Відповідно Закону України “Про освіту”
Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

                                                                                   

ЗАТВЕРДЖУЮ

Охтирський дошкільний навчальний заклад  Директор  ДНЗ «Казка»
(ясла-садок) «Казка»  
Охтирської міської ради ____________    О. ГОРОБЕЦЬ
Сумської області  

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

на 2021 рік

Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частини) Строк зберігання справи Примітка  
1 2 3 4 5  
  01 – Директор  
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
01-01 Закони, накази Міністерства освіти і науки України, відділу освіти Доки не мине потреба ст.  3б    
01-02 Розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету та Охтирської міської ради з основних питань діяльності До ліквідації закладу ст. 16а    
01-03 Накази з основної діяльності До ліквідації закладу ст.16а    
01-04 Накази з адміністративно – господарської діяльності 5 р. ст. 16в    
01-05 Накази з кадрових питань тимчасового строку зберігання 5 р. ст.16в    
01-06 Накази з кадрових питань тривалого строку зберігання 75 р. ст.166    
01-07 Книга реєстрації наказів з основної діяльності До ліквідації закладу ст. 121 а    
01-08 Книга реєстрації наказів з  адміністративно-господарської діяльності 5 р. ст. 121 в    
01-09 Книга реєстрації наказів кадрових питань тимчасового строку зберігання 5 р. ст. 121    
01-10 Книга реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання 5р. 12 б    
01-11 Методичні вказівки та рекомендації, інструкції Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, комунального закладу «Сумський обласний інститут  післядипломної педагогічної освіти»   До заміни новими ст. 20б      
01-12 Установчі документи  закладу (витяг з Держреєстру, Статут тощо) До ліквідації закладу ст. 30    
01-13 Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Постійно ст. 87    
01-14 Протоколи загальних зборів колективу До ліквідації закладу  ст. 12а    
01-15 Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі   75 років ст. 528    
01-16 Документи (картки контролю, акти, доповідні записки, довідки) перевірок навчального закладу з основних питань діяльності 5 р. ст.77      
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
01-17 Протоколи виробничих  та адміністративних нарад 5 р. ст. 13    
01-18 Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу 10 р.  ст.14а    
01-19 Стратегія розвитку закладу 5 р. ст.150    
01-20 План роботи директора  закладу 1 р. ст. 157а    
01-21 Документи (заяви батьків, соціальний паспорт на дітей закладу) з питань взаємодії з батьками вихованців 5 р. ст.540    
01-22 Журнал виконання управлінських  рішень До ліквідації закладу  ст. 121а    
01-23 Журнал вхідних документів   3 р. ст.122    
01-24 Журнал  вихідних документів   3 р. ст.122    
01-25 Документи статистичної звітності (копії)   До ліквідації закладу ст.296б    
01-26 Контрольно – візитаційна книга закладу   3 р. ст. 122    
01-27 Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу. Положення про преміювання   До ліквідації організації ст. 395а    
01-28 Правила внутрішнього розпорядку   1р. ст.397 1 Після заміни новими  
01-29 Табель обліку використання робочого часу   1 р. ст. 408    
01-30 Документи (довідки, доповідні записки, звіти, акти, приписи) з питань охорони праціта техніки безпеки   3 р. ст. 442    
01-31 Інженерно-технічна документація (технічний паспорт закладу, поетажний план приміщеньтощо)   До ліквідації організації ст. 541    
01-32 Документи (інструкції, плани, звіти) з правил пожежної безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності   3 р. ст. 1148 5 р. ст. 1177    
01-33 Журнал виходу працівників на роботу   3 р. ст. 122 б    
01-34 Журнали реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків   45р. ст.477 1Після закінчення журналу  
01-35 Журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці   10 р. ст. 482 1Після закінчення журнал    
01-36 Журнал відбитків   печаток та штампів   До ліквідації організації ст.1033    
01-37 Документи зі звернень громадян     5 р. ст.124    
  02. РОБОТА  З  КАДРАМИ  
02-01 Приймально-здавальні акти при зміні керівника закладу     До ліквідації організації ст.45      
02-02 Особові справи працівників закладу. Облік військовозабов’язаних   75 р. ст. 493б   2Після Звільнення    
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
02-03     Трудові книжки працівників закладу     До запитання, не затребувані не менше 50 р. ст. 508    
02-04 Документи (графіки, заяви, відомості) про надання та використання щорічних,  соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати   1 р. ст. 515    
02-05 Заяви про надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням   1 р. ст. 515 Після закінчення закладу  
02-06 Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них   50 р. ст. 530а    
02-07 Книга обліку особового складу працівників   75 р. ст.121б    
02-08 Списки кандидатів на висування за посадою (резерв)   5 р. ст. 538б    
  03.  ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ  
03-01 Документи (протоколи, рішення, доповіді, аналітичні записки, таблиці) засідань  педагогічної  ради 5 р. ст. 563    
03-02 Документи (довідки, доповідні записки) з перевірок напрямків діяльності закладу 10 р. Наказ МОН молодь спорту України від 01.10.2012 №1059  
03-03 План роботи. Матеріали до плану роботи 3 р. ст. 557    
03-04 Документи з обліку дітей дошкільного віку 3 р. ст. 122    
03-05 Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників 5 р. ст.638    
03-06 Документи (плани, графіки, доповідні записки) проведених семінарів, звіти творчих, проблемних, профільних груп, консультативного центру, конспекти занять. Програми святкових заходів, розваг, театральних вистав 5 р. ст.537 5 р. ст. 540          
03-07 Картотека документів, обладнання, публікацій періодичних освітніх видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, передового педагогічного досвіду 5 р. ст.121 в    
03-08 Книги обліку посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо 5 р. ст.809    
03-09 Журнал реєстрації консультацій 1 р. ст. 634    
03-10 Списки рекомендованої літератури 1 р. ст. 564    
  04.  ВИХОВАТЕЛЬ  
04-01 План роботи 1 р. ст.161    
04-02 Картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми  тощо) До заміни новими ст. 20б    
04-03 Листок здоров’я дітей 5 р. ст. 722а    
04-04 Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми 1 р. ст.1037    
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
04-05 Книга відомостей про дітей та їхніх батьків 3 р. ст. 491    
  05.  ІНСТРУКТОР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
05-01 План роботи 1 р. ст.161    
05-02 Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії спортивних заходів) До заміни новими ст. 20б 5 р. ст. 796    
05-03 Листок здоров’я дітей 5 р. ст. 722а    
05-04 Графік роботи, затверджений керівником закладу 3 р. ст. 391 Після заміни новими  
  06.  КЕРІВНИК МУЗИЧНИЙ  
06-01 План роботи 1 р. ст.161    
06-02 План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу 1 р. ст.161    
06-03 Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії музичних свят тощо), музично-дидактичних ігор До заміни новими ст. 20б    
06-04 Графік роботи, затверджений керівником закладу 3 р. ст.391 Після заміни новими  
  07.  КЕРІВНИК ГУРТКА  
07-01 Програма гуртка 5 р. ст. 542б    
07-02 Картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо) До заміни новими ст. 20б 5 р.ст. 796    
07-03 Журнал планування та обліку гурткової роботи 3 р. ст.122    
  07-04 Графік роботи, розклад занять, список дітей, затверджений керівником закладу 3 р. ст.391 Після заміни новими  
  08. ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД  
08-01 План роботи  (річний, індивідуальний, занять у підгрупах) 1 р. ст.161    
08-02 Документи (корекційно-відновлювальної роботи: витяги, списки, облікові картки, характеристики, хронометражі, звіти, результата обстежень) на дітей 5 р. ст.722а    
08-03 Графік роботи, затверджений керівником закладу 3 р. ст.391    
  09.  СЕСТРА МЕДИЧНА СТАРША  
09-01 Закони, постанови, накази, розпорядження МОЗ України Доки не мине потреба ст. 3б    
09-02 Документи (плани, доповіді, звіти) санітарної профосвіти працівників 5 р. ст. 540    
09-03 План роботи сестри медичної старшої 1 р. ст. 161    
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
09-04 Комплексна система оздоровлення дітей 5 р. ст. 1576    
09-05 Документи (приписи) за результатами  перевірки  Лабораторним  центром 10 р. ст. 76 а    
09-06 Документи ( заяви, накази, направлення) дітей групи компенсуючого типу та інклюзивних 3 р. ст. 494б Після закінчення або вибуття дитини  
  09-07 Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. 030/о) 5 р. ст.722а    
09-08 Журнал  обліку диспансерних дітей 3 р. ст.122б    
09-09 Річний план профілактичних щеплень 1 р. ст. 745    
09-10 Карта профілактичних щеплень (ф. 063-1/о), індивідуальні карти      дітей (ф. 063-1/о). 5 р. ст. 722а    
09-11 Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о) 3 р. ст.745    
09-12 Журнал обліку тривалих і постійних відходів від профілактичних щеплень 3 р. ст. 122б    
09-13 Журнал обліку дітей, які підлягають обстеженню на туберкульоз після масової туб діагностики   3 р. ст. 122б       3р. ст. 122б  
09-14 Журнал обліку відмов від R – манту 3 р. ст. 122б    
09-15 Журнал взяття на «Д» облік у фтизіатра 3 р. ст. 122б    
09-16 Листок реєстрації t холодильника /медпункту/ 3 р. ст.122б    
09-17 Амбулаторний журнал 3 р. ст. 122б    
09-18 Журнал аварійних ситуацій 3 р. ст. 122б    
09-19 Журнал роботи ізолятора 3 р. ст. 122б    
09-20 Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, отруєння, незвичайну  реакцію на щеплення (ф. 058/о) 3 р. ст.745    
09-21 Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о)   3 р. ст.745    
09-22 Журнал спостереження за контактними дітьми 3р. ст.745    
09-23 Журнал обліку карантинів 3 р. ст. 122б    
09-24 Журнал огляду дітей на педикульоз, коросту   3 р. ст. 122б    
09-25 Журнал обліку обстеження дітей на я-глистів 3 р. ст. 122б    
09-26 Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/о) 3 р. ст. 122б    
09-27 Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей 3 р. ст. 122б    
09-28 Журнал обліку дітей по групам 3 р. ст. 122б    
09-29 Журнал перепису дітей за роками народження 3 р. ст. 122б    
09-30 Табель відвідування дітьми закладу 3 р. ст. 408    
09-31 Журнал аналізу захворюваності та відвідуваності дітей 3 р. ст. 122б    
09-32 Журнал обліку довідок по хворобі 3 р. ст.122б    
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
09-33 Журнал контролю за фізичним розвитком дітей 3 р. ст.122б    
09-34 Журнал антропометрії 3 р. ст. 122б    
09-35 Журнал огляду персоналу на гнійничкові захворювання 3 р. ст.122б    
09-36 Журнал обліку проходження м/о персоналом         Після закінчення журналу  
09-37 Журнал обліку отримання і використання деззасобів і проведення дезінфекційних робіт з профілактичною метою 3 р. ст. 122б    
09-38 Зошит обліку видачі деззасобів 1 р. ст. 122б    
09-39 Звітність за рік 3 р. ст. 122б    
09-40 Зошит обліку прогулянок-походів за межі закладу 3 р. ст. 122б    
10.  ДОКУМЕНТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ  
10-01 Нормативно – правова документація з організації харчування До заміни новими ст. 20б    
10-02 Документи з організації дієтичного харчування (накази, рекомендації та висновки лікаря, список дітей тощо) 5 р. ст.44    
10-03 Документи (довідки, доповідні записки) з контролю за організацією харчування 10 р. ст. 76а    
10-04 Документи (приписи, розпорядження) з перевірки Держпродспоживслужбою 5 р. ст.77    
10-05 Примірне двотижневе меню 1 р. ст. 161    
10-06 Накладні по харчуванню, корекція харчування 3 р. ст. 336 За умови завершення перевірки  
10-07 Звіт з виконання норм харчування (квартальний) 3 р.1 ст.296 в За умови завершення перевірки  
10-08 Журнал обліку дітоднів   1 р. ст.1037    
10-09 Журнал обліку відходів 3 р. ст.122 б    
10-10 Журнал t0 режиму холодильника на харчоблоці 1 р. ст.122 б    
10-11 Журнал чергування на харчоблоці   1 р. ст.122 б    
10-12 Книга контролю за закладкою основних продуктів 3 р. ст.123    
10-13 Журнал обліку виконання норм і калорійності харчування 3 р. ст. 123    
10-14 Журнал розрахунку енергетичної цінності їжі 3 р. ст.123    
10-15 Картотека страв закладу, адаптована до системи НАССР 3 р. ст.123    
10-16 Книга складського обліку 3 р. ст. 351 За умови завершення перевірки  
10-17 Журнал реєстрації медичних оглядів працівників харчоблоку 5 р. ст. 722а    
10-18 Журнал бракеражу сирої продукції 3 р. ст. 999    
Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
  10-19   Журнал бракеражу готової продукції   3 р. ст. 999    
10-20 Документи з впровадження програм-передумов системи НАССР (план проведення моніторингу картки контролю критичних точок, блок-схеми виробництва, таблиці аналізу ризику, план коригувальних дій) 3 р. ст.123    
                         11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ    
11-01 Положення про бухгалтерську службу До ліквідації закладу  ст. 33    
11-02 Штатний розпис 75 р. ст. 37а    
11-03 Бухгалтерські звіти, баланси та пояснювальні записки до них: б) річні в) квартальні До ліквідації закладу 3 р. ст. 31б    
11-04 Особові рахунки працівників 75 р. ст. 317а    
11-05 Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки, заяви, довідки) про виплату допомо­ги, оплату листків непрацездатності з фонду соціального страхування 3 р. ст. 320    
11-06 Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для записів у реєстрах бухгалтерського обліку та податкових записах (касові, банківські документи, виписки банків, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.) 3 р. ст. 336 За умови завершення ревізії  
11-07 Документи (плани, звіти, протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних ревізій, перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності, контрольно-ревізій­ної роботи, у тому числі перевірок каси, правильності стягнення податків тощо 5 р. ст. 341    
11-08 Документи (протоколи засідань інвен­таризаційних комісій, акти інвентаризації, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості) про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів, матеріальних цінностей 3 р. ст. 345 За умови завершення  ревізії  
11-09 Листування з фінансовими органами та державним казначейством 3 р. ст. 349    
11-10 Облікові реєстри (головна книга, журнали, меморіальні ордери, оборотні відомості, інвентарні картки, картки отриманих асигнувань, касових та фактичних видатків 3 р. ст. 351 За умови завершення  ревізії  
11-11 Документи (протоколи, звіти,договори, угоди) роботи тендерного комітету 3 р. ст. 219 За умови завершення  ревізії  
11-12 Кошторис.  Розрахунки до кошторису 10 р. ст. 193    
11-13 Акти, доповідні записки про перевірку дотримання штатно-кошторисної дисципліни 5 р. ст. 341    
11-14 Посадові (робочі) інструкції працівників закладу 5 р. ст.43    
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
11-15 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України 75 р. ст. 678    
11-16 Тарифікаційні відомості (списки) 25 р. ст. 415    
11-17 Протоколи засідань тарифікаційних комісій 10 р.  ст. 14а      
11-18 Документи (протоколи, рішення, переліки стандартів і норм, висновки, акти) про атестацію робочих місць 75 р. ст. 451    
11-19 Акти обстеження умов праці працівників 75  р. ЕПК ст. 450    
11-20 Журнал реєстрації видачі посадових (робочих) інструкцій 3р. ст.122 б    
    12. Практичний психолог  
12-01 План роботи   1 р. ст. 161    
12-02 Форми статистичної звітності   5 р. ст. 722а    
12-03 Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування дітей   5 р. ст. 722а    
12-04 Журнал індивідуальних консультацій   1 р.    
12-05 Протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з дітьми   5 р. ст. 722а    
12-06 Матеріали психолого-педагогічних консиліумів, семінарів, тренінгів, опитувальники, анкети,  тести тестових методик, бланки тощо   5 р. ст. 722а    
12-07 Графік роботи, затверджений керівником   3 р. ст. 391    
  13. Завідувач господарства  
13-01 Нормативно – правова документація з питань охорони праці та техніки безпеки, нормативно-правові акти відповідно до вимог Кодексу Законів України про працю   3 р. ст. 391    
13-02 Протоколи  атестації працівників з охорони праці та безпеки життєдіяльності   75 р. ст.450    
13-03 Інвентарні  книги, відомості   До ліквідації закладу    
13-04 Акти  документальних ревізій фінансово-господарської діяльності організацій, податкових та інших перевірок; документи (довідки, доповідні записки) до них   5 р. ст. 341    
13-05 Листування  про фінансово-господарську діяльність (про облік фондів, накладення і стягнення штрафів, прийом, здачу, списання матеріальних цінностей та інші)   3 р. ст. 1007      
  Індекс справи   Заголовок справи (тому, частини)   Кількість справ (томів, частини)   Строк зберігання справи   Примітка  
1 2 3 4 5  
13-06 Документи (протоколи, акти, тощо) перевірок захисного заземлення, ізоляції електромережі, випробування засобів індивідуального захисту   3 р. ст. 1048    
13-07 Документи (протоколи засідань інвентаризаційних  комісій, акти інвентаризації, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію   3 р. ст. 345 За умови завершення ревізій за сукупними фінансово-господарськими показниками  
13-08 Документи (акти, свідоцтва, звіти) про точність ваг і засобів вимірювальної техніки   5 р. Після зміни матеріально-відповідальних осіб  
13-09 Договори про повну матеріальну відповідальність   3 р. ст. 332 Після звільнення матеріально-відповідальної особи  
13-10 Журнал обліку показників лічильника теплової енергії   3 р. ст. 122    
13-11 Журнал обліку показників лічильника холодної води   3 р. ст. 122    
13-12 Журнал обліку показників лічильника електроенергії   3 р. ст. 122    
13-06 Документи (протоколи, акти, звіти, відомості-переоцінки й визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних фондів, нематеріальних активів, незавершеногобудівництва   10 р.    
13-07 Графіки роботи обслуговуючого персоналу   3 р. ст. 391    
  14. Діловодство (Архів) Організація діловодства та архівного зберігання документів  
14-01 Протоколи експертної комісії 10р. ст.14а    
14-02 Положення про архів До ліквідації закладу  ст. 20а    
14-03 Положення про експертну комісію До ліквідації закладу  ст. 20а    
14-04 Документи (акти, довідки) про перевірку стану діловодства у структурних підрозділах навчального закладу 5 р. ст.77 Після наступної перевірки  
14-05 Номенклатура справ 5р. ст.112а 1Після заміни новими  
14-06 Описи справ з кадрових питань (особового складу) 3 роки ст. 137б    
14-07 Описи справ постійного зберігання До ліквідації закладу ст.137а    
14-08 Акти про вилучення документів для знищення, не внесених до Національного архівного фонду До ліквідації закладу ст. 130    

Директор                                                                                                            

дошкільного закладу «Казка»                                                                                    О. ГОРОБЕЦЬ

СХВАЛЕНО Протокол засідання  
ЕК ДНЗ «Казка»  №  4 від 10 листопада 2020 року  
 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зміст освітньої програми

Загальні положення.

