ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ МІСЬКОЇ РАДИ
VII СКЛИКАННЯ
09.11.2018 № 1347- МР
Статут
Охтирського дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) «Казка»
Охтирської міської ради
Сумської області


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Повна назва «Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Казка» Охтирської міської ради Сумської області», скорочена назва «ДНЗ «Казка» (далі ДНЗ або Заклад).
  Форма власності: комунальна.
  Тип закладу: комбінований з групами для дітей віком від одного до шести (семи) років.
  Мова навчання: українська.
  Освітній рівень: дошкільна освіта.
  Юридична адреса ДНЗ: Сумська область, місто Охтирка, вулиця Київська, будинок 45-А, поштовий індекс 42700.
  1.2. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, код ЄДРПОУ, бланк зі своєю назвою, має реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, самостійний баланс. Розрахунково-касове обслуговування закладу здійснюється через органи Державної казначейської служби, в якому відкриті реєстраційні рахунки.
 2. Засновником (власником) ДНЗ є Охтирська міська рада (далі – Засновник).
 3. Органом, до сфери управління якого входить заклад, є виконавчий комітет Охтирської міської ради (далі – Представник засновника).
 4. Уповноваженим органом Засновника з питань освітньої діяльності закладів освіти міста Охтирки та в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, є відділ освіти Охтирської міської ради (далі – Уповноважений орган), який здійснює координацію діяльності закладу.
 5. Організаційно-правовий статус – комунальна, бюджетна установа, заклад освіти.
 6. ДНЗ підлягає державній реєстрації.
 7. ДНЗ здійснює свою освітню діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, Статуту, рішень Охтирської міської ради та її виконавчого комітету, наказів відділу освіти Охтирської міської ради.
 8. ДНЗ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями закладу.
 9. ДНЗ здійснює свою діяльність, спрямовану на досягнення освітніх, економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
 10. Навчання та виховання в закладі здійснюється державною мовою.
  1.12. Головною метою закладу є задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти.
  1.13. Головними завданнями ДНЗ є:
  – збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
  – виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
  – формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
  – виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;
  – здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї з метою підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя.
  1.14. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:
  – набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;
  – формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;
  – виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
  – утвердження ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
  – засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
  1.15. Заклад самостійно приймає рішення, передбачені чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та цим статутом і здійснює діяльність у межах своєї компетентності:
  – матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, обладнання приміщень у відповідності з державними та місцевими нормами і вимогами у межах виділених асигнувань;
  – залучення додаткових фінансових коштів і матеріальних ресурсів, надання платних послуг;
  – звітність перед Засновником або Уповноваженим ним органом про надходження та використання коштів;
  – підбір та розстановку педагогічних кадрів, допоміжного персоналу;
  – внесення пропозицій до формування штатного розпису та кошторису;
  – визначення ставок заробітної плати згідно з тарифікацією;
  – встановлення надбавок доплат у межах виділеного фонду оплати праці.
  1.16. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
  – реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад та іншими законодавчими документами, які не суперечать чинному законодавству;
  – забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог;
  – безпечні умови освітньої діяльності;
  – дотримання фінансової дисципліни;
  – прозорість та інформаційну відкритість;
  – збереження матеріально-технічної бази;
  – дотримання правил пожежної безпеки, санітарних норм та охорони праці;
  – забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.
  1.17. Порядок ведення діловодства у ДНЗ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований Заклад.
  1.18. Взаємовідносини між ДНЗ та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
  II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  2.1. Порядок комплектування ДНЗ визначається Засновником спільно з директором. Діти можуть виховуватися у закладі в режимі повного чи короткотривалого перебування.
  Прийом дітей до закладу здійснюється директором протягом календарного року згідно з чинним законодавством.
  2.2. У закладі функціонують логопедична група для надання спеціалізованої допомоги дітям з мовленнєвими вадами та інклюзивні групи для дітей з особливими освітніми потребами. Комплектація спеціальних груп здійснюється директором відповідно до чинного законодавства.
  2.3. Групи у закладі комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.
  2.4. У закладі функціонують групи з режимом перебування дітей – 9 годин, 10,5 годин та 12 годин.
  2.5. У закладі комплектуються групи за віковим принципом:
  – група раннього віку від 1року 6 місяців до 3-х років;
  – група молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років;
  – група середнього дошкільного віку від 4 до 5 років;
  – група старшого дошкільного віку від 5до 6 (7)років;
  – група компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами від 4 років 6 місяців до 6 (7) років;
  – інклюзивна група від 3 до 7(8) років.
