити, вимірювати, класифікувати, співвіднось розв’язувати елементарні арифметичні задачі тощо.
 • Ігрові вміння дитини проявляються в її спроможності продукувати сюжет, пов’язувати його з реальним життям адекватно виконувати різноманітні ролі, узгоджувати с поведінку з іншими, дотримуватися ігрових правил, використовувати ігрові матеріали, радіти спільності.
 • Навчальні вміння засвідчують здатність слухати чути дорослого, адекватно реагувати на його вимоги, організовувати власну діяльність, вчиняти раціонально, контролювати свої дії, адекватно оцінювати навчальні досягнення.
 • Художньо-естетичний розвиток дошкільника засвідчується поінформованістю в основних видах мистецтві володінням художніми навичками і технікою, елементарний художнім смаком, орієнтуванням у світовій та національній культурах.
 • Екологічний розвиток дитини характеризується її здатністю реагувати на красу природи, бережливо ставитися до неї, диференціювати флору і фауну різних регіонів, характеризувати основні ознаки і компоненти природи, розрізняти її стани, поводитися екологічно доцільно, відчувати свою відповідальність за неї.
 • Розвиток позитивного самоставлення дитини засвідчується інтересом до власної зовнішності, внутрішнього життя, поведінки, досягнень; здатністю орієнтуватися у власних чеснотах і вадах, прагненням заслужити схвалення авторитетних людей, умінням реалізувати свої можливості та захистити власні інтереси.
 • Креативний розвиток засвідчується вмінням продукувати оригінальні ідеї, висувати гіпотези, відходити від заданих шаблонів, швидко мислити, виявляти дотепність, реалізовувати задумане, вдаватися до аналогій, цікавитися парадоксами, виявляти почуття гумору, виділяти істотне, правильно прогнозувати.

Зведені показники
засвоєння вимог Базового компонента дошкільної освіти та програми розвитку дітей від народження до шести років «Я у Світі»
Охтирського дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) «Казка»
2019 рік

№ з/пВікова групаВідсоток засвоєння/рівні
високийдостатнійсереднійнизький
1«Сонечко» (група дітей молодшого дошкільного віку, 4-й р.ж.)68%23%3%6%
2«Джерельце» (група дітей молодшого дошкільного віку, 4-й р.ж.)14%62%24%
3«Теремок» (група дітей середнього дошкільного віку, 5-й р.ж.)30%52%18%
4«Колобок» (група дітей середнього дошкільного віку, 5-й р.ж.)17%51%27%9%
5«Капітошка» (група дітей старшого дошкільного віку)21%63%16%
6«Усмішка»(група дітей старшого дошкільного віку)28%58%9%5%
7«Заїнька»(група дітей старшого дошкільного віку)80%20%
8«Зернятко»(група компенсую чого типу, для дітей з вадами мовлення, старшого дошкільного віку)59%28%13%1%
 Всього по ЗДО40%45%12%3%

Проектна потужність закладу – 213 дітей

Фактична наповнюваність закладу – 242 дитини

Мова виховання

Українська

Наявність вакантних посад

Вакантні посади відсутні

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У дошкільному закладі функціонує група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами для надання спеціалізованої допомоги дітям з мовленнєвими вадами та 2 інклюзівні групи для малят з особливими освітніми потребами. 

Комплектація спеціальної групи та зарахування дітей з особливими освітніми потребами здійснюється керівником протягом навчального року відповідно до висновку спеціалістів ІРЦ, відповідного направлення, на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, а також наступних документів:   

медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати  заклад дошкільної освіти;

довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;