Розділ 1. Особливості організації освітнього процесу.

Розділ 2. Пріоритетні завдання на навчальний рік, інноваційна, експериментальна діяльність.

Розділ 3Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Розділ 4. Інструменти забезпечення якості освіти.

Розділ 5. Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу.

Розділ 6. Основні показники реалізації освітньої діяльності.

Загальні положення

Мета та завдання освітньої програми

Мета: Становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості через активізацію мовленнєвої діяльності та реалізацію творчих нахилів і здібностей у соціумі шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій та прогресивного педагогічного досвіду.

Завдання

 • цілісний і загальний розвиток дитини, як важливе закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь
 • засвоєння  змісту дошкільної освіти як завершеного етапу, розрахованого на весь період дошкільного дитинства;
 • сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі;
 • формування в дітей дошкільного віку життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе;
 • організація освітнього процесу, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей;
 • надання системи спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

            Розділ 1. Особливості організації освітнього процесу.

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Казка» Охтирської міської ради Сумської області – заклад дошкільної освіти, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

 Освітня програма розроблена на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», на  основі Базового компонента дошкільної освіти,  чинних освітніх програм,  нормативних актів, що визначають єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями  результатів навчання (набуття компетентностей):

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які виховуються в закладі дошкільної освіти:

Режим роботи Групи Кількість дітей у групах   Кількість груп
5-ти денний робочий тиждень режим роботи: 6:30 – 18:30 12 год. – 1 група; 10,5 год. – 2 групи; 9 год. – 8 груп; Група раннього віку (від 1 до 3 років) 14 11
Група раннього віку (від 1 до 3 років) 12
Група раннього віку (від 1 до 3 років) 9
Молодший дошкільний вік (від 3 до 4 років) 28
Молодший дошкільний вік (від 3 до 4 років) 28
Середній дошкільний вік (від 4 до 5 років) 30
Середній дошкільний вік (від 4 до 5 років) (інклюзивна) 18
Старший дошкільний вік (від 5 до 6(7) років) 28
Старший дошкільний вік (від 5 до 6(7) років) 31
Старший дошкільний вік (від 5 до 6(7) років) (інклюзивна) 14
Старший дошкільний вік ( компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення) 12

Мова навчання – українська.

            Пріоритетний напрям роботи закладу дошкільної освіти:

 • задовольняти потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
 • забезпечити відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • сформувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяти збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
 • здійснювати соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;
 •  поширювати серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;
 • додержуватися фінансової дисципліни, зберігати матеріально-технічну базу;
 • здійснювати інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній дитині для успішної життєдіяльності, розвитку фізичного, психічного та морально-духовного здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, ціннісної етичної орієнтації з формування навичок практичного життя, емоційної сприйнятливості та сприяння розвитку індивідуальності дитини.

Основним засобом реалізації призначення закладу дошкільної освіти  є спрямування зусиль батьків, педагогів, психолоа на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої особливості у дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки

Орієнтовну кількість занять на тиждень за віковими групами визначають з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446).

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
групи раннього віку групи молодшого дошкільного віку групи середнього дошкільного віку групи старшого дошкільного віку
Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків 3 4 5
Максимальна кількість занять на тиждень 10 14 16 20

          Для дітей віком від 1 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин. 
            Тривалість одного заняття: у молодшій групі – не більше 15 хвилин;у середній – 20 хвилин; у старшій – 25 хвилин. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей  проводити фізкультурні хвилинки. Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності проводити переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). Вони поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури. 

            Освітній процес здійснювати за блочно-тематичним принципом на засадах інтеграції.  При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 хвилин. 

            Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.

            Після денного сну діти можуть відвідувати гуртки. Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей. 

            Фізичне виховання дітей у дошкільному навчальному закладі складається з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки. 

            Визначаючи обсяг рухової активності дітей,  враховується стан їхнього здоров’я та психофізіологічні особливості. Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводяться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; від 3 до 4 років – 20-25 хвилин; від 5 до 6(7) років – 25-30 хвилин. Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів. 

            У дні, коли немає занять з фізкультури, проводять фізкультурні комплекси на свіжому повітрі  під час денної прогулянки.

Форма перспективного плану – за блочно-тематичним принципом із зазначенням видів діяльності та за освітніми лініями, зазначеними в Базовому компоненті дошкільної освіти із перспективою – на 1 місяць; форми календарного плану – із зазначенням освітніх ліній, мети, змісту та форм роботи з дітьми, з перспективою  на 2-3 дні.

Організація освітньої роботи в закладі протягом 2020-2021 навчального року буде здійснюватись відповідно до cтатуту дошкільного закладу за пріоритетним напрямком – «Мовленєво-творчий розвиток особистості на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського». 

Профільне спрямування груп:

Група раннього віку  «Дюймовочка» – сенсорного розвитку

Група раннього віку «Курчатко» – сенсорного розвитку

Група раннього віку «Колобок» –          сенсорного розвитку

Група молодшого дошкільного віку  «Веселка»– літературно-фольклорного спрямування

Група молодшого дошкільного віку «Теремок» – театрально-творчого спрямування

Група середнього дошкільного віку «Заїнька» – мовно-творчого спрямування

Група середнього дошкільного віку (інклюзивна)  «Капітошка» –   літературно-фольклорного  спрямування

Група старшого дошкільного віку «Сонечко» –            мовно – творчого спрямування

Група старшого дошкільного віку «Джерельце» –      театраль-творчого спрямування

Група різновікова (середнього та старшого дошкільного віку, інклюзивна) «Усмішка»     – літературно-фольклорного спрямування

Група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами (група дітей старшого дошкільного віку) «Зернятко»  – літературно-фольклорного спрямування.

       Характеристика освітньої моделі закладу дошкільної освіти:

 • організація освітнього процесу на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського ;
 • орієнтир на гармонійний і всебічний розвиток особистості;
 • гуманно-особистісний, індивідуальний, суб’єктно-об’єктний підхід до дитини (співпраця);
 • пріоритетний спосіб освітньої діяльності – проблемно-пошукова діяльність, творча, діалогічна, ігрова технології;
 • диференційована організація освітнього процесу: індивідуально – групова, індивідуальна, підгрупова,фронтальна;
 • блочно-тематичний підхід до освітнього  процесу

До освітнього процесу введені:

 • уроки мислення «художнього та «логічного» типу;
 • «подорожі на хмаринках»;
 • заняття на «екологічних стежинках»;
 • морально-етичні бесіди на основі творів В.О. Сухомлинського;
 • складання казок, загадок, оповідань;
 • поетична творчість.

Гурткова робота (на безоплатній основі):

 • «Вивчаємо англійську», керівник Почепцова Н.О.
 • «Віночок» (хореографічний, керівник Сухорукова О.А.)
 • «Казкарик» – театральний, Шарамко Ю.Ю. (для дітей старшого дошкільного віку);
 •  «Народна скарбничка» – літературно – фольклорний, керівник Копил Н.П. (для дітей середнього дошкільного віку);
 • «Пластилінові фантазії» – образотворчого мистецтва керівник Жила А.О (для дітей старшого  дошкільного віку);
 •  «Степ – аеробіка» – фізкультурно – спортивний керівник Козачок І.В. (для дітей старшого  дошкільного віку);
 • «Співаночка» – вокальний, (для дітей молодшого та старшого  дошкільного віку);
 •  «Щебетушечки» – мовленнєво – творчий, керівник Ясковець С.І. (для дітей старшого  дошкільного віку).

Розділ 2. Пріоритетні завдання на 2020-2021 навчальний рік

Враховуючи аналіз освітньої та методичної роботи у 2020-2021 н.р., педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання пріоритетних завдань:

 1. Формувати загально здоров’я збережувальну компетентність дітей, через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання.
 • Активізувати роботу спрямовану на формування життєвих компетенцій в дітей дошкільного віку, збагачення їх соціального досвіду через ефективну організацію трудового виховання.
 • Удосконалити форми, зміст та методи формування математичної  компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик та технологій в світлі сучасних вимог дошкільної освіти .
 • Продовжити роботу по забезпеченню наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти та батьківською громадськістю щодо формування фізичної та психологічної готовності дошкільників до нової соціальної ролі в контексті НУШ.

Шляхи реалізації завдань:

 • організація процесу  на засадах педагогічної спадщини в.о. сухомлинського;
 • орієнтир на гармонійний і всебічний розвиток особистості;
 • гуманно-особистісний, індивідуальний, суб’єктно-об’єктний підхід до дитини (співпраця);
 • пріоритетний спосіб освітньої діяльності – проблемно-пошукова діяльність, творча,  діалогічна, ігрова технології;
 • диференційована організація освітнього процесу: індивідуально-групова, індивідуальна, під групова, фронтальна;
 • блочно-тематичний підхід до освітнього процесу.

 Педагогічний колектив з метою удосконалення освітнього процесу використовуватиме елементи інноваційних технологій та педагогічні технології, а саме:

 • системна робота у поєднанні з спадщиною В.О.Сухомлинського та Базовим компонентом дошкільної освіти спираючись на інноваційні, сучасні види роботи (всі педагогічні працівники)
 • психолого – педагогічного проектування – вихователь Ясковець С.І.;
 • інноваційна технологія «Палички Кюїзенера» (Почепцова Н.О., Зуза Т.В., Ясковець С.І., Дорошенко О.В., Васильченко Т.О., Василенко І.М., Страхова А.М., Диська І.О.);
 • «музейна педагогіка» (Шарамко Ю.Ю., Марченко А.В., Зуза Т.В., Сергієнко Н.М., Ясковець С.І., Копил Н.П., Васильченко Т.О., Страхова А.М., Василенко І.М., Дорошенко О.В.)
 • мнемотехніка (Ясковець С.І.,Копил Н.П., Дорошенко О.В., Василенко І.М., Почепцова Н.О., Васильченко Т.О., Нестеренко Н.С., Вальченко А.М., Шарамко Ю.Ю.)
 • методика використання коректурних карт Н Гавриш (Ясковець С.І.,Копил Н.П., Дорошенко Р.В., Василенко І.М., Шарамко Ю.Ю., Васильченко Т.О.);
 • степ-аеробіка (Козачок І.В.);
 • кольоротерапія, піскотерапія (Макаренко В.Б., Лисенко О.М.).

Розділ 3

Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності

Освітній процес в закладі дошкільної освіти здійснювати за:

 • Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція)
 • «Я у Світі». Програма розвитку дитини від народження до шести років (за загальною науковою редакцією Олени Кононко)
 • «Впевнений старт». Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку (автори — Наталія Гавриш, Тамара Піроженко, Олена Хартман, Антоніна Шевчук, Олексій Рогозянський) з дітьми охопленими соціально-педагогічним патронатом.
 • Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (авт. Скрипник та ін.) для роботи з дітьми які мають особливі освітні потреби.
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.) – групи дошкільного віку;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Шкваріна Т.М.) – гурток «Вивчаємо англійську», керівник Почепцова Н.О.
 • Дитяча хореографія. Навчально-методичний посібник (авт. С. Шевчук гурток «Віночок» (хореографічний, керівник Сухорукова О.А.)

            Продовжити роботу гуртків за авторськими програмами:

 • «Казкарик» – театральний, керівник  Шарамко Ю.Ю. (для дітей старшого дошкільного віку);
 • «Народна скарбничка» – літературно – фольклорний, керівник Копил Н.П. (для дітей середнього дошкільного віку);
 • «Пластилінові фантазії» – образотворчого мистецтва керівник Жила А.О (для дітей старшого  дошкільного віку);
 • «Степ – аеробіка» – фізкультурно – спортивний керівник Козачок І.В. (для дітей старшого  дошкільного віку);
 • «Співаночка» – вокальний, керівник Заікіна В.В.  (для дітей молодшого та старшого  дошкільного віку);
 • «Щебетушечки» – мовленнєво – творчий, керівник Ясковець С.І. (для дітей старшого  дошкільного віку).

            Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу керуватися навчальною та методичною літературою, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та відповідно до листа МОН «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» від 22.07.2020 № 1/9-394.

Розділ 4. 

Інструменти забезпечення якості освіти

Кадрове забезпечення:

вихователь-методист – 1

практичний психолог – 1

вчитель-логопед – 1

керівник гуртка – 2

керівник музичний – 3

інструктор з фізкультури – 2

вихователі – 22

асистент вихователя – 2

 Аналіз за освітнім рівнем:

Всього педагогічних працівників Закінчили ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації Закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Всього дошкільна педагогічна інша      педагогічна непедагогіч на Всього дошкільна педагогічна інша педагогічна непедагогічна
кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
30* 16 53% 12 40% 4 13% 0 0 14 47% 13 43% 1 4% 0 0

Аналіз за атестаційним рівнем

Всього педагогічних працівників з них проатестовані на категорію тарифний розряд молоді спеціалісти Присвоєно педагогічні звання «вихователь-методист»
вищу «спеціаліст першої катюго рії» «спеціа ліст другої категорії» «спеціа ліст» 9 розряд 10 розряд 11 розряд
кількі сть % кількі сть % кількі сть % кількі сть % кількі сть % кільк ість % кількі сть % кількі сть % кількі сть %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
29* 1 3% 2 7% 5 17% 7 24% 4 14% 2 7% 8 27% 1 3% 0 0

На території дошкільного закладу для дітей облаштовано:

 • 11 ігрових майданчиків, які дообладнано новим ігровим обладнанням;
 • спортивний майданчик, обладнаний фізкультурними снарядами.

Ефективність навчання забезпечують спеціально обладнані кабінети і зали:

 • музично-спортивна зала;
 • фізіотерапевтичний кабінет;
 • методичний кабінет;
 • кабінет практичного психолога;
 • кабінет образотворчого мистецтва
 • кабінет вчителя – логопеда.

Розділ 5. 

Інструменти проведення моніторингу освітнього процесу..

            Для моніторингу компетенцій дітей використовується Херсонська діагностична модель за освітніми лініями,  згідно освітньої програми «Я у Світі»,  Базового компоненту дошкільної освіти. В групах раннього віку проводиться аналіз нервово-психічного розвитку дітей.       

            Мета моніторингу – виявлення ступеня відповідності результатів діяльності Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка»  стандартам і вимогам дошкільної освіти.

            Завдання моніторингу :

 • отримання об’єктивної інформації про якість освіти вихованців, прогнозування її розвитку;
 • оцінювання стану системи освіти відповідно до завдань державної політики в галузі освіти;
 • підвищення мотивації співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;
 • залучення батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти в закладі дошкільної освіти.

              Основними методами, що дають змогу виявити ступінь реалізації програмових завдань та оцінити рівень компетентності дітей, є:

 • спостереження за дітьми
 • вивчення результатів продуктивної діяльності дітей
 • проведення — нескладних експериментів у вигляді доручень кожній окремій дитині
 • дидактичних ігор
 • бесід.

            Для відстеження динаміки змін якісних показників кожної конкретної дитини та групи дітей у цілому моніторингове обстеження проводиться двічі на рік: на початку навчального року — у перші два тижні вересня; наприкінці навчального року — в останні два тижні квітня. Для отримання якомога повнішої картини, крім вихователів, залучаються до моніторингу інші фахівці дошкільного закладу:

              в обстеженні рівня художньо-естетичного та креативного розвитку дітей бере участь музичний керівник, який, керуючись досвідом діяльності у своєму напрямі, допомагає вихователю відстежити досягнення дітей за низкою критеріїв;

 до вивчення рівня соціально-морального розвитку дітей обов’язково долучається практичний психолог.

              Результати моніторингового обстеження кожної дитини вносяться у картку результатів моніторингу сформованості основних компетенцій. Форма і зміст карток оптимізовані, аби забезпечити: зручність заповнення економію часу педагога наочність отриманих результатів. Комплексний моніторинг дає змогу  відстежувати динаміку формування компетентності дошкільників й оперативно корегувати педагогічний процес. Це забезпечує ефективність освітньої роботи педагогічного колективу, спрямованої на «кінцевий продукт» — випускника, що досягнув дошкільної зрілості й набув відповідного рівня життєвої компетентності.

              Показники за кожним критерієм умовно розподілено на чотири рівні для диференційованого аналізування компетентності дитини. Шкала оцінювання містить від 0 до 3 балів. Зазвичай усі діагностичні завдання педагоги розробляють в ігровій формі, залежно від теми завдання, його специфіки і, звичайно, від індивідуальних особливостей конкретної дитини.

            На початку року, отримані результати першої експертизи моніторингу, розглядаються на засіданні психолого-медико-педагогічного консиліуму Вихователі для наочності: представляють діаграми обстеження дітей порівнюють результативність роботи паралельних груп тощо. Практичний психолог виокремлює для себе дітей із критичним рівнем розвитку (якщо такі є). На такому засіданні також ухвалюють рішення про організацію подальшої роботи з дітьми, зокрема: об’єднання дітей у підгрупи з метою оптимізації навчального навантаження забезпечення диференційованого підходу — визначення подальшого розвитку дітей з високим рівнем сформованості компетенцій планування й організація індивідуальної роботи — для дітей з низьким рівнем сформованості певних компетенцій. Під час аналізування результативності освітнього процесу в поточному навчальному році беруться до уваги результати другої експертизи моніторингу

Розділ 6. 

Основні показники реалізації освітньої діяльності.

            Головна мета і результат освітньої роботи Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка» –зріла особистість. Особистісний розвиток – важлива умова гармонійного входження дитини у шкільне життя, її оптимістичного самопочуття, відкритості новим науковим знанням, досягнення нею успіхів у навчанні, задоволеності своїм шкільним буттям.