  2.6. Групи комплектуються за нормативною наповнюваністю:
  – для дітей віком від 1року 6 місяців до 3-х років – до 15 осіб;
  – для дітей віком від 3-х до 6-ти років – до 20 осіб;
  – з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб;
  – компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами – 12 осіб;
  – інклюзивна група – до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами);
  – в оздоровчий період – до 15 осіб.
  Може комплектуватися різновікова група – від 2 років 6 місяців до 6 (7) років, кількістю до 15 осіб;
  Засновником може бути встановлена менша наповнюваність груп дітьми у закладі.
  2.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  2.8. За дитиною зберігається місце в ДНЗ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків (осіб, які їх замінюють), а також у літній оздоровчий період (75 днів).
  2.9. Відрахування дитини з закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  2.10. Термін повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – не менш як за 10 календарних днів.
  2.11. Заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують ДНЗ, та надання консультаційної допомоги сім’ї.
  2.12. Для надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей на базі закладу може діяти консультативний центр для батьків (осіб, які їх замінюють) і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. З метою сприяння соціалізації дітей раннього віку, забезпечення взаємодії між закладом та батьками, соціальної і медичної підтримки дітей і батьків (осіб, які їх замінюють) у закладі створюється консультаційний центр «Разом з мамою» для дітей раннього віку, які не відвідують Заклад.
  2.13. У закладі можуть працювати інклюзивні групи, рішення про відкриття яких приймається Засновником.
  IІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  3.1. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня й завершується 31 травня наступного року. Оздоровчий період триває з 1 червня до 31 серпня.
  3.2. Заклад діє відповідно до освітньої програми, плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.
  3.3. Освітню програму, план роботи закладу схвалює педагогічна рада , затверджує – директор.
  3.4. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти і науки України. Заклад для здійснення освітнього процесу має право вибору освітніх програм: комплексної, як основної, та додаткових парціальних для поглибленої освітньої роботи за певними профілями.
  3.5. Заклад працює в україномовному режимі відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики».
  3.6. У закладі можуть бути розроблені власні новації. Заклад може брати участь в апробації нових методик, технологій, підходів, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій.
  3.7. Під час організації освітнього процесу у закладі можуть впроваджуватися інноваційні освітні технології та методики.
  3.8. З метою розвитку творчої особистості дитини в закладі можуть бути організовані додаткові освітні послуги (на платній та безоплатній основі) у формі гуртків різного спрямування: музичного, інтелектуального, спортивного, художньо-творчого, філологічного тощо.
  3.9. Режим роботи ДНЗ – п’ятиденний.
  Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні.
  Режим роботи груп затверджується Засновником.
  Короткотривалі групи передбачають роботу до 3-х – 3,5 годин.
  У святкові та вихідні дні, виходячи з потреб батьків, можуть бути організовані чергові групи.
  У робочі дні працює чергова група з 630 до 730 та з 1730 до1830.
  ІV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  4.1. Учасниками освітнього процесу закладу є:
  – діти дошкільного віку (вихованці);
  – педагогічні працівники;
  – помічники вихователів;
  – медичні працівники;
  – батьки вихованців ( особи, які їх замінюють);
  – представники підприємств, установ, які беруть участь у освітній роботі.
  4.2. Права батьків (осіб, які їх замінюють):
  – обирати заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
  – обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;
  – звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання своїх дітей;
  – захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах, у суді;
  – брати участь у поліпшенні освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надавати добровільну благодійну батьківську допомогу;
  – заслуховувати звіти директора про роботу закладу;
  – у закладі можуть бути створені батьківські об’єднання, які є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі;
  – у своїй діяльності батьківські об’єднання керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини» цим Статутом закладу, та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
  4.3. Батьки ( особи, які їх замінюють зобов’язані):
  – виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
  – постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
  – виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і мов інших національностей, до народних традицій і звичаїв;
  – своєчасно вносити плату за утримання дитини в закладі у встановленому порядку;
  – своєчасно сповіщати Заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;
  – у разі відсутності дитини у закладі через хворобу надавати медичну довідку;
  – сприяти забезпеченню дошкільної освіти у закладі.
  Батьки несуть відповідальність за збереження життя, здоров’я, людської гідності дитини.