Основні показники компетентності як інтегральної характеристики особистості:

 • уміння орієнтуватися в найістотніших характеристиках довкілля та самого себе;
 • уміння практично освоювати раніше невідоме в природному, предметному, соціальному оточенні та світі власного “Я”;
 • уміння пристосовуватися до незвичного, знаходити задоволення у поповненні власного досвіду;
 • уміння конструктивно впливати на природу, предмети, людей, власне “Я”; радіти позитивним результатам своїх активних дій;
 • уміння застосовувати набутий досвід у нових умовах, збагачувати його різноманітними життєвими враженнями; відчувати задоволення від власної спроможності;
 • уміння адекватно оцінювати різні життєві ситуації, події, вчинки людей та відповідно поводитися;
 • уміння виявляти гнучкість; у разі потреби змінювати стратегію власної поведінки; вчиняти доцільно;
 • уміння прагнути до успіху, самостійно долати труднощі, досягати поставленої мети, не кидати розпочате на півдорозі.
 • Фізично розвинений дошкільник має добре здоров’я, характеризується умілістю (м’язовою та предметно-практичною), вправністю, здатністю визначити свою стать та подбати про свою власну безпеку.
 • Емоційно розвинена дитина вирізняється оптимістичним самопочуттям, розуміється на основних емоціях і почуттях, емоційно сприйнятлива, здатна утримуватися від негативних проявів, регулювати свій настрій.
 • Соціально розвинений дошкільник добре адаптується до нових умов, вміє налагодити з іншими взаємодію, орієнтується у проявах схвалюваної та неприйнятної поведінки, поводиться відповідально.
 • Морально розвинена особистість диференціює поняття “добро” і “зло”, характеризується правильно доцільною поведінкою, толерантністю, здатністю допомагати іншим, правдивістю, совісністю.
 • Дитина, в якої сформована довільна поведінка, має набір таких основних вольових якостей, як самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, організованість, сміливість.
 • Пізнавальний розвиток засвідчує здатність дошкільника проявляти допитливість, уміння спостерігати, аналізувати, міркувати, збирати інформацію, знаходити відповіді на незрозумілі
 • Мовленнєвий розвиток характеризується уміннями правильно вимовляти звуки, активно спілкуватися з допомогою мови, грамотно будувати речення, мати збалансований лексичний запас з кожної сфери життєдіяльності.
 • Математичні вміння дошкільника полягають у здатності лічити, вимірювати, класифікувати, співвіднось розв’язувати елементарні арифметичні задачі тощо.
 • Ігрові вміння дитини проявляються в її спроможності продукувати сюжет, пов’язувати його з реальним життям адекватно виконувати різноманітні ролі, узгоджувати с поведінку з іншими, дотримуватися ігрових правил, використовувати ігрові матеріали, радіти спільності.
 • Навчальні вміння засвідчують здатність слухати чути дорослого, адекватно реагувати на його вимоги, організовувати власну діяльність, вчиняти раціонально, контролювати свої дії, адекватно оцінювати навчальні досягнення.
 • Художньо-естетичний розвиток дошкільника засвідчується поінформованістю в основних видах мистецтві володінням художніми навичками і технікою, елементарний художнім смаком, орієнтуванням у світовій та національній культурах.
 • Екологічний розвиток дитини характеризується її здатністю реагувати на красу природи, бережливо ставитися до неї, диференціювати флору і фауну різних регіонів, характеризувати основні ознаки і компоненти природи, розрізняти її стани, поводитися екологічно доцільно, відчувати свою відповідальність за неї.
 • Розвиток позитивного самоставлення дитини засвідчується інтересом до власної зовнішності, внутрішнього життя, поведінки, досягнень; здатністю орієнтуватися у власних чеснотах і вадах, прагненням заслужити схвалення авторитетних людей, умінням реалізувати свої можливості та захистити власні інтереси.
 • Креативний розвиток засвідчується вмінням продукувати оригінальні ідеї, висувати гіпотези, відходити від заданих шаблонів, швидко мислити, виявляти дотепність, реалізовувати задумане, вдаватися до аналогій, цікавитися парадоксами, виявляти почуття гумору, виділяти істотне, правильно прогнозувати.

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ОХТИРСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ(ЯСЛА-САДОК) КАЗКА»

ЗА ОСВІТНІМИ ЛІНІЯМИ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 ТА РОЗДІЛАМИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ШЕСТИ  РОКІВ «Я У СВІТІ»

 ЗА ВЕРЕСЕНЬ-ЖОВТЕНЬ

 2020-2021 Н.Р.

На виконання  плану роботи Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка» на 2020-2021 н.р. у період з 28.09.2020 року до 28.10.2020 року у групах дітей дошкільного віку було проведено моніторингове дослідження реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти.

Мета моніторингового дослідження – визначення рівня досягнень дошкільників відповідно програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» в групах дітей раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.

Завдання моніторингового дослідження:

– виявити якість практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти;

– отримати об’єктивну інформацію про якість організації освітнього процесу відповідно вимог програми розвитку дітей від народження до шести років «Я у Світі»;

 –  прогнозувати шляхи його поліпшення;

– визначити чинники, які сприяють покращенню виконання завдань програми розвитку дітей від народження до шести років «Я у Світі» в дошкільному навчальному закладі;

– надати рекомендації стосовно визначення шляхів покращення якості освітнього процесу, спираючись на результати даного дослідження;

– безперервно спостерігати за динамікою розвитку в ЗДО, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;

– підвищити мотивацію співробітників в галузі забезпечення освітніх послуг.

Об’єкт: стан організації освітнього процесу в Охтирському дошкільному навчальному закладі: сформованість компетентностей дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти.

Суб’єкт: вихователі та діти раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку дошкільного навчального закладу.

Для проведення моніторингового дослідження було використано інструментарій, який включає:

1)       Інструменти збору інформації:

Дидактичні ігри, ігрові завдання, бесіди та показники для виявлення рівня сформованих життєвих компетентностей дитини молодшого, середнього та старшого дошкільного віку відповідно до програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у світі».

2)       Засоби первинної обробки даних – підсумкові таблиці.

3)       Засоби ілюстрування результатів – підсумкові таблиці.

Із метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками, відповідно до 7 освітніх ліній Базового компонента, вихователям було запропоновано оцінити досягнення дітей раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку за картою компетентностей.

Аналіз рівня сформованості компетентностей дітей раннього віку проводився шляхом аналізу карт нервово-психічного розвитку та обговорений під час психолого-медико-педагогічного консиліума. У переважної більшості дітей раннього віку, рівень розвитку відповідає віковим вимогам, діти достатньо соціалізовані, сформоване розуміння мови дорослого, достатній рівень фізичного розвитку малят. На достатньому рівні діти оволоділи знаннями про сенсорні еталони. Більшість дітей відповідно віку володіють культурно – гігієнічними навичками та навичками самообслуговування. Проте дещо нижчий відсоток спостерігається, щодо володіння дітьми навичками конструктивної діяльності, недостатньо сформовані навички образотворчої діяльності та активне мовлення. Загалом, можна зробити висновок, що слід більш доцільно використовувати компоненти розвивального предметно-ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити можливість розвитку у грі пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Слабким залишається розвиток дрібної моторики рук.З метою підвищення сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним обладнанням групові сенсорні зони. Необхідно активізувати роботу з мовленнєвого розвитку, особливо роботу в групах та індивідуально.

Аналіз результатів моніторингу рівня розвиненості, вихованості та навченості дітей дошкільного віку Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка», засвідчує, що:

Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого дошкільного віку показав такі результати: більшість дітей молодшого дошкільного віку володіють знаннями і навичками відповідно до освітніх напрямів та вікових вимог програми розвитку дітей від народження до шести років «Я у Світі». Моніторинг знань, умінь та навичок за напрямами розвитку у дітей молодшого дошкільного віку показав, що найкращі результати належать таким освітнім напрямам, як: «Особистість дитини» і «Гра дитини», що вказує на те, що діти здатні до вільної емоційно – насиченої, спонтанної активності з власної ініціативи, в якій реалізуються можливість застосування наявних знань, та мають елементарні уявлення про види мистецтва, розуміють призначення зображувальних матеріалів, розрізняють основні жанри живопису, виявляють вміння використовувати техніки художньо – продуктивної та декоративно – ужиткової діяльності.

Найнижчі показники належать таким освітнім напрямам: «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі». Це обумовлено:

– особливостями розвитку дітей  груп молодшого дошкільного віку;

– нижчим рівнем відповідних знань дітей – новачків, які раніше не відвідували ЗДО та дітей, які часто хворіли;

З огляду на це постає нагальна потреба у посиленні цілеспрямованої роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей, забезпеченні належних умов засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Разом з тим слід звернути увагу на предметно – практичну компетентність дітей та розвиток сенсорно – пізнавальних, логіко – математичних та дослідницьких навичок дитини, Необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої компетентності, зокрема,  формування граматичного склад та зв’язного мовлення; оскільки провідним видом діяльності дітей є гра, вихователям необхідно удосконалювати методи керівництва ігровою діяльністю, поновлювати предметно-ігрове середовище, слід спрямувати роботу та розвиток у дітей вміння бережно відноситься до навколишнього середовища,  активно використовувати предметно-практичну діяльність.

Аналіз результатів обстеження дітей середнього дошкільного віку за компетентностями показав, що на достатньому рівні сформовані знання та вміння дітей стосовно лінії «Гра дитини». Діти впізнають та називають  різні види іграшок, використовують їх в самостійних іграх, бережно ставляться до іграшок. На достатньому рівні сформовані знання дітей про рослинний та тваринний світ,  проте потребують вдосконалення знання про планеті Земля та Всесвіт. Серед найнижчих показників – рівень розвитку компетентній щодо освіти лінії «Дитина в соціумі» та «Мовлення дитини». Необхідно вдосконалити роботу з мовленнєвого спілкування дітей. Мовленнєву компетентність дітей слід розвивати більш активно, працювати над формуванням навичок організованої суспільної діалогічної мови, частіше спонукати дітей до діалогу, полілогу. Більше уваги звертати на розвиток математичної компетентності умінню орієнтуватися у просторі та часі.

Педагогам слід спрямувати зусилля на розвиток таких складових як предметно-практична діяльність, образотворча діяльність.

          У групах старшого дошкільного віку підвищився рівень засвоєння програмного матеріалу з розвитку мовлення, зокрема, збагачення словника, звукової культури мовлення, логіко-математичного розвитку. У дітей добре сформовані знання відповідно освітніх ліній «Дитина в природному довкіллі», «Особистість дитини», діти мають поняття про здоровий спосіб життя, орієнтуються в ознаках статевої належності, свідомо сприймають правила безпечної поведінки вдома, на вулиці, під час відпочинку. Усвідомлюють природне оточення, виділяють найважливіші ознаки сезонів, розрізняють свійських та диких тварин, правильно називають рослини найближчого оточення. Проте вихователям слід більше уваги приділяти розвитку зв’язного мовлення, формувати вміння дітей будувати творчі розповіді, використовувати засоби образної та художньої виразності. Діти здатні до розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконувати завдання. Проте є певні проблеми у формуванні в дітей граматичних умінь, навичок вимірювання, вмінь розв’язувати задачі, Слід більше уваги приділяти розвитку в дітей  вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях; формувати схильність до творчості, винахідництва,  самостійність, впевненість, спостережливість. Потребує покращення робота щодо реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в соціумі»

Рекомендації стосовно визначення шляхів покращення якості освітнього процесу, спираючись на результати даного дослідження:

 1.  Створювати умови, які б сприяли пізнавальній, дослідницькій, експериментальній, образотворчій діяльності дітей. Для підвищення ефективності організації пізнавальної діяльності педагогам слід створювати проблемні, пошукові, евристичні ситуації, ініціювати самостійні відкриття дітей, використовувати інтелектуальне співробітництво, колективне розмірковування, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язування винахідницьких завдань.
 2. Пропонувати дітям виконувати цікаві індивідуально-творчі завдання на ігровому матеріалі тощо.
 3. Приділяти належну увагу розвитку дрібної моторики рук (так як мовленнєвий розвиток тісно пов’язаний з розвитком дрібної моторики м’язів пальців рук) та артикуляційних вправ (ігри-вправи на звуконаслідування, проговорювання чистомовок, заучування малих фольклорних форм тощо);
 4. Розширити тематику видів та форм роботи з дітьми, спрямовану на розвиток монологічної та діалогічного мовлення дітей;
 5. Дотримуватися розумного співвідношення між мовленнєвою активністю вихователя і дітей;
 6. Підносити дитяче сприймання на належний емоційно-образний рівень, вправно організовуючи оцінну діяльність;
 7. Здійснювати індивідуально-диференційований підхід – уміння бачити в колективі кожну конкретну дитину і враховувати її індивідуальні  особливості;
 8. Формувати соціальну компетенцію дітей через проведення різноманітних бесід, читання та обговорення творів художньої літератури, тренінги, обігрування ситуацій, екскурсії.

Вихователь-методист                                                     В. КУЗНЄЦОВА

Мова виховання

Українська

Наявність вакантних посад

Вакантні посади відсутні

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА СИРОВИНИ

(СТАНОМ НА 25 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ)

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У закладі створені необхідні умови доступності для людей з особливими потребами.

Для безпроблемного пересування по прилегій території тротуари у закладі шириною не менше 1,9 м зі щільним покриттям.

При вході до приміщення облаштований пандус з поручнями та кнопка виклику працівників закладу.

У дошкільному закладі функціонує група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами для надання спеціалізованої допомоги дітям з мовленнєвими вадами та 2 інклюзивні групи для малят з особливими освітніми потребами. 

Комплектація спеціальної групи та зарахування дітей з особливими освітніми потребами здійснюється керівником протягом навчального року відповідно до висновку спеціалістів ІРЦ, відповідного направлення, на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, а також наступних документів:   

медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати  заклад дошкільної освіти;

довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

У 2021, 2022 роках планується облаштування та повне оснащення ресурсної кімнати

(лист МОН від 25.06.2020 №1/9 – 348)

ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ З ПИТАНЬ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У

2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Мета:
 утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою;
 поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень;
 запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі освіти;

Порядок звітування керівника закладу дошкільної освіти визначено Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Основні завдання щорічного звітування керівника закладу дошкільної освіти:

 забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом;
 стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником закладу дошкільної освіти відповідних рішень у сфері управління закладом.

Порядок денний:

 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 2. Вибір лічильної комісії.
 3. Звіт керівника закладу дошкільної освіти.
 4. Обговорення звіту керівника (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 5. Таємне голосування.
 6. Прийняття рішення загальних зборів.
 7. Загальні відомості про заклад дошкільної освіти:

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Казка» відділу освіти Охтирської міської ради розташований за адресою: м.Охтирка, вул. Київська, 45-а. Відкритий з серпня 1979 рокНа даний час в закладі функціонує 11 вікових груп: 3 групи раннього віку, 8 груп передшкільного віку, з яких група для дітей з мовленнєвими вадами та дві групи для дітей з особливими потребами (інклюзивні), в яких у 2019-2020 році виховувались 252 дитини. Заклад працює за 5-денним графіком, з 6.30 до 18.30.

Мова навчання-українська.

В закладі працюють 66 працівників, з яких 34 педагогічних , 32 технічний персонал.
Власна територія закладу становить – 1,3679 га. Загальна площа приміщень – 2 083 м.2.
Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

Конституції України

Закону України « Про освіту»

Закону України “Про дошкільну освіту”

Базового компоненту дошкільної освіти

Закону України “Про охорону праці”

Закону України “Про цивільну оборону”

Закону України “Про дорожній рух”

Закону України “Про відпустки”
-Положенням про дошкільний навчальний заклад України

КЗпП

чинних державних програм

Базової програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт», а також, відповідно власного статуту, освітньої програми, перспективного плану розвитку закладу, плану роботи закладу. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, на розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Головною метою роботи закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Матеріально-технічна база закладу.

Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.
Завдяки державній програмі розвитку дошкільної освіти, залученню бюджетних коштів оновлено матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти.
Під час підготовки до нового 2020-2021 навчального року та впродовж 2019-2020 року виконані слідуючі роботи, придбано матеріали та обладнання :

 • заміна вхідних та міжкімнатних дверей на металопластикові у кількості 11 штук (вхідні двері, двері на харчоблоці та пральні);
 • заміна віконного блока на металопластикове у коморі закладу;
 • ремонт у вхідних коридорах І поверху лівого та правого крила закладу (ремонт стелі, заміна кахлів на підлозі та стінах, заміна електропроводки, встановлення нових світильників);
 • ремонт холодного цеху харчоблоку, коридору та комори ( заміна труб водопостачання, електропроводки, рубильників, вентеляціонної системи, ремонт стелі, заміна кахлів на підлозі та стінах, придбання нового кухонного обладнання: раковин для миття кухонного посуду, столів для розробки м’яса, риби та овочів, раковин для миття рук);
 • придбання протипожежних дверей у щитову;
 • облаштування вхідного піддашку та доріжки навколо входу правого крила будівлі;
 • придбання контейнерів для сміття;
 • поточний ремонт харчоблоку;
 • поточний ремонт пральні;
 • облаштування коридору пральні (ремонт стелі, заміна кахлів на стінах і підлозі);
 • поточний ремонт приміщень вікових груп;
 • ремонт та фарбування ігрового та спортивного обладнання на прогулянкових та спортивному маданчиках.

Також:

– проведена тарировка  вагів на харчоблочі та в медичному кабінеті,  перевірка манометрів,  повірки тепло обчислювача, повірка  водолічильника, перезарядка вогнегасників та пожежних рукавів 6шт,. 12 шт., ремонт водогону, поточний ремонт технологічного та комп’ютерного обладнання, поточний ремонт  огорожі навколо території закладу, придбання журналів, документації для організації харчування, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, дезинфікуючих засобів для обробки приміщень та обладнання, електрообладнання, пірометрів та засобів індивідуального захисту.

 Проведено лабораторні дослідження піску в пісочницях на гельмінти.

(Вся інформація про закупівлі розміщена на веб-сайті закладу в розділі «Фінансова звітність» «Матеріально-технічна база» з договорами та термінами закупівлі).

Також в закладі систематично, відповідно заключених на 2020 рік договорів,  проводиться оплата послуг зв’язку, вивозу твердих нечистот, технічне обслуговування електрообладнання, лабораторні вимірювання, повірка і ремонт теплообчіслювальної техніки, послуги з дезинфекції та дератизації, охорони закладу дошкільної освіти.

Всі  приміщення та територія навчального закладу відповідають естетичним та  санітарно-гігієнічним нормам.

          Значну увагу у закладі я приділяю дотриманню правил охорони праці та безпеки життєдіяльності. З метою збереження життя та здоров’я усіх учасників освітнього  процесу в умовах карантину, на виконання відповідних наказів по дошкільному навчальному закладу, три рази на рік, спеціально створеною комісією з працівників закладу та представників відділу освіти Охтирської міської ради, проводиться обстеження території закладу, приміщень, спортивного та ігрового обладнання, холодильного та технологічного обладнання, водогінної та каналізаційної мережі, з оформленням відповідних актів.

Оформляються  акти-дозволи на проведення музичних, спортивних занять, роботу харчоблоку та пральні. Всі працівники  забезпечені належними умовами праці, систематично проходять інструктажі та навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності, мають відповідні інструкції в межах своїх посадових обов’язків, яких суворо дотримуються. Всі педагогічні працівники, технічний персонал організовують освітній процес з урахуванням державних актів та наказів,  «Нового санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», чинних постанов Уряду України.

          Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників  надаються виплати по листам непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення – згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

          Впродовж 2019/2020  навчального року робота в закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з планом роботи закладу, в основу якого покладено Закони України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку»,  була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователями з цього питання здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної  діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя.

    За період 2019/2020 навчального року випадків дитячого травматизму зафіксовано не було.

Кадрове забезпечення навчального закладу.

З мого боку в закладі дошкільної освіти постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.
Освітній процес у закладі забезпечують 32 педагогічних працівників. З них зокрема:
Впродовж навчального року педагоги відвідували виїзні курси підвищення кваліфікації від Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та онлайн.
Керівник дошкільного навчального закладу Горобець Олена Володимирівна, закінчила магістратуру Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології. Педагогічний стаж 28 років, з них 11 на посаді директора закладу дошкільної освіти.
Вихователь – методист: Кузнєцова Віта Василівна, закінчила Глухівський державний педагогічний інститут іім. С.М. Сергєєва-Ценського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології, вихователь дітей дошкільного віку. Педагогічний стаж 22 роки.

Освітня робота у навчальному закладі.


Педагогічний колектив закладу організовує освітній процес впроваджуючи оновлену редакцію Базового компоненту дошкільної освіти. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, передплачено педагогічні періодичні видання, які шляхом самоосвіти та щомісячного огляду та обговорення опрацьовували педагоги.
З метою оптимізації та вдосконалення організації освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку, пошуку ефективних методів та прийомів педагоги використовують ряд інноваційних технологій. Особлива увага приділяється втіленню в освітній процес педагогічної та літературної спадщини
В.О. Сухомлинського. Вихователі груп здійснюють впровадження інноваційної технології Палички Кюїзенера, з метою розвитку пізнавальних процесів та логіко-математичного розвитку, методики ТРВЗ на розвиток мислення та фантазії, інноваційної технології «Музейна педагогіка», методики використання коректурних карт за Наталією Гавриш, технології гри з піском, піскоанімація та кольоротерапія, експериментальна авторська методика оздоровчо-корекційної гімнастики «Богатир» та спеп-аеробіка.

В групах створено міні-музеї народної іграшки, намиста, хліба, вишивки, народних оберегів, дитячої книги, театральної іграшки, лікарських рослин.
Творчі та обдаровані малюки об’єднані за вподобаннями, відвідують гуртки, де розвивають свою особистість, свої вміння та навички.

Для розвитку їх талантів і здібностей працюють гуртки:
«Пластилінові фантазії» (образотворчий)
«Віночок» (хореографічний)
«Степ-аеробіка» (спортивний)
«Щебетушечка» (літературно-творчий)
«Казкарик» (театральний)
«Народна скарбничка» (літературно-фольклорний)
«Вивчаємо англійську»
«Співаночка» (вокальний)

Упродовж 2019-2020 н.р. педагогічний колектив закладу спрямовував свою діяльність на вирішення проблеми формування різнобічнорозвиненої, духовнобагатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. Пріоритетними були такі цілі, як формування здоров’язберігаючої системи в закладі дошкільної освіти, через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників; формування патріотично налаштованої особистості через ознайомлення з історично – культурним надбанням рідного краю та організацію народознавчої роботи з дітьми ; удосконалення форм, змісту і методів формування екологічного світорозуміння та екологічної вихованості дітей дошкільного віку; впровадження елементів сучасних педагогічних технологій в організацію дитячої ігрової та предметно – практичної діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти.
Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи: педагогічні ради, «проблемний стіл», методичний ринг, диспути, дискусії. Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності педагогічних кадрів у методичному кабінеті створено банк даних про кращий досвід педагогів закладу та колег із закладів міста.
Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в закладі були проведені масові (педради, педагогічні читання, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання та педагогічні студії, школи передового педагогічного досвіду, засідання творчих груп та лабораторій, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

В 2019-2020 році в закладі працювало 2 молодих педагогів. Однією з форм професійної підготовки молодих вихователів, які мають стаж роботи до трьох років або не мають його зовсім в закладі працює школа молодого педагога
« Умієш сам – навчи іншого». Для кожного молодого педагога призначено наставника, який надає практичну допомогу щодо адаптації і професійного становлення молодого педагога, придбання практичних навичок для педагогічної діяльності, формування вміння застосовувати теоретичні знання в конкретній практичній ситуації, в пошуку методів і сучасних технологій, технічних засобів для активізації пізнавальної діяльності. З молодими педагогами застосовується ряд форм роботи, такі як, бесіди, доповіді, взаємовідвідування, самоосвіта, анкетування, участь у різних методичних заходах дошкільного закладу та міста

Організація харчування дітей у навчальному закладі:
Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році здійснювалось за перспективним двотижневим меню, яке погоджено у відповідних установах. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпеченя нормального фізичного розвитку. За результатами аналізу виконання норм, харчування у закладі відповідає достатньому рівню. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, що має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.
З мого боку та медичних працівників здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили до закладу із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Забезпечені належним харчуванням діти пільгових категорій 54.
Продукти харчування у дошкільний заклад постачає комбінат дитячого харчування «Мрія», ТОВ «Мастерпродукт», ФОП Новіков Д.В., ПрАТ «Охтирський м‘ясокомбінат»,ТОВ «Сумська паляниця», ЗАТ «Сад».
Організацію харчування на харчоблоці забезпечують 5 працівників: шеф-кухар, 2 кухарі, кухонний працівник та комірник, які мають відповідну освіту та значний стаж роботи. Харчоблок повністю забезпечений холодильним, технологічним обладнанням, яке перебуває у робочому та належному стані.

Медичне обслуговування у закладі.
Медичне обслуговування дітей закладу здійснюється на безоплатній основі. Медичні сестри закладу здійснюють профілактичні заходи, в тому числі контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил перебування дітей у закладі дошкільної освіти.
В наявності медичний, фізіотерапевтичний кабінет та ізолятор.
Пріоритетний напрямок роботи закладу: збереження життя і здоров’я своїх вихованців.
У закладі медичними сестрами розроблена система зміцнення здоров’я дітей, проводиться належна оздоровчо-профілактична робота, розроблені відповідні заходи по зміцненню здоров’я дітей посезонно, впродовж року, враховуючи вікові та індивідуальні особливості малят. Медичні сестри активно пропагують здоровий спосіб життя серед усіх учасників освітнього процесу засобами інформаційних бюлетенів, газет, пам’яток, консультативної діяльності, виступів на засіданнях педагогічних рад, батьківських зборах, через розміщення інформації на веб-сайті закладу.

Управлінська діяльність у закладі.


На підставі Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту дошкільного навчального закладу, посадових обов’язків працівників керівник відповідає за:

 • реалізацію Базового компонента дошкільної освіти;
 • реалізацію постанов уряду, наказів Міністерства освіти і науки України;
 • успішну діяльність ДНЗ, комплектування кадрами, дітьми раннього та передшкільного віку;
 • впровадження в освітній процес новітніх технологій;
 • забезпечення дотримання вимог охорони праці;
 • забезпечення охорони прав та гідності вихованців;
 • дієвість рішень педагогічної ради.

Безпосередньо керую:

 • колективом закладу, роботою вихователя – методиста, завідувача господарства, сестер медичний старших;
 • опосередковано роботою обслуговуючого персоналу.

Організовую безпосередньо:

 • освітній процес, виконання постанов Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, відділу освіти Охтирської міської ради;

Опосередковано:

 • виконання завдань Базового компонента дошкільної освіти, чинних освітніх програм, плану роботи закладу, проведення освітнього процесу через вихователя – методиста .
  Погоджую свою роботу з:
 • профспілковим комітетом;
 • радою закладу;
 • батьківським комітетом. Контролюю:
 • роботу членів адміністрації;
 • виконання рішень педради, загальних зборів колективу;
 • організацію медичного обслуговування дітей та організацію харчування.
  З метою вивчення та корекції освітнього процесу я як керівник закладу здійснюю контрольно-аналітичну діяльність педагогічних працівників методом спостережень, аналізу та подальшого застосування дієвих форм роботи для покращеня професійної компетентності педагогів
 • Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі.

Впродовж 2019/2020 навчального року активно працювала Рада закладу, Рада з харчування. Члени Ради закладу у І половину 2019-2020 навчального року були присутні на засіданнях педагогічних рад, організовували роботу з громадскістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використанням. Рада закладу веде активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території закладу дошкільної освіти та проведенню ремонтних робіт.
Анкетування, опитування батьків свідчать про такі результати роботи дошкільного навчального закладу у 2019/2020 навчальному році вцілому:

 • ставлення до роботи закладу – 100% позитивна оцінка, що на рівні минулого року;
 • відношення дітей до закладу (оцінка з боку батьків) – 99% – задовольняє, що на 2% вище, ніж у минулому році;
 • задоволення професійного рівеня педагогів – 97% дали позитивну оцінку, що на 3 % вище ніж у 2018/2019 навчальному році;
 • 99% батьків дітей закладу дали позитивну оцінку роботі закладу, що відповідає результату оцінювання у минулому 2018/2019 навчальному році.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі «Казка» продовжується відповідна робота: систематично ведеться журнал обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій.
За минулий 2019/2020 навчальний рік кількість звернень проводилася з метою реєстрації дітей до електронної черги, а також з метою працевлаштування, питань організації роботи в групах. Порушені питання розглянуті на адміністративних нарадах при директору, засіданнях Ради закладу, виробничих нарадах, надані необхідні відповіді.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками та громадськими організаціями!

(ПРОТОКОЛ ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) “КАЗКА З ПИТАНЬ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2019-2020 РОЦІ ВІД 11 СЕРПНЯ 2020 РОКУ)

ПЛАН РОБОТИ ЗАКЛАДУ НА 2020-2021

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зміст плану

І. Аналіз роботи закладу за 2019 – 2020 н. р.

ІІ. Завдання дошкільного навчального закладу «Казка» на 2020 – 2021 н. р.

ІІІ. Методична робота з кадрами.

ІV. Вивчення стану організації

життєдіяльності дітей.

V. Організаційно – педагогічна робота.

VІ. Робота методичного кабінету.

VІІ. Адміністративно – господарська робота.

І. АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ОХТИРСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА – САДОК) «КАЗКА»

ВПРОДОВЖ 2019 – 2020 Н.Р.

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла–садок) «Казка». Профільне спрямування закладу: «Мовленнєво – творчий розвиток особистості на засадах педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського». Адреса:вул. Київська, 45-а м. Охтирка Сумська обл. 42700, т.4-12-52. Створений на підставі рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради Сумської області, про що свідчить останнє свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла–садок) «Казка» Охтирської міської ради Сумської області АОО-№ 217983 від 05.05.2005 року. Засновником дошкільного закладу є виконавчий комітет Охтирської міської ради в особі відділу освіти. Дошкільний навчальний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», статуту Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка», затвердженого рішенням Охтирської міської ради VІІ скликання від 09.11.2018 року № 1347 МР та Концепції освітньої діяльності дошкільного закладу.

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 11
ранній вік 3
дошкільний вік з них:         молодший дошкільний вік (4-й р.ж.)         середній дошкільний вік (5-й р.ж.)         старший дошкільний вік група компенсуючого типу для       дітей з мовленнєвими вадами (старший дошкільний вік) 8 2 2 3 1
3. Режим роботи груп:  
12 годин 1
10,5 годин 2
9 годин 8
4. Кількість вихованців 248
5. Кількість працівників усього 63
педагогічний персонал 30
медичний персонал 1
обслуговуючий персонал 33

Директор Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка»: Олена Володимирівна Горобець, має повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільна освіта» та кваліфікацію «Викладач дошкільної педагогіки та психології», педагогічний стаж 28 років. На посаді директора Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка» працює з 2012 року.

Вихователь – методист Віта Василівна Кузнєцова, має повну вищу освіту за спеціальністю «Дошкільне виховання» та кваліфікацію «Вихователь ДНЗ. Викладач дошкільної педагогіки та психології», педагогічний стаж 22 роки. На посаді вихователя – методиста Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка» працює з 2007 року

Так, станом на 01.05.2020  у дошкільному закладі працює 30 педагогів.

Аналіз за освітнім рівнем:

Всього педагогічних працівників Закінчили ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації Закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Всього дошкільна педагогічна інша      педагогічна непедагогіч на Всього дошкільна педагогічна інша педагогічна непедагогічна
кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % кількість %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
30* 16 53% 12 40% 4 13% 0 0 14 47% 13 43% 1 4% 0 0

Аналіз за атестаційним рівнем:

Всього педагогічних працівників з них проатестовані на категорію тарифний розряд молоді спеціалісти Присвоєно педагогічні звання «вихователь-методист»
вищу «спеціаліст першої катюго рії» «спеціа ліст другої категорії» «спеціа ліст» 9 розряд 10 розряд 11 розряд
кількі сть % кількі сть % кількі сть % кількі сть % кількі сть % кільк ість % кількі сть % кількі сть % кількі сть %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
29* 1 3% 2 7% 5 17% 7 24% 4 14% 2 7% 8 27% 1 3% 0 0

            У 2020 році педагогічні працівники підвищують кваліфікацію за різними формами, видами, напрямами, що визначені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників та самостійно обирають суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. Курсову перепідготовку педагогічні працівники Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка» також проходять на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідно до замовлення. Станом на 01.05.2020  курси підвищення кваліфікації пройшли 6 педагогів, 1 – керівник гуртка , 4 – вихователя,  1-  інструктор з фізкультури та 1 – сестра медична старша.

Навчальний рік Відповідно плану про курсову перепідготовку Фактично пройшли курсову перепідготовку Відсоток %
2017-2018 7 7 100%
2018 – 2019 6 6 100%
2019 2020 7 7 100%

Атестація у дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації рівня професійної майстерності педагогів, стимулювання їх творчої активності, проводиться згідно до Закону України «Про освіту» та вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами). Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участі у міських заходах та методичній роботі дошкільного навчального закладу протягом попередніх 5-ти років. Впродовж 2019 – 2020 н.р. було виконано на 100% план атестації. Проатестовано 7 осіб. За результатами атестації, практичний психолог підвищив кваліфікаційну категорію на «спеціаліст першої категорії», один вихователь проатестувався на кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», три  вихователя,  керівник гуртка та інструктор з фізкультури підтвердили  свої тарифні розряди.

Відповідність плану проходження атестації педагогічних працівників

з/п Навчальні роки Кількість педагогічних працівників відповідно до плану Кількість педагогічних працівників фактично проатестовано Відсоток виконаного плану атестації
1 2017-2018 5 5 100%
2 2018-2019 6 6 100%
3 2019 2020 7 7 100%

Продовжується підвищення кваліфікації педагогів і через відвідування вихователями міських педагогічних студій, семінарів, участь у педагогічних та психологічних марафонах. Усі педагоги систематично відвідували засідання педагогічних студій, наприкінці навчального року ними було зроблено аналіз впровадження рекомендацій отриманих під час засідань у практику роботи. Слід відмітити, що вихователі визначили значну допомогу засідань у їхньому професійному зростанні, вони активно впроваджують рекомендації у своїй практиці. Про це свідчать і результати контролю та аналізу освітньої роботи з боку адміністрації.

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі, диференційовано підходить до вихователя–початківця і до досвідченого педагога–майстра. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність.

Основною метою діяльності дошкільного закладу є виховання здорової, гармонійно розвиненої особистості, цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності. Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи педагогічного колективу у 2019-2020 н. р., практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків педагогічної проблеми, над якою розпочато роботу в цьому навчальному році: «Успішна соціалізація дітей дошкільного віку, розвиток в них соціальних потреб, формування соціальних вмінь та навичок в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї».

При визначенні завдань на 2019-2020 навчальний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому році, реальні можливості колективу.

Зміст освітнього процесу в закладі визначався завданнями Базового компонента дошкільної освіти, програми  розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. В практиці роботи дошкільного закладу використовувалися парціальні програми, навчальні посібники, рекомендовані МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах, зокрема в ході організації гурткової роботи – «Граючись вчимося. Англійська мова. Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації» та «Дитяча хореографія»  А. С. Шевчук.

Рішення про вибір програм схвалено педагогічною радою від 30.08.2019 р., протокол № 1.

Освітній процес здійснювався з використанням педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, мовно-творчого спрямування, інтегрованого методу та тематично-блочного планування, особистісно – орієнтованої моделі спілкування, що сприяо підвищенню якості освітнього процесу. У дошкільному навчальному закладі створене оптимальне предметно-розвиваюче середовище, яке відповідає сучасним тенденціям дошкільного виховання. Всі групові приміщення естетично оформлені, враховуючи вік дітей, програмові вимоги та напрямки роботи, над якими працює колектив групи.

Ігровий та наочно-дидактичний матеріал забезпечує високий рівень освітнього процесу.

На території дошкільного закладу для дітей облаштовано:

 • 11 ігрових майданчиків, які дообладнано новими ігровими модулями;
 • спортивний майданчик, обладнаний фізкультурними снарядами.

Ефективність навчання забезпечують спеціально обладнані кабінети і зали:

 • музично-спортивна зала;
 • фізіотерапевтичний кабінет;
 • методичний кабінет;
 • кабінет практичного психолога;
 • кабінет образотворчого мистецтва
 • кабінет вчителя – логопеда.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дошкільний навчальний заклад», «Освіта України», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Пожежна безпека», «Музичний керівник».

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер і базується на аналізі освітнього процесу, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога, на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду кращих педагогів і спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога. Для вирішення цих завдань в дошкільному закладі були проведені масові (педради, педагогічні читання, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання та педагогічні студії, школи передового педагогічного досвіду, засідання творчих груп та лабораторій, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи. Спрямовуючи освітній процес на виконання головних завдань,  найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи: проблемний стіл, методичний ринг, диспути, дискусії, тренінги, семінари-практикуми, педагогічні ради. Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності педагогічних кадрів у методичному кабінеті створено банк даних про кращий досвід педагогів закладу та колег із дошкільних закладів міста та області.

Найважливішою формою підвищення педагогічної майстерності, креативності педагогів були педагогічні ради: «Взаємодія з учасниками  освітнього процесу на партнерських засадах, як засіб формування  життєвих компетенцій, передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти», «Розвиток екологічної свідомості у дошкільників», «Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості». Педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік, були передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», під час ділових ігор, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, сприяли активізації педагогів до використанню різних форм організації занять, стилю спілкування з дітьми, пошуку нових методів формування екологічної  компетентності дошкільників, партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари з елементами тренінгу: «Створення сучасного освітнього простору в закладі дошкільної освіти» та проблемний семінар «Знаходження оптимальних рішень у разі виникнення проблемних ситуацій: «Є проблема? Знайдемо вихід разом».