  4.4. Педагогічні працівники закладу повинні бути особами з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, а також фізичний і психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  Педагогічні працівники приймаються на роботу директором закладу. Можливий прийом працівників на роботу за контрактом та на умові строкового договору.
  4.5. Педагогічні працівники мають право на:
  – вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей за погодженням з педагогічною радою закладу;
  – підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах шляхом курсової перепідготовки не рідше одного разу на п’ять років;
  – створення умов для здійснення освітнього процесу;
  – захист професійної честі, гідності;
  – одержання компенсації при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, встановленими законодавством України;
  – педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством України.
  4.6. Педагогічні працівники зобов’язані:
  – дотримуватись Статуту закладу, посадової (робочої) інструкції, правил внутрішнього розпорядку, умов трудової угоди чи контракту;
  – співпрацювати з сім’ями вихованців закладу з питань навчання і виховання дітей;
  – сприяти задоволенню запитів батьків на додаткові послуги;
  – постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальний культурний рівень;
  – не рідше одного разу на п’ять років проходити курси підвищення кваліфікації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;
  – проходити чергову атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;
  – забезпечувати умови для засвоєння вихованцями чинних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;
  – дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;
  – виконувати накази директора ДНЗ, органів управління освітою.
  – брати участь у роботі педагогічної ради, педагогічних студій.
  Працівники несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно чинного законодавства.
  4.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу становить:
  – вихователя – 30 годин;
  – вихователя групи компенсую чого типу – 25 годин;
  – вихователя-методиста – 36 годин;
  – керівника музичного – 24 години;
  – інструктора з фізкультури – 30 годин;
  – практичного психолога – 40 годин;
  – вчителя – логопеда – 20 годин;
  – асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин;
  – керівника гуртка – 18 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.
  4.8. Штатний розпис закладу затверджує Уповноважений орган.
  4.9. Педагогiчнi працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ДНЗ, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не вiдповiдають займаній посаді, звільняються з роботи вiдповiдно до чинного законодавства.
  V. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  5.1. Управління закладом у межах повноважень, визначених законами та Статутом, здійснюють:
  – Засновник – Охтирська міська рада (через Уповноважений орган);
  – директор ДНЗ;
  – колегіальний орган управління закладом – педагогічна рада;
  – колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори;
  інші органи, передбачені спеціальними законами та Статутом.
  5.2. Директор закладу здійснює безпосереднє керівництво закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. Він є представником закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом.
  5.3. Загальні збори:
  – заслуховують звіт директора закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу. Дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
  – затверджують основні напрямки удосконалення роботи і розвитку закладу;
  – приймають рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;
  – вибирають і аналізують програми виховання дітей, розглядають і затверджують методичні напрямки роботи з дітьми.
  5.4. Директор закладу:
  – несе відповідальність за організацію роботи закладу;
  – забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;
  – діє від імені закладу, представляє його в усіх органах, організаціях, на підприємствах, установах;
  – у межах своєї компетентності видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
  – приймає на роботу та звільняє працівників закладу;
  – організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання та навчання дітей;
  – затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, створеному в установленому порядку і погоджує його із Засновником;
  – встановлює доплати, надбавки, премії працівникам закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку;
  – забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей;
  – створює умови для здійснення освітнього процесу;
  – один раз на п’ять років проходить атестацію керівних кадрів.
  5.5. У закладі постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.
  До складу педагогічної ради закладу входять усі педагогічні працівники, медичні працівники. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів загальної середньої освіти, батьки (особи, які їх замінюють). Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.
  Педагогічна рада:
  – схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
  – формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти;
  – розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
  – визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
  – затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
  – обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи;
  – затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  – заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
  – аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в закладі;
  – визначає шляхи співпраці закладу з сім’єю;
  – розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників закладу;
  – розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
  – має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
  – рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію рішенням директора.
  Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб. Кількість засідань педагогічної ради визначається потребами ДНЗ, як правило, становить не менше чотирьох на рік.
  VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  6.1. У закладі здійснюється триразове харчування дітей. Згідно з Положенням про дошкільний навчальний заклад та виходячи з потреб родини, в закладі може бути організоване три – або чотири разове харчування.
  Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженими органами охорони здоров’я, фінансів та місцевого самоврядування.
  Організація та відповідальність за харчування дітей покладається на директора закладу.
  Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.
  Встановлення плати за харчування дитини в ДНЗ здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами та за рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради.