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була участь у проведенні семінару  «Інноваційні технології в ЗДО – сучасний погляд на екологічне виховання», що сприяло активізації знань педагогів, збагаченню практичного досвіду та розвитку творчого потенціалу.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів різних видів діяльності дітей, зокрема на тему: «Організація уроків мислення логічного та художнього типів з використанням літературної та педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського», «Організація взаємодії дітей в мікрогрупах та мікрогруп між собою». Розвитку творчих здібностей та підвищення професійної компетентності педагогів сприяв колективний перегляд занять та виховних заходів з дітьми різного віку на тему: «Формування основ природничо-екологічної компетенції дошкільників через різні форми організації пізнавальної діяльності». Під час колективних переглядів  вихователі дошкільного навчального закладу показали стійкі знання вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі».

Робота творчих груп: «Мрію, міркую, пропоную» (за концепцією В.О.Сухомлинського), «Екологічне виховання»», «Пошук»,  «Прийоми мнемотехніки для ознайомлення дітей з Всесвітом», творчої лабораторії «Форми організації життєдіяльності дітей на основі діяльнісного підходу», динамічної групи «Організація екологічного свята в закладі дошкільної освіти»,  сприяли оновленню освітнього процесу через використання інноваційних підходів до організації пізнавальної, комунікативної, художньо-творчої діяльності, формування соціальної компетенції дошкільників, активізації діяльності педагогів щодо вивчення та впровадження в практику роботи з дітьми оновлених методів організації різних форм дитячої діяльності дошкільників, поповненню розвивального середовища матеріалами та засобами для організації роботи, спрямованої на реалізацію завдань освітніх лінія «Дитина в соціумі», «Дитина в світі культури», «Дитина у природному довкіллі» та роботи з  розвитку ігрової діяльності, збагаченню та розширенню їх тематики.

З метою поповнення розвивального середовища, розвитку креативності педагогів в 2019-2020 н.р. було організовано та проведено ряд оглядів, конкурсів, виставок: огляд – конкурс батьківських куточків на тему: «Створення умов в сім’ї для виховання дошкільників», конкурс-огляд: «Найкраще облаштування природничого центру розвивального середовища», презентація методичних посібників, дидактичних ігор із досвіду роботи для формування екологічної компетенції дошкільника. Найбільш активно пройшов конкурс на кращий лепбук, який сприяв створенню умов для розвитку дітей, ефективно стимулював творчість педагогів, підвищив їхню професійну компетентність. Проте з недостатньою активністю пройшла виставка – огляд на кращу методичну розробку.

            На базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  «Казка» впродовж року проводилися місцеві відкриті заходи, на яких педагоги презентували діяльність інтегрованого змісту з пріоритетом мовленнєвого, логіко-математичного розвитку з використанням інтерактивних інноваційних технологій:

– засідання педагогічної студії вчителів-логопедів;

– засідання педагогічної студії вихователів логопедичних груп;

– засідання педагогічної студії вихователів груп дітей молодшого дошкільного віку;

– засідання педагогічної студії вихователів груп дітей раннього віку;

– засідання педагогічної студії інструкторів з фізкультури.

На базі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Казка» пройшов міський семінар «Мнемотехніка для дошкільнят».

З метою створення умов для успішної соціально-психологічної адаптації молодих педагогів практикується така форма роботи як наставництво. Завдяки вмілому управлінню з боку директора Горобець О.В. й наставників: вихователя-методиста Кузнєцової В.В., вихователів Ясковець С.І., Дорошенко О.В., Василенко І.М., молодий педагог Яковлєва Ю.О. отримала дієву практичну допомогу з усіх складних питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодим педагогом дала змогу успішно розв’язати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності.

Проведення вищезазначених методичних заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання плану роботи закладу.

Але, було виявлено і низку проблем. Це і низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних заходів, недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів, недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів.

На низькому рівні залишається робота по узагальненню власних педагогічних досвідів роботи педагогічних працівників.

Педагоги дошкільного закладу наполегливо працюють над виявленням творчого потенціалу дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей.

Варто відмітити, що в 2019-2020 н.р. на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка» працювали групи профільного спрямування: театралізовано-творчого – група молодшого дошкільного віку «Заінька», літературно-фольклорного спрямування група молодшого дошкільного віку (інклюзивна) «Капітошка», літературно-фольклорного спрямування група середнього дошкільного віку «Сонечко», мовно – творчого спрямування група середнього дошкільного віку «Джерельце», літературно-фольклорного спрямування – група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами «Зернятко» та група старшого дошкільного віку «Усмішка», мовно-творчого спрямування – група старшого дошкільного віку «Теремок», сенсорний розвиток дітей раннього віку – групи «Дюймовочка», «Веселка», «Курчатко».

Пошуки шляхів удосконалення виховання дітей дали змогу планувати гурткову роботу, де поєднані діти за інтересами, бажаннями. Це сприяли розвитку їх творчого потенціалу.

Плідно працюють гуртки (на безоплатній основі):

«Пластилінові фантазії» (Жила А.О.), «Віночок» (хореографічний, Сухорукова О.А.), «Казкарик» (театральний, Василенко І.М.), «Вивчаємо англійську» (Почепцова Н.О.), «Народна скарбничка» (літературно-фольклорний, Шарамко Ю.Ю.), «Щебетушечки» (літературно-художній, Ясковець С.І.), фізкультурно-оздоровчого спрямування «Степ-аеробіка» (Козачок І.В.)

Продовжується щомісячний випуск газети «Дивосвіт» вихователями старших груп спільно зі здобувачами освіти що сприяє реалізації завдань мовно-творчого напрямку.

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку дошкільного закладу. Педагогічний колектив з метою удосконалення освітнього процесу використовував елементи інноваційних технологій та педагогічні технології, а саме:

 • системна робота у поєднанні з спадщиною В.О.Сухомлинського та Базовим компонентом дошкільної освіти, спираючись на інноваційні, сучасні види роботи;
 • психолого – педагогічного проектування – вихователь Ясковець С.І.;
 • інноваційна технологія «Палички Кюїзенера» (Почепцова Н.О., Зуза Т.В., Ясковець С.І., Дорошенко О.В., Васильченко Т.О., Василенко І.М.);
 • «музейна педагогіка» (Забашта К.В., Ясковець С.І., Копил Н.П., Васильченко Т.О., Страхова А.М.
 • мнемотехніка (Ясковець С.І.,Копил Н.П., Дорошенко Р.В., Василенко І.М., Почепцова Н.О., Васильченко Т.О., Нестеренко Н.С., Вальченко А.М., Шарамко Ю.Ю.)
 • методика використання коректурних карт Н Гавриш (Ясковець С.І.,Копил Н.П., Дорошенко Р.В., Василенко І.М., Шарамко Ю.Ю., Васильченко Т.О.);
 • степ-аеробіка (Козачок І.В.);
 • кольоротерапія (Макаренко В.Б., Лисенко О.М.).

В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей, прогнозованих результатів.

В 2019 – 2020 н.р. в дошкільному навчальному закладі продовжує впроваджуватися інклюзивна освіта – працюють дві інклюзивні групи, де отримують освітні послуги 5 дітей з особливими освітніми потребами.

Реалізуючи завдання цілісного розвитку дітей, їхніх здібностей, педагоги чітко і систематично проводили роботу по формуванню у дітей умінь, знань і навичок відповідно до вікових особливостей та завдань Базового компонента дошкільної освіти, програми  розвитку дитини від народження до шести років « Я у Світі».

Дошкільний навчальний заклад спрямував свої зусилля на створення оптимальних умов для психічного, фізичного розвитку дітей, для повноцінного життя в дошкільному закладі.

Значно поліпшилася робота з розвитку творчих здібностей дітей засобами продуктивних видів діяльності, формування соціальної та комунікативної компетенцій дошкільників, використання ІКТ технологій в освітньому процесі. З метою вивчення рівня виконання завдань Базового компонента дошкільної освіти, програми  розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» в освітньому процесі, був проведений моніторинг досягнень дітей раннього та дошкільного віку згідно освітніх ліній та розділів програми у вересні та жовтні 2019 року. Під час моніторингу досліджувалися фізичні, інтелектуальні якості дітей шляхом спостережень, бесід, ігрових прийомів та використання методик нетестового типу. В зв’язку з карантином підсумковий етап у квітні-травні 2020 року не було проведено.

Варто відмітити, що музично – спортивна зала та спортивний майданчик на 98,2% забезпечені обладнанням та інвентарем. Результати медико-педагогічного контролю показали оптимальне фізичне навантаження на заняттях з фізкультури. Моторна щільність становить: старші групи – 83%, середні групи – 78%, молодші – 75%.

Аналіз обліку дітей показав, що на закріпленій за дошкільним навчальним закладом території виявлено, що всі діти старшого дошкільного віку відвідують дошкільні заклади. Для дітей раннього віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, та їх батьків функціонував консультативний центр «Разом з мамою», роботою якого було охоплено 32 малят.

Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Казка» проводиться на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти». На підставі нормативних документів, адміністрація закладу планує роботу щодо охорони здоров’я учасників освітнього процесу, зазначених в плані заходів:

 • охорона праці;
 • пожежна безпека;
 • профілактика дитячого травматизму.

Результатом грамотної і професійної роботи з питань ТБ, ПБ є відсутність випадків дитячого та виробничого травматизму.

Тісна співпраця педагогів з учителями ЗОШ № 1 (обмін досвідом, бесіди, дискусії, участь у батьківських зборах тощо) сприяли підвищенню фахового рівня педагогів, психолого-педагогічній підготовці дошкільнят до навчання в школі. Спільно з учителями і психологами проводилися засідання педагогічної ради, загальні батьківські збори з теми: «Готовність дитини до школи». Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 брали активну участь у методичному квесті з питання забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою. Проводилося вивчення та аналіз програм початкової школи та дошкільної ланки, нормативні документи щодо підготовки дітей до школи.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція 2021 року, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім’єю. Впродовж 2019-2020 н. р. педагогами дошкільного закладу систематично проводилися батьківські збори, консультації, надавалися наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи. Розпочато діяльність психолого-педагогічного клубу для батьків: «Ми та наші діти». Заслуговує на увагу впровадження дистанційних форм спілкування з батьками.

Співпрацюючи з батьками, вихователі залучали їх до засідань Ради закладу, педагогічного процесу, бесід, тренінгів, традиційних свят, спортивних розваг, Днів здоров’я, Днів відкритих дверей, різноманітних виставок та конкурсів, ярмарок, акцій. Особливу увагу приділяли індивідуальним формам роботи з батьками. Результатом такої діяльності стало зростання авторитету батьків серед дітей, авторитету педагогів серед батьків, встановлення міцних, емоційно-позитивних, доброзичливих стосунків з родинами.

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати  над оновленням та поповненням  ігрового предметно – розвивального середовища, створенням необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової культури дітей.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених  упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів. Можна зробити оцінку виконання запланованих методичних заходів, які виконано на 85%. Аналіз якості виконання запланованих заходів показав принципову обґрунтованість, доцільність використання інтерактивних форм та природність їх застосування у методичній роботі з педагогами. Причини часткового невиконання запланованих заходів: період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби, недостатній рівень особистої участі педагогів у проведенні певних заходів, недостатня професійна компетентність педагогів у деяких питаннях. Слід зазначити малу активність педагогів у висвітленні  кращого досвіду роботи на сторінках професійних видань. Тому дані чинники слід врахувати при складанні плану роботи на наступний навчальний рік.

            У 2020-2021 н.р. актуальним залишається питання формування у дітей знань про здоровий спосіб життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей. Більше уваги слід приділяти в організації освітнього процесу не прямому, а опосередкованому навчанню під час спільної діяльності дитини і дорослого, гнучко та варіативно застосовувати форми та види його організації. Слід активізувати роботу по використанню ігрових і проблемно-навчальних ситуацій, інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій. Актуальним є питання  формування вміння педагогів продумувати найбільш вдалих форм і методів організації освітнього процесу , під час яких діти могли б, з одного боку, працювати індивідуально, з іншого – працювати разом, проявляти ініціативу, радитися один з одним, допомагати. Потребує вдосконалення робота по створенню сучасного предметно – просторового розвивального середовища, яке сприяє забезпеченню ефективного формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі, задля реалізації власних можливостей.

            У результаті аналізу роботи закладу за минулий рік, аналізу перспективних та календарних планів, спостереження та аналізу освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку було з’ясовано, що педагоги не в повній мірі володіють методикою формування в дітей навичок трудової діяльності, здатності здійснювати дослідження, самооцінку та самоконтроль своєї поведінки. Тому одним з завдань педагогічного колективу є удосконалити форми, зміст та методи організації предметно-практичної діяльності дітей дошкільного віку в світлі сучасних вимог дошкільної освіти. У 2020-2021 н. р. особливу увагу слід звернути на формування математичної компетенції у дітей раннього та дошкільного віку та педагогіку партнерства, яка передбачає забезпечення плідної співпраці з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги.

Колектив закладу дошкільної освіти налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Враховуючи аналіз освітньої та методичної роботи у 2020-2021 н. р., педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання пріоритетних завдань:

 1. Формувати здоров’язбережувальну компетентність дітей, через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання.
 • Активізувати роботу, спрямовану на формування життєвих компетенцій в дітей дошкільного віку, збагачення їх соціального досвіду через ефективну організацію трудового виховання.
 • Удосконалити форми, зміст та методи формування математичної  компетенції дітей дошкільного віку, шляхом упровадження інноваційних методик та технологій в світлі сучасних вимог дошкільної освіти .
 • Продовжити роботу по забезпеченню наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти та батьківською громадськістю щодо формування фізичної та психологічної готовності дошкільників до нової соціальної ролі в контексті НУШ.

Шляхи реалізації завдань:

 • організація процесу  на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського;
 • орієнтир на гармонійний і всебічний розвиток особистості;
 • гуманно-особистісний, індивідуальний, суб’єктно-об’єктний підхід до дитини (співпраця);
 • пріоритетний спосіб освітньої діяльності – проблемно-пошукова діяльність, творча,  діалогічна, ігрова технології;
 • диференційована організація освітнього процесу: індивідуально-групова, індивідуальна, під групова, фронтальна;
 • блочно-тематичний підхід до освітнього процесу.

ПРОБЛЕМА:

«Успішна соціалізація дітей дошкільного віку, розвиток в них соціальних потреб, формування соціальних вмінь та навичок в умовах дошкільного закладу та сім’ї»

ІІ. ЗАВДАННЯ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ЯСЛА – САДОК) «КАЗКА»

НА 2020 2021 Н.Р.

 1. Формувати здоров’язбережувальну компетентність дітей, через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання.
 • Активізувати роботу спрямовану на формування життєвих компетенцій в дітей дошкільного віку, збагачення їх соціального досвіду через ефективну організацію трудового виховання.
 • Удосконалити форми, зміст та методи формування математичної  компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик та технологій в світлі сучасних вимог дошкільної освіти .
 • Продовжити роботу по забезпеченню наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти та батьківською громадськістю щодо формування фізичної та психологічної готовності дошкільників до нової соціальної ролі в контексті НУШ.

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний виконавець Інформ. забезпечення Примітка
1 2 3 4 5 6
3.1 Підвищення педагогічної майстерності        
3.1.1 Забезпечити виконання Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»  та   освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку охоплених соціально-педагогічним патронатом протягом року   вихователь-методист    
3.1.2 Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників за різними формами, видами та напрямами протягом року вихователь-методист    
3.1.3 Провести атестацію педагогічних працівників Максименко Л.І. Страхова А.М.Сухорукова О.А.. до 01.04.2021 директор протокол  
3.1.4 З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки залучати педагогів до участі у різних формах методичної роботи міста, дошкільного навчального закладу протягом року   план  
3.1.5 Залучати педагогів до активних форм методичної роботи по реалізації програми розвитку дитини від народження до шести років « Я у Світі» протягом року в-лі груп, спеціалісти    
3.1.6 Проводити огляд та обговорення новинок методичної літератури, фахових видань   1 раз на місяць директор, вихователь-методист план  
3.1.7 Проводити інструктивно – інформаційні наради по ознайомленню з державними документами, наказами, методичними рекомендаціями постійно директор протокол  
3.1.8 З метою вивчення запитів та інтересів педагогів, провести діагностичне анкетування квітень директор вихователь-методист плани  
3.1.9 Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів. Провести діагностику обізнаності педагогів щодо науково-теоритичних засад програми розвитку дитини дошкільного віку. Провести індивідуальні консультації щодо складання індивідуальних планів із самоосвіти. Затвердити плани педагогів із самоосвіти. Аналізування педагогами опрацьованої у межах самоосвіти методичної літератури. Звіти педагогів за обраними темами самоосвітньої роботи серпень           вересень                   вересень             квітень     щокварталу           (згідно із затвердженим графіком) вихователь-методист плани  
3.1.10 Забезпечити роботу школи молодого педагога протягом року вихователь-методист план  
3.1.11 Підвищити професійну кваліфікацію педагогів шляхом навчання у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва, надання необхідної консультативної допомоги педагогам: Шарамко Ю.Ю.        
3.2 Педради        
3.2.1 «Завдання педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік». 28.08 2020 директор   протокол  
3.2.2 «Світ у вимірі математики: компетентнісний підхід до освіти дітей дошкільного віку» 26.11.2020 директор   протокол  
3.2.3 «Трудове виховання як засіб соціалізації дітей дошкільного віку » 25.03.2021 директор   протокол  
3.2.4 «Аналіз роботи ЗДО за 2020-2021 н.р. Обговорення шляхів її поліпшення» 25.05.2021 директор   протокол  
3.2 Семінари
3.2.1 Проблемний семінар   «Особливості організації освітнього процесу в умовах карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 01.10.2020 директор вихователь-методист практичний психолог матеріали семінару  
3.2.2 Семінар з елементами тренінгу  « Логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку: теорія і практика» 05.11.2020 вихователь-методист   матеріали семінару  
3.2.3 Семінар-практикум «Складові трудової діяльності дошкільників» 11.03.2021 вихователь-методист матеріали семінару  
3.3 Консультації
3.3.1 «Організація дистанційної освіти дошкільників в умовах карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 10.09.2020 вихователь-методист книга консультацій  
3.3.2 «Технологія складання інтелектуальних карт, як інструмент планування освітнього процесу» 08.10.2020 вихователь-методист книга консультацій  
3.3.3 «Навчання дітей дошкільного віку розв’язувати арифметичні задачі» 12.11.2020 вихователь-методист книга консультацій  
3.3.4 «Сучасні форми взаємодії з сім’ями вихованців у межах відкритого освітнього простору» 10.12.2020 вихователь-методист книга консультацій    
3.3.5 «Використання технології колективного сюжетоскладання  в роботі з дітьми дошкільного віку» 15.01.2021 вихователь-методист книга консультацій  
3.3.6 «Використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі ЗДО» 11.02.2021 вихователь-методист книга консультацій  
3.3.7 «Організація різних видів діяльності на дитячому городі» 19.03.2021 вихователь-методист, практичний психолог книга консультацій  
3.3.8 «Інтеграція словесної та художньої творчості дошкільників засобами аплікації ». 08.04.2021 вихователь-методист книга консультацій  
3.3.9 «Самореалізація дітей дошкільного віку через різні види театральної діяльності » 14.05.2021 вихователь-методист книга консультацій  
3.4 Колективні перегляди        
3.4.1 «Організація пізнавальної діяльності  з використанням літературної та педагогічної спадщини В.О.Сухомлинсь-кого»   28-30.09. 2020 вихователі груп старшого дошкільного віку конспект занять  
3.4.2 Формування математичної компетенції дошкільників через різні форми організації пізнавальної діяльності та упровадження інноваційних методик і технологій». 16-20.11 2020 вихователі груп молодшого та старшого дошкільного віку, муз керівники, вчитель малювання аналіз на педраді .  
3.4.3. «Організація предметно-практичної діяльності в групах дітей раннього та дошкільного віку» 15-19. 03 2021 вихователі груп молодшого та старшого дошкільного віку конспект занять аналіз на педраді  
3.5 Методичні тижні        
3.5.1 Тиждень патріотичного виховання «Моя країна – Україна»   01 – 04.09 2020      
3.5.2 Тиждень безпеки руху «Увага! Діти на дорозі» 07-11.09 2020   вихователі груп молодшого та старшого дошкільного віку положення, інформація  
3.5.3 Тиждень педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 28-30.09 2020   вихователі груп молодшого та старшого дошкільного віку положення, інформація  
3.5.4 Тиждень «Протидії булінгу» 19-23.10 2020 вихователі груп дітей дошкільного віку положення, інформація  
3.5.5 Тиждень прав дитини 07-11.12 2020   вихователі груп молодшого та старшого дошкільного віку положення, інформація  
3.5.6 Тиждень сучасного заняття 14-18.12. 2020 вихователі всіх вікових груп положення, інформація  
3.5.7 Тиждень пожежної безпеки січень 2021 вихователі груп молодшого та старшого дошкільного віку положення, інформація  
3.5.8 Тиждень української мови «Рідна мово-диво калинове» 2-26.02 2021 вихователі груп молодшого та старшого дошкільного віку положення, інформація  
3.5.9 Тиждень трудового виховання 15-19.03 2021 вихователі груп дітей дошкільного віку положення, інформація  
3.5.10 Шевченківські дні 09-10.03  .2021 вихователі груп молодшого та старшого дошкільного віку положення, інформація  
3.5.11 Тиждень: «Охорони життєдіяльності дітей» квітень 2021 вихователі груп молодшого та старшого дошкільного віку положення, інформація  
3.6 Огляди, конкурси, виставки        
3.6.1 Конкурс-огляд «Найкраще облаштування логіко-математичного центру розвивального середовища» 23-25.11  2020 вихователі груп положення, інформація  
3.6.2 Презентація методичних посібників, дидактичних ігор із досвіду роботи для формування логіко-математичної компетенції дошкільника» 26.11. 2020 вихователі груп положення, інформація  
3.6.3 Огляд – конкурс батьківських куточків  на тему: «Створення умов в сім’ї для трудового виховання дітей дошкільного віку» 23.03.2021 вихователь – методист положення, інформація  
3.6.4 Конкурс на кращий  лепбук квітень 2021 вихователі груп положення, інформація  
3.6.5 Виставка – огляд на кращу методичну розробку травень 2021 вихователі груп положення, інформація  
3.6.6 Конкурс підготовки майданчиків до літнього періоду «Скоро літечко веселе» травень 2021 вихователі груп положення, інформація  
3.6.8 Конкурс малюнків «Моя чудова Україна!» 01-04.09 2020 вихователі груп положення, інформація  
3.6.9 Виставка малюнків «На дорогах не пустуй!» 07-11.09 2020   вихователі груп положення, інформація  
3.6.10 Виставка малюнків «Математика навколо нас» 16-20.11 2020 вихователі груп положення, інформація  
3.6.11 Конкурс малюнків «Кришталева казка зими» 21-24.12 2020 вихователі груп положення, інформація  
3.6.12 Конкурс малюнків «Зима прийшла – Миколая привела» 18-21.12 2020 вихователі груп положення, інформація  
3.6.13 Конкурс малюнків за сюжетами творів В.О.Сухомлинсь-кого: «У кожній казці мудрості перлина» 08-12.02 .2021 вихователі груп положення, інформація  
3.6.14 Виставка малюнків «Намалюй листівку мамі» березень 2021 вихователі груп положення, інформація  
3.6.15 Виставка малюнків «З чого починається весна» березень 2021 вихователі груп положення, інформація  
3.6.16 Виставка малюнків «Намалюю писанку , намалюю, фарбами яскравими всіх здивую» квітень 2021 вихователі груп положення, інформація  
3.6.17 Виставка дитячих робіт «Про свою безпеку дбаєш –  інших теж оберігаєш!» травень 2021 вихователі груп положення, інформація  
           
3.6.16 Конкурс – виставка авторських дитячих книжечок:«Моя, твоя, його казка»(складаємо казку разом) вересень 2020 вихователі груп, вихователь-методист, батьки положення, інформація  
3.6.17 Виставка квіткових композицій: «Яскраві барви осені» жовтень 2020 вихователі груп, вихователь-методист, батьки положення, інформація  
3.6.18 Виставка аплікацій: «Барвистий килимок фантазії осіннього листя» жовтень 2020 вчитель малювання, батьки положення, інформація  
3.6.19 «Чарівні мережива зими» грудень 2020 вихователі груп, батьки положення, інформація  
3.6.20 «Писанковий дивограй» квітень 2021 вихователі груп, батьки положення, інформація  
3.6.21 Фотовиставка: «Чарівний світ дитячого мистецтва» 02-06.11 2020 вихователі груп, батьки положення, інформація  
3.6.22 Фотовиставка: «Коли всміхається дитина» грудень 2020 вихователі груп, батьки   положення, інформація  
3.6.23 Фотовиставка: «Живе зима у «Казці»» січень 2021 вихователі груп, вихователь-методист, батьки положення, інформація  
3.6.24 Фотовиставка: «Ось який я помічник» березень 2021 вихователі груп, вихователь-методист, батьки положення, інформація  
3.6.25 Фотовиставка: «Дружна родина — щаслива дитина» » травень 2021 вихователі груп, батьки положення, інформація  
3.7 Педгодини        
3.7.1 «Організація тематичних проектів як засобу морального виховання дошкільників» 03.09.2020 вихователь-методист книга обліку педгодин  
3.7.2 Педагогічні читання до дня народження В.О.Сухомлинського  « Даруємо радість праці».  (трудове виховання в літературній та педагогічній спадщиі В.О.Сухомлинсь-кого» 30.09.2020 вихователь-методист книга обліку педгодин  
3.7.3 «Інтегроване навчання: від теорії до практики» 22.10.2020 вихователь-методист книга обліку педгодин  
3.7.4 «Основи гендерного виховання дітей дошкільного віку» 24.12.2020 вихователь-методист книга обліку педгодин  
3.7.5 «Співпраця ЗДО та школи: що, як, для чого» 21.01.2021 директор вихователь-методист книга обліку педгодин  
3.7.6 «Формування творчоспрямованої особистості засобами ігрової діяльності» 18.02.2021 вихователь-методист книга обліку педгодин  
3.7.7 «Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки дошкільників» 22.04.2021 директор вихователь-методист книга обліку педгодин  
3.7.8 «Справедливість та методи виховання її у дошкільників» 20.05.2021 директор вихователь-методист книга обліку педгодин  
3.8 Творчі групи        
3.8.1 «Мрію, міркую, пропоную» (за концепцією В.О.Сухомлинського) «Організація трудового виховання з використанням педагогічної та літературної спадщини В.О. Сухомлинського» відповідно до плану вихователь-методист план  
3.8.2 «Пошук» «Планування роботи з логіко-математичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку» відповідно до плану вихователь-методист план  
3.8.3 Творча лабораторія «Організація трудової діяльності в групах дітей раннього та дошкільного віку»   відповідно до плану вихователь-методист план  
3.8.4 Динамічна група «Гендерне виховання дітей дошкільного віку»   відповідно до плану вихователь-методист план  
3.9 Психолого – педагогічний консиліум        
3.9.1 Адаптація дитини до дошкільного навчального закладу листопад 2020 практичний психолог (ранній вік) план і матеріали  
3.9.2 Дошкільна зрілість дітей старшого дошкільного віку лютий 2021 практичний психолог план і матеріали  
3.9.3 Психічний розвиток дітей молодшого дошкільного віку 4-5 року життя січень 2021 практичний психолог план і матеріали  
3.9.4 Психічний розвиток дітей молодшого дошкільного віку 3-4 року життя грудень 2020 практичний психолог план і матеріали  
3.11 Вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду
3.11.1 З метою розповсюдження та впровадження у практику роботи з дітьми ППД вести картотеку постійно вихователь-методист картотека  
3.11.2 Вивчити  досвід роботи   керівника гуртка з образотворчого мистецтва Жили А.О. «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами образотворчого мистецтва» протягом року вихователь-методист, завідуюча матеріали діловий щоденник аналіз навчально-виховного процесу  
3.11.3 Узагальнити  досвід роботи  вихователя  Копил Наталії Петрівнина тему:«Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку засобами мнемотехніки» протягом року вихователь-методист, завідуюча матеріали діловий щоденник аналіз навчально-виховного процесу  
  Поширити досвід роботи  вихователя  Вальченко А.М. на тему: «Формування в дітей дошкільного віку звукової культури мовлення засобами фольклору» протягом року вихователь-методист, завідуюча матеріали діловий щоденник аналіз навчально-виховного процесу  
3.12. Інноваційна діяльність
3.12.1 впроваджувати в освітньо-виховний процес інноваційні технології: «Теорія психолого – педагогічного проектування»;Технологія розвитку логічного мислення Х. Кюїзенера»;   Методика ТРВЗ;     Музейна педагогіка;«Методика використання коректурних карт» Н.Гавриш;     Технологія гри з піском, піскоанімація та кольоротерапія;Педагогіка М. Монтессорі Мнемотехніка;             Степ-аеробіка.             протягом року     протягом року         протягом року     протягом року протягом року         протягом року протягом року протягом року протягом року протягом року             Ясковець  С.І.     Почепцова Н.О Дорошенко О.В. Ясковець С.І. Біла О.Л.     Дорошенко О.В. Копил Н.П. Васильченко Т.О. Вальченко А.М.   МакаренкоВ.Б Лисенко О.М.     Левенко КМ.   Ясковець С.І. Копил Н.П. Василенко І.М. Дорошенко О.В. Козачок І.В. матеріали, конспекти занять  
3.11.8 Продовжувати втілювати в навчально-виховний процес педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського протягом року вихователі усіх вікових груп   система занять  
3.11.10 Поповнити рубрику «Банк новітніх технологій» постійно вихователь-методист    
3.11.11 Інформаційний прес-центр: «Канікули в дитячому садку» аукціон ідей вересень вихователь-методист, вихователі    

ІV. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

з/п Види вивчення Зміст Група Вихова тель Форма узагаль нення Де розгля далося Тер мін вико нання  
1 комплексне вивчення «Організація життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку «Заінька» Страхова А.М. довідка педгодина січень  
2 комплексне вивчення «Організація життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку «Теремок» Дорошенко О.В. Василенко І.М. довідка педгодина березень  
3 тематичне вивчення «Сформованість шкільної зрілості дітей старшого дошкільного віку» групи старшого дошкільного віку   виховате-лі старших груп інформація педгодина квітень  
4 тематичне вивчення «Стан організації роботи з логіко-математично-го розвитку в групах дітей раннього та дошкільного віку» групи раннього та дошкільного віку виховате-лі груп старшого дошкуль-ного віку довідка педрада 09-13 листопада 2020  
5 тематичне вивчення «Рівень організації трудового виховання дошкільни-ків». дошкільні групи виховате-лі дошкіль-них груп   педрада   09-12 березня 2021  
6 порівняльне вивчення Ефективність застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньо-виховній діяльності дошкільні групи вихова- телі груп довідка педгодина квітень  
7   Медико-педагогічний контроль занять з фізичного виховання» дошкільні групи виховате-лі дошкіль-них груп протоколи мед.-пед. нарада щокварталу  
8 Попереджу-вальне вивчення Стан ведення  вихователями  ділової  документації. групи дошкільного віку виховате-лі дошкіль-них груп інформація Педгодина 26-27 січня  
9 Попереджувальне вивчення Дотримання рухового режиму впродовж дня в усіх вікових групах всі вікові групи вихова-телі рекомендації до відому щомісяця  
10 порівняльне вивчення Вивчення рівня культурно – гігієнічних навичок дітей під час харчування групи раннього та дошкільного віку вихова-телі груп інформація мед.-пед. нарада березень  
11 оперативно-оглядове вивчення Якість впровадження у роботу рішень педради групи старшого дошкільного віку вихова-телі старших груп інформація педгодина березень  
12 оперативне вивчення Самоосвіта вихователів педагоги дошкільного закладу молоді спеціалі-сти інформація педгодина 20-21 січня  
13 вибіркове вивчення Взаємодія вихователів і батьків у забезпеченні готовності дітей до навчання у школі групи дітей старшого дошкільного віку вихова-телі старших дошкіль-них груп інформація педгодина березень  
14 вибіркове вивчення Робота педагогів щодо охорони життя і здоров’я дітей під час освітнього процесу  у різних вікових групах дошкільні групи вихова- телі дошкіль-них груп інформація педгодина травень  
15 оперативне вивчення Визначення стану проходження адаптації дітей до дошкільного закладу. дошкільні групи вихова-телі дошкіль-них груп інформація педгодина жовтень  
16 оперативне вивчення «Вивчення стану проведення свят та розваг, результативності гурткової роботи»   дошкільні групи вихова-телі старших груп інформація педгодина квітень  
17   Провести моніторинг розвитку компетентності дітей дошкільного віку за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти відповідно до змісту програми розвитку дітей від народження до шести років «Я у Світі» дошкільні групи вихова-телі груп вихова-тель-методист інформація педгодина вересень травень  

V. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний виконавець Ін форм. забезпечення Примітка
5.1.1 Продовжити роботу профільних груп: Група раннього віку  «Дюймовочка» – сенсорного розвитку Група раннього віку «Курчатко» – сенсорного розвитку Група раннього віку «Колобок» –сенсорного розвитку Група молодшого дошкільного віку «Веселка»  – літературно-фольклорного спрямування Група молодшого дошкільного віку «Теремок» –театрально-творчого  спрямування Група середнього дошкільного віку «Капітошка» (інклюзивна)  –літературно-фольклорного спрямування Група середнього дошкільного віку «Заїнька» –мовно – творчого спрямування Група старшого дошкільного віку  «Сонечко» – мовно – творчого спрямування Група старшого дошкільного віку «Джерльце» – театрально-творчого спрямування Група старшого дошкільного віку  (інклюзивна) «Усмішка» – літературно-фольклорного спрямування Група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами (група дітей старшого дошкільного віку) «Зернятко» – літературно-фольклорного спрямування.     протягом року               протягом року         протягом року         протягом року         протягом року         протягом року   протягом року             протягом року         протягом року               протягом року       Максименко Л.І Янушковська О.М.       Левенко К.М.       Васильченко О.В.       Гудкова Ю.В Лисенко О.М.           Василенко І.М. Дорошенко О.В.         Ясковець С.І. Копил Н.П.         Страхова А.М. Дюміна Н.С           Зуза Т.В. Сергієнко Н.М.         Шарамко Ю.Ю. Марченко А.В.             Біла О.Л. Почепцова Н.О         Вальченко А.М. Яковлєва Ю.О.       план                 план             план                   план                 план     план               план  
5.1.2 Організувати діяльність гуртків за авторськими, парціальними  програмами та варіативною складовою програми розвитку дітей дошкільного віку « Я у Світі»: *«Щебетушечки» *хореографічного «Віночок» *«Пластилінові фантазії» (образотворчого мистецтва) *спортивний «Степ-аеробіка» *театральний гурток «Казкарик» *«Вивчаємо англійську» *вокальний «Співаночка» *літературно – фольклорний «Народна скарбничка»                       до 01.09.2020   до01.09.2020     до01.09.2020     до01.09.2020     до01.09.2020   до 01.09.2020       до 01.09.2020                       Ясковець С.І.   Сухорукова О.А.   Жила А.О.     Козачок І.В.     Шарамко Ю.Ю.     Почепцова Н.О.       Копил Н.П                       план     план   план план   план   план п   лан       план  
5.1.3 Організувати освітій процес згідно гранично-допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності протягом року вихователі груп    
5.1.4 Здійснювати освітній процес через блочно-тематичну організацію  та різні типи та види занять. протягом року вихователі груп    
5.1.5 Проводити День театру щокварталу вихователі груп вихователь-методист матеріали  
5.1.6 Проводити тематичні свята, виставки, конкурси, виставки, огляди протягом року муз керівник вчитель малювання вихователі груп сценарії  
5.1.7 Організувати звіти гуртків протягом року керівники гуртків матеріали  
5.1.8 Проводити діагностично-корекційну роботу при співпраці психолога з дітьми, педагогами, батьками протягом року практичний психолог матеріали  
5.1.9 Створити оптимальне розвивально-ігрове середовище в групах до01.09.2020 директор вихователь-методист вихователі груп      
5.1.10 Організувати інвентаризацію ігрового обладнання згідно Примірного переліку
ігрового та навчально-дидактичного
обладнання для закладів дошкільної освіти
жовтень 2020 директор вихователь-методист вихователі груп      
5.1.11 Організувати роботу дошкільного навчального закладу на період канікул   директор вихователь-методист вихователі груп        
5.2 Робота з батьками
5.2.1 Проводити День відкритих дверей 2 рази на рік жовтень (онлайн) травень вихователь-методист заходи  
5.2.2 Загальні батьківські збори: –  Основні напрямки роботи ДНЗ на 2020-2021 н. р.; – Дитячий садок і сім’я – чинник зростання особистісного потенціалу дошкільника. – Звіт керівника перед педагогічним колективом, батьками  та громадськістю (з використанням ІКТ технологій) вересень             травень           серпень директор      
5.2.3 Інші форми роботи з батьками: – Конкурс авторської казки: «Слово до слова сплітаю Казку гарненьку розповідаю» (онлайн) вересень       вихователь-методист вихователі   матеріали        
Акція: «Нестандартне обладнання для організації творчої діяльності дітей» жовтень     вихователі     матеріали              
Семінар «Трудове виховання  дітей раннього та дошкільного віку в умовах сім’ї» березень     вихователь-методист   матеріали    
Тестування: – «Логіко-математичний  розвиток дітей дошкільного віку»; (онлайн) листопад   вихователь-методист   матеріали      
– Конкурс-виставка: «Новорічні дива своїми руками » – «Чарівні мережива зими» грудень   вихователь-методист матеріали    
– Конкурс снігових скульптур «Снігові тварини – в діток на гостині» січень вихователі інформація  
– Анкетування: «Ваші очікування щодо надання освітніх послуг дошкільним закладом» листопад     вихователі   інформація    
– Спортивне свято: «Тато, мама, дитина – дружна спортивна родина» березень     вихователі   інформація  
– «Вечір сміху» квітень вихователі інформація  
5.2.4 Фотостенд «Чарівний світ дитячої гри» листопад вихователь-методист інструктор з фізичного виховання    
5.2.5 Вміщувати матеріали до тематичного стенду: «Новини садочка про сина та дочку», ширм для батьків постійно вихователь-методист    
5.2.6 Організувати лекції, бесіди з участю лікарів, представників ДАІ, пожежників, інспекторами у справах неповнолітніх (онлайн) постійно вихователь-методист    
5.2.9 Організувати роботу консультативного центру «Разом з мамою» протягом року сестра медична старша план  
5.2.10 Залучити батьків до участі у святах, розвагах постійно вихователі груп за відсутності карантину по коронавірусу  
5.2.11 Залучати дітей, які перебувають на короткотривалому відвідуванні ЗДО приймати участь у святах, розвагах, днях відкритих дверей протягом року вихователь-методист вихователі груп за відсутності карантину по коронавірусу  
5.2.12 Організувати роботу по охопленню дошкільною освітою дітей дошкільного віку умовного мікрорайону протягом року вихователь-методист вихователі груп додаток 5  
5.2.13 Заохочувати сім’ї, які підлягають соціально – педагогічному патронату відвідувати дошкільний заклад з короткотривалим перебуванням дітей в ДНЗ     за відсутності карантину по коронавірусу  
5.2.14 Організувати роботу психолог-педагогічного клубу для батьків «Ми та наші діти» (онлайн) протягом року вихователь-методист практичний психолог педагогічні працівники ЗДО план роботи  