  Від плати за харчування дітей звільняються батьки (особи, які їх замінюють), у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), діти-сироти, діти які залишились без батьківського піклування та інші категорії осіб визначені чинним законодавством. Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту та іншими уповноваженими органами.
  6.2. Організація безоплатного медичного обслуговування у закладі забезпечується органом місцевого самоврядування і здійснюється закладами охорони здоров’я (сімейною амбулаторією) відповідно до чинного законодавства України.
  6.3. Управління Держпродспоживслужби в місті Охтирка разом з Уповноваженим органом здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладі.
  6.4. Заклад охорони здоров’я (сімейна амбулаторія) щорічно забезпечує безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несе відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм, за проведення лікувально-профілактичних заходів.
  6.5. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку здійснюється штатним середнім медичним персоналом закладу у порядку встановленому чинним законодавством.
  VII. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  7.1. Матерiально-технiчна база ДНЗ включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання та iншi матерiальнi цiнностi, вартість яких відображено у балансі закладу.
  7.2. Майно ДНЗ належить йому на правах оперативного управління вiдповiдно до чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту закладу та укладених ним угод.
  7.3. ДНЗ вiдповiдно до чинного законодавства користується земельною ділянкою, іншими природними ресурсами й несе вiдповiдальнiсть за дотримання вимог та норм з їх охорони.
  7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законо¬давством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються вiдповiдно до чинного законодавства.
  7.5. Для забезпечення освітнього процесу база ДНЗ складається з групових приміщень, музично-спортивної зали.
  VIIІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  8.1. Фінансово-господарська дiяльнiсть ДНЗ здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів, на основі його кошторису.
  8.2. Джерелами фінансування є:
  – кошти засновника;
  – кошти державного бюджету та міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти;
  – кошти юридичних і фізичних осіб, благодійні внески, які надходять на рахунки Установи та використовуються згідно з чинним законодавством;
  – кошти, отримані за надання платних послуг, перелік яких затверджується в установленому законодавством порядку;
  – добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, фізичних і юридичних осіб;
  – інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
  8.3. Бухгалтерський облік у закладі здійснюється самостійно.
  8.4. Порядок ведення діловодства в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується Заклад.
  8.5. Звiтнiсть про дiяльнiсть ДНЗ встановлюється відповідно до законодавства.
  ІX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  9.1. Заклад підпорядковується і підзвітний Засновникові та Уповноваженому ним органу.
  9.2. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері освіти, дотримання ліцензійних умов.
  9.3. Основною формою державного нагляду за діяльністю закладу є інституційний аудит, який проводиться не рідше ніж один раз на десять років відповідно до чинного законодавства та який забезпечує ефективну роботу та сталий розвиток закладу. Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти визначаються спеціальними законами.
  9.4. Заклад підпорядкований і підзвітний Засновникові.
  9.5. Перевірки з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю закладу, проводяться її Засновником, відповідно до законодавства.
  9.6. Контроль за дотриманням закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Засновником та Уповноваженим органом.
  9.7. Контроль, перевірка та ревізія фінансово-господарської діяльності закладу здійснюється відповідними державними органами згідно з чинним законодавством України та органами, уповноваженими Засновником або представником Засновника.
  9.8. Податкові та інші державні органи, на які законодавчими актами України покладена перевірка окремих сторін діяльності закладу, можуть здійснювати такі перевірки в межах своєї компетенції.
  9.9. Контроль за дотриманням закладом державних вимог щодо змісту рівня й обсягу навчання і виховання здійснюється органами місцевого самоврядування, Уповноваженим органом.
  9.10. Зміст, форми, періодичність контролю не пов’язана з освітнім процесом, встановлюється Засновником закладу.
  Х. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) ДНЗ здійснюється за рішенням Засновника.
  10.2. При реорганізації закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
  10.3. Ліквідація закладу здійснюється за рішенням Засновника, суду.
  10.4. Ліквідація закладу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, судом. Порядок і термін проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив ліквідаційну комісію.
  10.5. Майно та грошові кошти закладу, що залишилися після проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.
  10.6. Ліквідація закладу завершується, а заклад припиняє діяльність з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  ХІ. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ЗАКЛАДУ
  Зміни та доповнення до Статуту закладу вносяться на підставі рішення Засновника і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.
  Начальник відділу освіти А.ТРОНЬ
  Секретар міської ради В. ПОПОВИЧ