VІ. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний виконавець Ін форм. забезпечення Прим
6.1 Продовжити роботу по систематизації матеріалів в методичному кабінеті: – доповнювати картотеку статей педагогічних періодичних видань; – доповнювати картотеку матеріалів методичного кабінету; – поповнити бібліотеку власних творів дітей. протягом року вихователь -методист      
6.2 Надати консультативну допомогу за запитами педагогів протягом року вихователь- методист      
6.3 Скласти плани роботи ініціативних, творчих  груп  до 01.09.2020 вихователь- методист      
6.4 Розробити: – план заходів по проведенню місячників, декад, тижнів; протягом року   вихователь- методист      
  – положення про огляди, конкурси, виставки; – пам’ятки тематичних перевірок протягом року протягом року вихователь- методист вихователь- методист    
6.5 Підготувати проекти наказів: про організацію методичної роботи в дошкільному навчальному закладі;про організацію гурткової роботи;організацію наставництва;проведення тижня безпеки життєдіяльності;про стан дотримання інструкції про ділову документацію;про присвоєння кваліфікаційної категорії;про проведення Дня відкритих дверей;про підготовку до літнього оздоровчого періоду;про призначення відповідального за ведення обліку дітей дошкільного віку, які проживають на умовній території дошкільного навчального закладу;про підсумки методичної роботи;про результати оглядів-конкурсів;про підготовку до педради;про результати комплексних та тематичних перевірок.     вересень     вересень вересень   вересень січень травень   жовтень     березень   жовтень квітень     травень       квітень           травень   серпень листопад лютий травень згідно плану вихователь- методист інформації довідки    
6.6 Підготувати аналітичні довідки щодо вивчення освітньої діяльності роботи дошкільного навчального закладу протягом року вихователь- методист довідки    
6.7 Поповнити дидактичним матеріалом та наочними посібниками спрямованими на формування логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку протягом року творча група, вихователі    
6.8   Провести інвентаризацію методичного кабінету згідно Примірного положення про методичний кабінет ЗДО жовтень вихователь-методист    
6.9 Придбати новинки  дитячої художньої літератури, дитячі енциклопедії протягом року вихователь-методист, вихователі    
6.10 Систематизувати матеріали  по використанню мнемотехніки в роботі з  дітьми раннього та дошкільного віку протягом року вихователі    
6.11 Систематизувати матеріали творчих груп до 01.04.2021р члени творчої лабораторії    
6.12  Розробити рекомендації щодо : організації освітнього процесу в умовах карантину період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)   створення сучасного освітнього простору  в закладі дошкільної освіти;   організація трудового виховання в закладі дошкільної освіти та в сім’ї;   методика ознайомлення дітей з математичними поняттями   формування логіко-математичної компетенції дошкільників засобами інноваційних технологій     до 15.09.2020         до 01.10.2020       до 01.03.2021     до 01.11.2020     до 01.11.2020 вихователь-методист      
6.13 Організувати постійно діючі виставки: «Готуємося до педради»«Новинки методичної літератури»«На допомогу вихователям» (до тематичних тижнів) протягом року вихователь – методист      
6.14 Продовжити поповнювати бібліотеку методичного кабінету науковою, педагогічною та методичною літературою орієнтованою на модернізацію освітнього процесу , виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти.   протягом року   вихователь – методист    
6.15 Передплатити фахові періодичні видання протягом року вихователь – методист    

VІІ. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРЧА РОБОТА

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка, заміна, перенесення
7.1. Адміністративний контроль
7.1.1 Здійснити комплектацію груп у відповідальності до віку дітей педагогічними кадрами до 30.08.2020 директор  
7.1.2 Провести атестацію робочих місць до нового навчального року до 20.09.2020 директор вихователь- методист  
7.1.3 Контролювати готовність до зимового періоду вересень-листопад директор  
7.1.4 Організувати роботу зі звернень громадян   впродовж навчального року директор адміністрація  
7.1.5 Контролювати роботу харчоблоку: -проведення закладки продуктів харчування; -якість приготування страв; -технологію приготування страв; -норми видачі порцій на групи; -дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час обробки продуктів харчування; -виконання інструкцій з ОП впродовж навчального року директор сестри медичні  старші  
7.1.6 Контролювати роботу завідувача господарства щодо: -економного використання миючих засобів; -своєчасного ремонту меблів та сантехнічного обладнання; -виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом); -своєчасної підготовки системи опалення впродовж навчального року директор  
7.1.7 – Здійснити виміри опору ізоляції електрообладнання; – виконати профілактичні роботи у системі вентиляції; – перевірити стан електрообладнання та електропроводки; – своєчасно завезти пісок (для посипання доріжок узимку) впродовж навчального року директор  
7.1.8 Контролювати роботу сестри медичної старшої: – ведення бракеражної документації; – ведення медичної документації; – своєчасне придбання медикаментів та дотримання термінів їх використання; – своєчасне обстеження дітей, проведення щеплень; – аналіз захворюваності та  відвідування дітьми дошкільного закладу; – своєчасне проходження медичного огляду працівниками впродовж навчального року директор  
7.1.9 Контролювати роботу комірника щодо своєчасного завезення, збереження продуктів харчування, дотримання термінів реалізації, вхідного контролю якості продуктів   впродовж навчального року директор сестри медичні  старші  
7.1.10 Контролювати роботу пральні: – наявність та дотримання графіка зміни білизни, –  якість прання білизни; – дотримання норм використання миючих засобів; – збереження обладнання; – виконання інструкцій з ОП впродовж навчального року директор сестри медичні  старші  
7.2. Зміцнення матеріальної бази
7.2.1 Замінити старі віконні блоки на сучасні склопакети   впродовж навчального року директор завідувач господарства  
7.2.2 Придбати медикаменти щокварталу директор сестри медичні старші  
7.2.3 Здійснити поточний ремонт вікових груп та приміщення пральні до 01.08.2021 завідувач господарства  
7.2.4 Провести акції «Чисте довкілля» (благоустрій території) квітень-травень директор завідувач господарства  
7.3.5 Здійснити капітальний ремонт пральні липень-серпень директор завідувач господарства  
7.3.6 Здійснити ремонт стелі в музично-спортивному залі липень-серпень директор завідувач господарства  
7.3.8 Придбати меблі в методичний кабінет серпень    
7.3. Фінансово-господарська діяльність
7.3.1 Контролювати роботу бухгалтерської служби впродовж навчального року директор    
7.3.2 Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації: – табелів на зарплату; – табелів щоденного відвідування дітей; – накопичувальних відомостей щодо харчування дітей; – статистичного звіту; – звіту щодо травматизму впродовж навчального року директор сестри медичні  старші, діловод, завгосп, вихователь-методист  
7.3.3 Затвердити штатний розпис та кошторис До 05.09. 2020 директор головний бухгалтер  
7.3.4 Вести постійний облік витрат бюджетних коштів (медикаменти, іграшки, канцтовари, господарський інвентар) протягом навчального року матеріально-відповідальні особи  
7.3.5 Провести інвентаризацію, списати непридатне майно впродовж навчального року директор матеріально-відповідальні особи      
7.4 Виробничі наради
7.4.1 Організація роботи закладу в умовах карантину Стан підготовки до нового 2020-2021 н.р. та осінньо-зимовий період Підсумки літнього оздоровлення дошкільників у 2020 році вересень 2020 директор сестра медична старша, вихователь-методист завідувач господарства  
7.4.2 Аналіз дотримання лімітів та режиму якості виробничих ресурсів. Створення санітарно-гігієнічних умов праці Зміни в інструкціях з охорони праці в умовах карантину грудень 2020 директор сестра медична старша, завідувач господарства    
  Стан збереження майна Стан впровадження у закладі програми безпечності харчових продуктів НАССР Профілактика нещасних випадків і професійних захворювань березень 2021    
7.4.3 Стан організації у закладі Стан організації медичного обслуговування у закладі дошкільної освіти Аналіз проведення профілактичних медичних оглядів працівників Організація літнього оздоровлення дошкільників     травень 2021 директор медична сестра старша, завідувач господарством, вихователь-методист  
7.5 Загальні збори трудового колективу
7.5.1 Підготовка закладу освіти до роботи в 2020—2021 навчальному році в умовах пандемії коронавірусу   Роль репутації та репутаційного клімату у розвитку закладу освіти Розгляд проекту Закону «Про працю – перезавантаження трудового законодавства вересень 2020 директор  
7.5.2 Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності Формування корпоративної культури працівниками закладу освіти січень 2021 директор    
. Робота постійно діючої комісії в умовах підготовки до оздоровчого періоду та нового 2021-2022 навчального року Стан організації профілактичних медичних оглядів в закладі квітень 2021 директор    

VІІІ. МЕДИЧНА РОБОТА

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка, заміна, перенесення
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1 Скласти та затвердити план – графік роботи сестри медичної старшої до 01.09.2020 сестра медична старша  
2 Систематично вести всю обов’язкову медичну документацію за встановленою формою постійно сестра медична старша  
3 Брати участь у педагогічних нарадах, нарадах при завідувачу, на яких розглядають питання фізичного виховання та зміцнення здоров’я дітей за потреби сестра медична старша  
4 Аналізувати стан захворюваності, відвідування та харчування з педагогічним персоналом дошкільного навчального закладу 1 раз на квартал сестра медична старша, вихователі  
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА
1 Проводити антропометричні вимірювання дітей 1 раз на квартал сестра медична старша  
2 Надавати медичну допомогу дітям, які захворіли, забезпечувати їх ізоляцію до приходу батьків постійно сестра медична старша  
3 Обстежувати дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз 1 раз на рік сестра медична старша  
4 Проводити диспансеризацію дітей, які мають хронічні захворювання постійно сестра медична старша  
5 Скласти та затвердити план оздоровлення дітей дошкільного навчального закладу до 01.09.2020 сестра медична старша  
6 Забезпечувати медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей, дотриманням режиму дня постійно вихователь- методист, сестра медична старша  
7 Вести нагляд за дотриманням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та термічною обробкою продуктів щодня сестра медична старша  
8 Брати участь у складанні перспективного та щоденного меню постійно сестра медична старша  
9 Забезпечувати вхідний контроль якості продуктів щоденно сестра медична старша  
10 Перевіряти якість приготованої їжі та вести за формою бракеражний журнал щоденно сестра медична старша  
11 Обчислювати калорійність раціону в кінці місяця сестра медична старша  
12 Контролювати терміни зберігання та строки реалізації продуктів, що швидко псуються постійно сестра медична старша  
13 Контролювати харчування дітей та дотримання методики проведення цього процесу постійно сестра медична старша  
ОЗДОРОВЧА РОБОТА
1 Розробляти раціональний режим для всіх вікових груп на: •        навчальний рік; •        літній період серпень, квітень вихователь-методист, сестра медична старша  
2 Розробляти комплекси загартовуючих процедур з урахуванням вікового фактору до 01.09.2020 вихователь-методист, сестра медична старша  
3 Організовувати роботу фізіотерапевтичного кабінету для дітей із хронічними захворюваннями протягом року сестра медична старша  
4 Контролювати проведення поточних та генеральних прибирань та розподіл обов’язків серед технічного персоналу постійно сестра медична старша  
5 Контролювати дотримання правил миття посуду (дезінфекції) в групах постійно сестра медична старша  
6 Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час карантину за потреби сестра медична старша  
7 Проводити заняття із санмінімуму з працівниками ДНЗ згідно з графіком сестра медична старша  
8 Здійснювати медико-педагогічний контроль за дотриманням рухового режиму та процесом фізкультурно-оздоровчої роботи протягом року   директор сестра медична старша, вихователь- методист,  
САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
1 Проводити співбесіди з батьками та співробітниками з поглиблення санітарно-гігієнічних знань згідно з планом, за потреби сестра медична старша  
2 Проводити бесіди і консультації з батьками з питань раціонального харчування дітей, профілактики різних видів захворювань, попередження дитячого травматизму щоквар­талу сестра медична старша  
3 Проводити індивідуальні бесіди з батьками про стан здоров’я дітей постійно сестра медична старша  
4 Випускати «Санбюлетень» за різною тематикою постійно сестра медична старша  
5 Оформлювати куточки медично-просвітницької літератури для працівників та батьків до 01.10.2020   сестра медична старша  
6 Провести заняття «Школа матері» (за окремим планом) січень – травень сестра медична старша  
ПРОТИЕПІДЕМІЧНА РОБОТА
1 Скласти план профілактичних щеплень на рік та здійснювати суровий контроль за його виконанням. до 01.01. сестра медична старша  
2 Доводити до відома батьків строки щеплень дітей постійно сестра медична старша, вихователь  
3 Контролювати санітарно-гігієнічні та дезенфекційні режими згідно з інструкцією постійно сестра медична старша  
4 Контролювати зберігання та використання дезінфікуючих та миючих засобів постійно сестра медична старша  
5 Проводити обстеження дітей на педикульоз та коросту 1 раз на 7 днів сестра медична старша  
6 Проводити протиепідемічні та гартувальні заходи щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями постійно сестра медична старша  
7 Контролювати проведення ранкового прийому дітей постійно сестра медична старша  
8 Скласти план проходження та контролювати терміни проходження персоналом медогляду постійно завідуюча, сестра медична старша  
9 Під час карантину контролювати дотримання ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках за потреби сестра медична старша  
10 Скласти план заходів за наявності інфекційних захворювань, контролювати їх виконання за потреби сестра медична старша  
11 Навчати технічний персонал методики дотримання дезінфекційного режиму постійно сестра медична старша  
12 Здійснювати суворий контроль за прийомом до ЗДО дітей, які перенесли кишкові інфекції постійно сестра медична старша  
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА РОБОТА
1 Здійснювати контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків щодня сестра медична старша  
2 Здійснювати контроль за повітряно-температурним режимом щодня сестра медична старша  
3 Здійснювати контроль за дотриманням працівниками правил особистої гігієни постійно сестра медична старша  
4 Здійснювати контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок, якістю прання постійно, згідно з графіком сестра медична старша  

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

У ЗАКЛАДІ ДЛЯ ВАС І ВАШИХ МАЛЮКІВ ПРАЦЮЄ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР “РАЗОМ З МАМОЮ!”

ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

                                                                                                                                                                                                                             2020  
ПЛАН РОБОТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ  «РАЗОМ З МАМОЮ»  на 2020 – 2021 навчальний рік  
№ З/П ТЕМАТИКА РОБОТИ ФОРМИ РОБОТИ ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
ВЕРЕСЕНЬ
1 «Знайомтесь– це наш садок» віртуальна екскурсія 01.09.2020 вихователь- методист
2 Значення взаємодії дошкільного закладу та родини у адаптації дітей до умов дошкільного закладу. онлайн – бесіда за «круглим столом» 03.09.2020 практичний психолог сестра медична старша
3 Значення режиму дня для збереження емоційного здоров’я дитини. Як говорити з дітьми про коронавірус   консультація через інтернет-ресурси 08.09.2020 вихователь- методист
4 Характеристика вікового періоду та особливості розвитку дитини раннього віку в ньому. онлайн – лекція з елементами психологічного тренінгу 10.09.2020 практичний психолог
5 Створення ігрового середовища вдома та його значення у формуванні допитливості та сенсорних здібностей дітей раннього віку. онлайн -лекція з елементами тренінгу 15.09.2020 вихователь- методист
6 Здоровий спосіб життя сім’ї та його значення у розвитку дітей раннього віку. міні – лекція через інтернет-ресурси 17.09.2020 інструктор з фізкультури
7 Особливості організації харчування дітей раннього віку в дитячому садку та родині. онлайн-консультація 22.09.2020 сестра медична старша
8 Роль і місце матері й батька у вихованні дитини. Подружнім конфліктам – Стоп! – поруч дитина. диспут з елементами рольової гри через інтернет ресурси 24.09.2020 вихователь- методист практичний психолог
9 Година відвертої розмови індивідуальні онлайн-консультації на запит батьків 29.09.2020 спеціалісти
ЖОВТЕНЬ
1 Криза трьох років. Якщо дитина вередує. онлайн-бесіда за «круглим столом» 01.10.2020 вихователь- методист практичний психолог
2 Мистецтво виховання та покарання. Захист прав і гідності маленької дитини:  координування дій родини та дитячого садка. диспут з елементами рольової гри через використання інтернет ресурси 06.10.2020 вихователь- методист практичний психолог
3 Вплив розвитку дрібної моторики рук на розвиток мовлення дітей раннього віку. онлайн-практикум 08.10.2020 вихователь- методист, вчитель-логопед
4 Як навчити дітей дошкільного віку розрізняти кольори онлайн-консультація 10.10.2020 вихователь- методист практичний психолог
5 Внутрішній світ дитини. Що нам заважає зрозуміти дитину. лекція через інтернет-ресурси 13.10.2020 вихователь- методист практичний психолог
6 Естетичне виховання дітей раннього віку засобами музики й художнього слова.   онлайн-консультація 15.10.2020 вихователь- методист
7 Формування в дітей раннього віку гігієнічних навичок по догляду за своїм тілом та зовнішністю. лекція з елементами тренінгу через інтернет-ресурси 20.10.2020 сестра медична старша вихователь- методист
8 Вплив казки та телебачення на формування особистості дітей раннього віку.   онлайн-семінар 22.10.2020 вихователь- методист практичний психолог
9 Карантин з користю: ідеї для батьків та дітей. онлайн-консультація 27.10.2020 вихователь- методист практичний психолог
10 Година відвертої розмови індивідуальні консультації на запит батьків через інтернет-ресурси 29.10.2020 спеціалісти
ЛИСТОПАД
1 Активізація мовної та рухової активності. консультація через інтернет-ресурси 03.11.2020 вихователь- методист
2 Роль гри у процесі виховання дітей раннього віку. консультація через інтернет-ресурси 05.11.2020 вихователь- методист
3 Формування навичок культурної поведінки та позитивних взаємовідносин з дорослими та дітьми. лекція через інтернет-ресурси 10.11.2020 практичний психолог вихователь- методист
4 Виховання милосердя в дітей раннього віку засобами природи. консультація через інтернет-ресурси 12.11.2020 вихователь- методист
5 Як дорослі можуть створити та підтримати пізнавальний інтерес дитини раннього віку. семінар – практикум через інтернет-ресурси 17.11.2020 вихователь- методист практичний психолог
6 Перші проби малювання консультація через інтернет-ресурси 19.11.2020 керівник гуртка з образотворчого мистецтва
7 Особливості загартування дітей раннього віку, як одного із засобів профілактики простудних захворювань. семінар – практикум через інтернет-ресурси 24.11.2020 сестра медична старша вихователь- методист
8 Година відвертої розмови індивідуальні консультації на запит батьків через інтернет-ресурси 26.11.2020 спеціалісти
ГРУДЕНЬ
1 «Святковий стіл дитини. Поєднуємо святкування з вихованням» семінар – практикум через інтернет-ресурси 01.12.2018 вихователь- методист
2 Роль гри у процесі виховання дітей раннього віку консультація через інтернет-ресурси 03.12.2018 вихователь- методист
3 Дитина і чужі дорослі: ввічливість і обережність консультація через інтернет-ресурси 08.12.2018 вихователь- методист
4 Як зробити свою квартиру безпечною для дітей. групова дискусія через інтернет-ресурси 10.12.2018 вихователь- методист
5 Вірус «раннього розвитку» консультація через інтернет-ресурси 15.12.2018 практичний психолог
6 Рання допомога в мовленнєвому розвитку дітей. Норма і затримка мовного розвитку. міні – лекція через інтернет-ресурси 17.12.2020 вчитель-логопед
7 Що робити, якщо дитина часто хворіє міні – лекція через інтернет-ресурси 22.12.2020 сестра медична старша
8 Рекомендації батькам та дітям щодо поведінки в умовах низьких температур. Попередження випадків переохолодження та обмороження. консультація через інтернет-ресурси 24.12.2020 сестра медична старша
9   Інструкція з виховання чуйної дитини. консультація через інтернет-ресурси 29.12.2020 вихователь – методист
10 Година відвертої розмови індивідуальні консультації на запит батьків. 31.12.2020 спеціалісти
СІЧЕНЬ
1 Розвиваючі ігри на кухні. майстер – клас через інтернет-ресурси 05.01.2021 вихователь- методист
2 Чи можете вважати себе взірцем для дитини в дотриманні правил безпечної поведінки? диспут з елементами рольової гри через інтернет-ресурси 07.01.2021 вихователь- методист
3 Причини агресивної поведінки дітей і методи її корекції. Вікові особливості виявлення агресії. міні – лекція через інтернет-ресурси 12.01.2021 практичний психолог
4 Розвиток сприймання малюка раннього віку, як одна з умов пізнавального розвитку. консультація через інтернет-ресурси 14.01.2021 вихователь- методист
5 Соціальний захист дітей із різних категорій сімей. консультація через інтернет-ресурси 19.01.2021 директор
6 Родинні свята та традиції. консультація через інтернет-ресурси 21.01.2021 музичний керівник
7 Щеплення – «за» і «проти». Що ми знаємо про щеплення. круглий стіл через інтернет-ресурси 26.01.2021 сестра медична старша
8 Година відвертої розмови індивідуальні консультації на запит батьків через інтернет-ресурси 28.01.2021 спеціалісти
ЛЮТИЙ
1 Чим зайняти дітей раннього віку під – час прогулянки на природі. семінар – практикум через інтернет-ресурси 02.02.2021 вихователь – методист
2 Виховання самостійності у малюків. консультація через інтернет-ресурси 04.02.2021 вихователь- методист
3 Вплив спілкування дитини раннього віку з однолітком на її розвиток. міні – лекція через інтернет-ресурси 09.02.2021 практичний психолог
4 Проведення фізкультурно – оздоровчої роботи з дітьми раннього віку вдома. консультація через інтернет-ресурси 11.02.2021 інструктор з фізичного виховання, сестра медична старша
5 Граймося з дитиною всією родиною (мовні ігри, потішки, забавлянки, примовки, чистомовки) семінар – практикум через інтернет-ресурси 16.02.2021 вихователь – методист, логопед
6 Ляльковий театр своїми руками вдома майстер – клас через інтернет-ресурси 18.02.2021 музичний керівник
7 Як краще вдягати дитину в приміщенні та на прогулянку консультація через інтернет-ресурси 23.02.2021 сестра медична старша
8 Година відвертої розмови індивідуальні консультації на запит батьків через інтернет-ресурси 25.02.2021 спеціалісти
БЕРЕЗЕНЬ
1 Тонкощі спілкування дорослого з дитиною раннього віку задля сприяння її розвитку. диспут з елементами рольової гри через інтернет-ресурси 02.03.2021 практичний психолог
2 Мистецтво дарувати любов тренінг через інтернет-ресурси 04.03.2021 практичний психолог
3 Умови успішного виховання навичок культурної поведінки харчування в сім’ї консультація через інтернет-ресурси 09.03.2021 вихователь- методист
4 «Вірус раннього розвитку» дискусія через інтернет-ресурси 11.03.2021 вихователь- методист практичний психолог
5 Розвивальні ігри власноруч. майстер – клас через інтернет-ресурси 16.03.2021 вихователь- методист
6 Самостійна творча художня діяльність дитини вдома. семінар – практикум через інтернет-ресурси 18.03.2019 керівник гуртка з образотворчого мистецтва
7 Попередження та профілактика порушень постави та плоскостопості. консультація через інтернет-ресурси 23.03.2019   сестра медична старша
  Ілюстрація в дитячій книжці: читаємо, розглядаємо, спілкуємося. семінар – практикум через інтернет-ресурси 25.03.2021 вихователь- методист
8 Година відвертої розмови індивідуальні консультації на запит батьків через інтернет-ресурси 30.03.2021 спеціалісти
КВІТЕНЬ
1 Розвиток мовлення дітей у процесі роботи з казкою у сім’ї. практикум через інтернет-ресурси 01.04.2021 вихователь- методист
2 Темперамент дитини. міні – лекція через інтернет-ресурси 06.04.2021 практичний психолог
3 Здорові зуби дитини – мрія кожної мами консультація через інтернет-ресурси 08.04.2021 сестра медична старша
4 Розвиток слухової уваги Практикум через інтернет-ресурси 13.04.2021 логопед
5 Як відповідати на дитячі запитання консультація через інтернет-ресурси 15.04.2021 вихователь- методист
6 Нетрадиційні техніки малювання. майстер – клас через інтернет-ресурси 20.04.2021 керівник гуртка з образотворчого мистецтва
7 Безпека дитини на присадибній ділянці Перша допомога при травмах. міні – лекція з елементами тренінгу через інтернет-ресурси 22.04.2021 сестра медична старша
8 Організація і проведення відпочинку з дітьми раннього віку (спілкування з природою з користю для розуму і без шкоди для здоров’я і навколишнього середовища). консультація через інтернет-ресурси 27.04.2021 вихователь- методист
9 Година відвертої розмови індивідуальні консультації на запит батьків через інтернет-ресурси 29.04.2021 спеціалісти
ТРАВЕНЬ
1 Дитина йде в дитячий садок: як уникнути проблем. Ігри в період адаптації дитини до дитячого садка. семінар – практикум через інтернет-ресурси 04.05.2021 вихователь- методист
2 Пісочна терапія,як засіб зміцнення й збереження психічного й фізичного здоров’я дітей раннього віку. Ігри з водою та піском, як один із засобів пізнавального розвитку малюків. семінар – практикум через інтернет-ресурси 06.05.2021 вихователь- методист практичний психолог
3 Конфлікти між дітьми. Їх мотиви та причини. Формування доброзичливого ставлення до однолітків. міні – лекція через інтернет-ресурси 11.05.2021 практичний психолог
4 Як виховувати повагу до матері круглий стіл через інтернет-ресурси 13.05.2021 вихователь- методист
5 Як вдома розвивати здібності дитини консультація через інтернет-ресурси 18.05.2021 керівник гуртка з образотворчого мистецтва, музичний керівник
6 Профілактика інфекційних та кишкових захворювань у дітей раннього віку. Питний режим в дошкільному закладі та вдома. консультація через інтернет-ресурси 21.05.2021 сестра медична старша
7 «Тепло єдиної родини» підсумкова батьківська конференція через інтернет-ресурси 25.05.2021 спеціалісти
8 Година відвертої розмови Індивідуальні   консультації на запит батьків через інтернет-ресурси 27.05.2021 спеціалісти

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор дошкільного

навчального закладу

 (ясла – садок) «Казка»

                   О. ГОРОБЕЦЬ

 ____   __________ 2020

ГРАФІК РОБОТИ  КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ  «РАЗОМ З МАМОЮ» на 2020 – 2021 навчальний рік  
ДЕНЬ ТИЖНЯ ГОДИНИ ПРИЙОМУ СКЛАД ФАХІВЦІВ П.І.Б.
    ВІВТОРОК 1600–1700 Директор  вихователь-методист практичний психолог   сестра медична старша Горобець Олена Володимирівна Кузнєцова Віта Василівна Шведченко Оксана Юріївна Макакенко Любов Сергіївна Гордієнко Інна Вікторівна
      ЧЕТВЕР       900–10 00 інструктор з фізичної культури керівник гуртка з образотворчого мистецтва   музичний керівник вчитель-логопед     Макаренко Валентина Борисівна   Жила Аліна Олександрівна   Сухорукова Оксана Анатоліївна Нестеренко Наталія Станіславів

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТАКОЖ ПРАЦЮЄ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ І ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В УМОВАХ СІМ’Ї

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор дошкільного

навчального закладу

(ясла-садок) «Казка»

                    О.ГОРОБЕЦЬ

вересень 2020

ДЕНЬ ТИЖНЯ ГОДИНИ ПРИЙОМУ СКЛАД ФАХІВЦІВ
перша середа місяця
   14.00-16.00
 
Директор
Горобець Олена Володимирівна
Вихователь-методист Кузнєцова Віта Василівна
Практичний психолог Шведченко Оксана Юріївна
Сестра медична старша Макакенко Любов Сергіївна
Інструктор з фізичної культури Козачок Ірина Валеріївна
Керівник музичний Сухорукова Оксана Анатоліївна
Керівник гуртка з образотворчого мистецтва Жила Аліна Олександрівна
Вихователі груп  дітей старшого дошкільного віку Біла Ольга Леонідівна
ЗузаТетяна Володимирівна
Шарамко Юлія Юріївна

Сергієнко Наталія Миколаївна
Марченко Анна Віталіївна
Почепцова Наталія Олексіївна

 

ПЛАН РОБОТИ

КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ ДЛЯ БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ І ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В УМОВАХ СІМ’Ї

 ПРИ ОХТИРСЬКОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

(ЯСЛА-САДОК) «КАЗКА»

НА 2020-2021 Н.Р.

№ З/П НАЗВА ЗАХОДУ ФОРМА РОБОТИ МЕТА ДАТА ВІДПОВІДАЛЬНИЙ
1 «Знайомтесь – це наш дошкільний  навчальний заклад » Конвенція про права дитини Карантин! Як зберегти внутрішню рівновагу віртуальна екскурсія   онлайн-диспут Презентація розвивального середовища, дидактичних посібників, умов для фізичного та пізнавального розвитку дітей, встановлення та розвиток стосунків партнерства і співробітництва між ЗДО,  батьками та їхніми дітьми 02.09.2020 директор, вихователь-методист
2 Вивчаємо Базовий компонент дошкільної освіти разом з батьками.             Моделі життєвої компетенції дитини старшого дошкільного віку Основні напрямки роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка» лекторій через інтернет ресерси             педагогічна просвіта  через інтернет ресурси Розкрити зміст усіх освітніх ліній БКДО та вимоги програм розвитку дитини дошкільного віку, за якими працює ДНЗ   Розкрити моделі життєвої компетенції дитини на кінець старшого дошкільного віку.   07.10.2020 директор, вихователь-методист, вихователі груп дітей старшого дошкільного віку
3 Сучасні діти: правила виховання сучасного дошкільника.       Соціалізація дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї.   Як вдома розвивати здібності дитини.   Як цікаво та змістовно організувати дозвілля дитини під час карантину   Музично – естетичне дійство «Осінній бал». практикум для батьків через інтернет ресурси   круглий ст через інтернет ресурси   семінар-практику через інтернет ресурси   онлайн перегляд свята. Розкрити психологічний портрет сучасного дошкільника та правила виховання сучасних дітей    
надати практичні поради батькам щодо розвитку музичних здібностей дітей
04.11.2020 директор, вихователь-методист, вихователі груп дітей старшого дошкільного віку, керівник музичний
4 У чому мудрість батьківської любові.   Покарання дитини: «за» і «проти». консультація через інтернет ресурси         Забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного та суспільного виховання. Розширювати та поглиблювати знання батьків про методи регулювання поведінкою дітей. 02.12.2020 вихователь-методист, практичний психолог.
5 Вікові та психофізіологічні особливості дітей дошкільного віку.   Психологічні особливості  дітей п’ятирічного та шестирічного віку.   Пізнавальний розвиток дітей старшого дошкільного віку. консультація через інтернет ресурси   міні-лекція через інтернет ресурси   семінар-практикум через інтернет ресурси   Розкрити психологічні особливості дітей п’ятирічного віку, надати практичні поради батькам вихованців.   Познайомити батьків із завданням логіко-математичного розвитку старших дошкільників. 04.01.2021 практичний психолог, вихователі старших груп
6. Оптимальний руховий режим дошкільника.         Створення умов для загартування і оздоровлення.   Формування соціально-економічної грамотності дітей та батьків. консультація через інтернет ресурси     круглий стіл онлайн     педагогічна просвіта через інтернет ресурси   Розширити знання батьків про значення щоденного рухового режиму для здоров’я дошкільників..   Ознайомити батьків з основними завданнями соціально-економічного виховання дошкільників. 01.02.2021 Вихователь-методист,   сестра медична старша,   вихователі старших груп.
7. Патріотичне виховання дошкільнят.   Тематична розвага до свята 8 березня онлайн диспут   онлайн перегляд Розкрити роль сім’ї у виховання дошкільників. 01.03.2021 вихователі старших груп,   керівник музичний
8. Складові готовності дитини до навчання в школі.       Як запобігти труднощам адаптації до шкільного життя міні-лекція через інтернет ресурси     Рубрика «Запитуєте – відповідаємо» Розширити знання батьків про складові готовності дитини  до навчання в школі, про труднощі адаптації дитини до навчання в школі та умови її полегшення. 05.04.2021 вихователь-методист, практичний психолог.
9. Розвиток фонетико-фонематичних процесів у дітей. Попередження дисграфії у дітей старшого дошкільного віку.   Навчаємо дитину правил безпеки.           Музично-естетичне дійство «Випускний бал у дитячому садку». семінар – практикум через інтернет ресурси     Абетка для батьків через інтернет ресурси         онлайн перегляд свята Озброїти батьків практичними навичками підготовки руки дитини до письма   Розширити знання батьків про шляхи формування у дошкільників безпечної поведінки.   Ознайомити батьків з результатами роботи з музичного розвитку дошкільників напередодні їх вступу до школи 03.05.2021 вихователь – методист,      вихователі старших груп вчитель-логопед                 керівник музичний
10. Організація ігрової діяльності вдома.     Комунікативна гра – засіб розвитку культури спілкування старших дошкільників.       Показники фізичного розвитку дитини напередодні вступу до школи. онлайн консульта-ція   семінар – практикум через інтернет ресурси       педагогічна просвіта через інтернет ресурси   Надати батькам практичні поради з проблем виховання культури спілкування старших дошкільників у ігровій діяльності.   Ознайомити батьків з основними показниками фізичного розвитку дитини напередодні її вступу до школи. 07.06.2021 вихователі старших груп, вихователь – методист, інструктор з фізкультури  
11. Збереження психологічного здоров’я дитини.     Профілактика відхилень у фізичному, психічному, і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї. лекторій через інтернет ресурси   тренінг через інтернет ресурси   Розкрити батькам шляхи формування у дошкільників психологічного здров’я. 05.07.2021 вихователі старших груп, вихователь – методист, практичний психолог.
12.   Формуємо здоров’язбережувальну компетенцію дошкільників.     Екологічна освіта дошкільників: основні завдання сьогодення.     «Як готувати майбутнього першокласника до шкільного життя?»   Показники розвитку старшого дошкільника напередодні його вступу до школи Усний онлайн-журнал             Онлайн -консультація     Педагогічна просвіта (оформлення тематичного стенду) через інтернет ресурс   Педагогічна просвіта. через інтернет ресурс   Розкрити батькам шляхи збереження і зміцнення здоров’я дошкільників. Збагатити знання батьків про завдання та шляхи формування екологічної компетенції дошкільників. Надати консультативну допомогу батькам у підготовці дитини до школи та шкільних навантажень. Розкрити батькам основні показники готовності дитини  до школи і шкільних навантажень. 02.08.2021 вихователі старших груп, вихователь – методист, практичний психолог.